ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 36/18-9-2019

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, από αγγελιόσημο διαφήμισης ημερήσιου Τύπου καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ. 1688/17-9-2019)

2.2 Ενημέρωση σχετικά με αποστολή οφειλών εταιρειών στο ΚΕΑΟ (συν.2 αριθ. πρωτ. 1689/17-9-2019)

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.3 αριθ. πρωτ. 1690/17-9-2019)

3.2 Παράταση νοσηλείας ασφαλισμένων του Οργανισμού μας (συν.4 αριθ. πρωτ. 1691/17-9-2019)

3.3 Σχετικά με την κάλυψη δαπάνης αερομεταφοράς ασφαλισμένης (συν.5 αριθ. πρωτ. 1693/17-9-2019)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

4.1 Mεταβολές (συν.6 αριθ. πρωτ. 1705/17-9-2019)

4.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.7 αριθ. πρωτ. 1706/17-9-2019)

4.3 Συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχων (συν.8 αριθ. πρωτ. 1707/17-9-2019)

4.4 Εξόφληση ποσού από εγκεκριμένη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση (συν.9 αριθ. πρωτ. 1708/17-9-2019)

4.5 Αιτήσεις για χορήγηση επιδομάτων ασθενείας/λεχωίδος (συν.10 αριθ. πρωτ. 1709/17-9-2019)

4.6 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με την έναρξη οδοντιατρικής περίθαλψης για τα έμμεσα μέλη των νέων ασφαλισμένων (συν.11 αριθ. πρωτ. 1710/17-9-2019)

Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 9-9-2019 έως και 15-9-2019 (συν.12 αριθ. πρωτ. 1694/179-2019)

5.2 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και είσπραξη τοκομεριδίων στις 31/08/2019 (συν.13 αριθ. πρωτ. 1695/179-2019)

5.3 Σχετικά με τη χορήγηση προκαταβολής αποδοχών σε υπαλλήλους του Οργανισμού μας (συν.14 αριθ. πρωτ. 1696/179-2019)

5.4 Ανανέωση συμβάσεων διοικητικού προσωπικού του Οργανισμού (συν.15 αριθ. πρωτ. 1697/179-2019)

5.5 Σχετικά με την έγκριση δαπάνης για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (συν.16 αριθ. πρωτ. 1698/179-2019)

5.6 Σχετικά με την έγκριση δαπάνης για την προμήθεια εμβολίων παιδιατρικού (συν.17 αριθ. πρωτ. 1699/179-2019)

5.7 Σχετικά με την προμήθεια αναλωσίμων και έγκριση δαπανών γραφείου Θεσσαλονίκης (συν.18 αριθ. πρωτ. 1700/179-2019)

5.8 Σχετικά με την έγκριση δαπανών της Γενικής Συνέλευσης (συν.19 αριθ. πρωτ. 1701/179-2019)

5.9 Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Τομέα Ασφάλισης και Επικοινωνίας (συν.20 αριθ. πρωτ. 1702/179-2019)

5.10 Σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμού παροχής λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον Οργανισμό (για τον λογιστικό διαχωρισμό, τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και τη σύνταξη έκθεσης φερεγγυότητας ΙΙ, για το έτος 2019) (συν.21 αριθ. πρωτ. 1703/179-2019)

5.11 Έγκριση πολιτικής ενημέρωσης σχετικά με τα cookies του Οργανισμού σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του GDPR (συν.22 αριθ. πρωτ. 1704/179-2019)

5.12 Πρακτικό Επιτροπής για την πρόσληψη στο Τμήμα Ανάπτυξης του Τομέα Πληροφορικής του Οργανισμού μας (συν.23 αριθ. πρωτ. 1713/179-2019)

 Θέμα 6ο: Θέματα κ. Προέδρου

6.1 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με την έγκριση δαπανών για τη διαμόρφωση του χώρου των γραφείων του ημιώροφου του κτηρίου του Οργανισμού μας επι της οδού Σισίνη (συν.24 αριθ. πρωτ. 1711/17-9-2019)

Θέμα 7ο:     Έγκριση Διαφόρων Δαπανών 

7.1 Έγκριση Τιμολόγιων Προμηθευτών 27/12/2018-09/09/2019 (συν.25 αριθ. πρωτ. 1712/17-9-2019)