ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 37/09-09-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, από ειδική εισφορά διαδικτύου 2% καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν. 1 αριθ. πρωτ. 1501/15-9-2020)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & πικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

3.1 Μεταβολές (συν. 2 αριθ. πρωτ. 1508/16-9-2020)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν. 3 αριθ. πρωτ. 1509/16-9-2020)

3.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν. 4 αριθ. πρωτ. 1510/16-9-2020)

3.4 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν. 5  αριθ. πρωτ. 1511/16-9-2020)

3.5 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 6  αριθ. πρωτ. 1512/16-9-2020)

 Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. 7 αριθ. πρωτ. 1502/15-9-2020)

4.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν. 8 αριθ. πρωτ. 1503/15-9-2020)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 7-9-2020 έως 13-9-2020 (συν. 9 αριθ. πρωτ. 1504/15-9-2020)

5.2 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με την πορεία του προϋπολογισμού και των χρηματικών διαθεσίμων (συν. 10 αριθ. πρωτ. 1513/16-9-2020)

5.3 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού το χρονικό διάστημα από 7-9-2020 έως 11-9-2020 (συν. 11 αριθ. πρωτ. 1507/15-9-2020)

5.4 Σχετικά με πρόσληψη Ορθοδοντικού Οδοντίατρου (συν. 12 αριθ. πρωτ. 1506/15-9-2020)

5.5 Σχετικά με πρόσληψη ιατρικού προσωπικού (συν. 13 αριθ. πρωτ. 1414/8-9-2020)

5.6 Σχετικά με επέκταση ωραρίου ιατρού (συν. 14 αριθ. πρωτ. 1415/8-9-2020)

5.7 Εισηγητικό σημείωμα για τη συγκρότηση συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης για τις ανάγκες του Τομέα Ασφάλισης (συν. 15 αριθ. πρωτ. 1519/16-9-2020)

5.8 Σχετικά με αίτηση χορήγησης προκαταβολής – δανείου (συν. 16 αριθ. πρωτ. 1517/16-9-2020)

5.9 Κάτοψη και κόστος μετεγκατάστασης του κυλικείου (συν. 17 αριθ. πρωτ. 1520/16-9-2020)

5.10 Σχετικά με σύναψη σύμβασης με μαιευτική κλινική (συν. 18 αριθ. πρωτ. 1505/15-9-2020)

5.11 Σχετικά με σύναψη σύμβασης με νοσηλευτικό ίδρυμα (Δ.Υ.)

5.12 Πρόσθετη πράξη διαχείρισης των Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) ιατρών των συμβεβλημένων νοσοκομείων (Δ.Υ.)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με διαγραφή ημερησίων διατάξεων των συνεδριάσεων Δ.Σ. από το DRIVE (συν. 19 αριθ. πρωτ. 1426/9-9-2020)

6.2 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με την ανάδειξη συμβούλου για την αναδιάρθρωση των πληροφοριακών συστημάτων (συν. 20 αριθ. πρωτ. 1494/14-9-2020)

6.3 Επιστολή Αναπληρωτή Αρχιάτρου (συν. 21 αριθ. πρωτ. 1497/14-9-2020)