ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 39/3-10-2019

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Εφάπαξ εξόφληση οφειλής αγγελιοσήμου εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ. 1758/2-10-2019)

2.2 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, από αγγελιόσημο διαφήμισης ημερήσιου Τύπου καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.2 αριθ. πρωτ. 1759/2-10-2019)

2.3 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ειδικής εισφοράς διαδικτύου & ΑΚΑ-ΑΚΕ (συν.3 αριθ. πρωτ. 1760/2-10-2019)

2.4 Διαγραφή υποβληθείσας ΑΚΕ χωρίς ΑΚΑ (συν.4 αριθ. πρωτ. 1761/2-10-2019)

2.5 Ενημέρωση σχετικά με αποστολή οφειλών εταιρειών στο ΚΕΑΟ (συν.5 αριθ. πρωτ. 1762/2-10-2019)

 Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.6 αριθ. πρωτ. 1763/2-10-2019)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

4.1 Μεταβολές (συν.7 αριθ. πρωτ. 1778/2-10-2019)

4.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.8 αριθ. πρωτ. 1779/2-10-2019)

4.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.9 αριθ. πρωτ. 1780/2-10-2019)

4.4 Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων (συν.10 αριθ. πρωτ. 1781/2-10-2019)

4.5 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με την ένταξη οδοντιατρικής περίθαλψης για τα έμμεσα μέλη νέων ασφαλισμένων (συν.11 αριθ. πρωτ. 1782/2-10-2019)

Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 23-9-2019 έως και 29-9-2019 (συν.12 αριθ. πρωτ. 1768/210-2019)

5.2 Σχετικά με την προσθήκη κωδικών οδοντιατρικών εργασιών (συν.13 αριθ. πρωτ. 1769/210-2019)

5.3 Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής για το β’ τρίμηνο 2019 (συν.14 αριθ. πρωτ. 1752/27-9-2019)

5.4 Κατανομή και απόδοση εισπραχθέντος κύκλου εργασιών σε ΤΕΑΣ -ΕΤΑΣ περιόδου 1/6/2019-30/6/2019 (συν.15 αριθ. πρωτ. 1770/210-2019)

5.5 Σχετικά με την προμήθεια φαρμάκου ENBREL (συν.16 αριθ. πρωτ. 1771/210-2019)

5.6 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης τεχνικής υποστήριξης με εξωτερικό συνεργάτη του Τομέα Πληροφορικής (συν.17 αριθ. πρωτ. 1772/210-2019)

5.7 Σχετικά με τη λειτουργία του Τμήματος Ανάπτυξης του Τομέα Πληροφορικής του Οργανισμού μας (συν.18 αριθ. πρωτ. 1773/210-2019)

5.8 Σχετικά με την πρόσληψη υπαλλήλου στο Τμήμα Ανάπτυξης του Τομέα Πληροφορικής του Οργανισμού μας (συν.19 αριθ. πρωτ. 1774/210-2019)

5.9 Παράταση υποβολής ΑΚΕΕΔ από Δεκέμβριο 2017-Σεπτέμβριο 2019 (συν.20 αριθ. πρωτ. 1775/210-2019)

5.10 Σχετικά με την τροποποίηση της αρ. 8/22-2-2017 ΑΔΣ για την κάλυψη των εξόδων κίνησης του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού (συν.21 αριθ. πρωτ. 1776/210-2019)

5.11 Σχετικά με την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων του Τομέα Ασφάλισης και Επικοινωνίας (συν.22 αριθ. πρωτ. 1777/210-2019)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Συμπλήρωση απόφασης για την καταβολή αμοιβής κατόπιν της ανάθεσης υποθέσεων αγγελιοσήμου σε δικηγόρους (συν.23 αριθ. πρωτ. 1764/2-10-2019)

Θέμα 7ο: Έγκριση Διαφόρων Δαπανών 

7.1 Καταβολή αμοιβής για την ανάθεση υποθέσεων αγγελιοσήμου σε δικηγόρους (συν.24 αριθ. πρωτ. 1765/2-10-2019)

7.2 Καταβολή αμοιβής σε δικαστικό επιμελητή (συν.25 αριθ. πρωτ. 1766/2-10-2019)

7.3 Έγκριση Τιμολόγιων Προμηθευτών 12/06/2019-21/09/2019 (συν.26 αριθ. πρωτ. 1767/2-10-2019)