ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 36/09-09-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Ενημερωτικό Σημείωμα του Τομέα Διοικητικού Λειτουργίας Υπηρεσιών και Οικονομικού (συν. 1 αριθ. πρωτ. 1395/8-9-2020)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & πικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

3.1 Μεταβολές (συν. 2 αριθ. πρωτ. 1404/8-9-2020)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 3 αριθ. πρωτ. 1405/8-9-2020)

3.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν. 4 αριθ. πρωτ. 1406/8-9-2020)

3.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 5 αριθ. πρωτ. 1407/8-9-2020)

3.5 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν. 6 αριθ. πρωτ. 1408/8-9-2020)

3.6 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν. 7 αριθ. πρωτ. 1409/8-9-2020)

3.7 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον ΕΦΚΑ (συν. 8 αριθ. πρωτ. 1410/8-9-2020)

3.8 Αναπροσαρμογή ποσού επικουρικής σύνταξης λόγω τροποποιητικής απόφασης e-ΕΦΚΑ (ΤΣΠΕΑΘ) και καταβολή αναδρομικών διαφορών (συν. 9 αριθ. πρωτ. 1411/8-9-2020)

3.9 Διόρθωση απόφασης που ελήφθη κατά τη ΣΔΣ 43/28-09-2016 (συν. 10 αριθ. πρωτ. 1412/8-9-2020)

 Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. 11 αριθ. πρωτ. 1413/8-9-2020)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 31-8-2020 έως 6-9-2020 (συν. 12 αριθ. πρωτ. 1396/8-9-2020)

5.2 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και κατάσταση καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα, Ιουλίου – Αυγούστου 2020 (συν. 13 αριθ. πρωτ. 1397/8-9-2020)

5.3 Απόδοση χαρτοφυλακίου μηνός Αυγούστου 2020 (συν. 14 αριθ. πρωτ. 14634/8-9-2020)

5.4 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού το χρονικό διάστημα από 31-8-2020 έως 4-9-2020 (συν. 15 αριθ. πρωτ. 1416/8-9-2020)

5.5 Σχετικά με αίτηση για χορήγηση προκαταβολής μηνιαίων αποδοχών (συν. 16 αριθ. πρωτ. 1398/8-9-2020)

5.6 Σχετικά με αίτημα διακοπής άδειας άνευ αποδοχών (συν. 17 αριθ. πρωτ. 1399/8-9-2020)

5.7 Σχετικά με έγκριση δαπάνης για τη δημιουργία ιατρείου COVID-19 στη Θεσσαλονίκη (συν. 18 αριθ. πρωτ. 1400/8-9-2020)

5.8 Σχετικά με τροποποίηση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (συν. 19 αριθ. πρωτ. 1401/8-9-2020)

5.9 Σχετικά με σχέδιο σύμβασης με Ιδιωτικό Μαιευτήριο (συν. 20 αριθ. πρωτ. 1425/8-9-2020)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Σχετικά με κυλιόμενο προληπτικό τεστ Covid -19 για εργαζόμενους τηλεοπτικού σταθμού (συν. 21 αριθ. πρωτ. 1378/4-9-2020)

6.2 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με αίτημα για γνωμοδότηση από τη Νομική Υπηρεσία (συν. 22 αριθ. πρωτ. 1376/2-9-2020)

6.3 Επιστολή μελών του Δ.Σ. (συν. 23 αριθ. πρωτ. 1402/8-9-2020)

6.4 Ενημέρωση δικασίμων μηνός Σεπτεμβρίου (συν. 24 αριθ. πρωτ. 1403/8-9-2020)