ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 39/30-09-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, από ειδική εισφορά διαδικτύου 2% καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν. 1 αριθ. πρωτ. 1576/29-9-2020)

2.2 Ενημερωτικό σημείωμα Τομέα Διοικητικού, Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού (συν.  2 αριθ. πρωτ. 1577/29-9-2020)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & πικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

3.1 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 3 αριθ. πρωτ. 1584/29-9-2020)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω θανάτου (συν. 4 αριθ. πρωτ. 1585/29-9-2020)

3.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 5 αριθ. πρωτ. 1586/29-9-2020)

3.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση (συν. 6 αριθ. πρωτ. 1587/29-9-2020)

3.5 Αίτημα καταβολής ποσού από εγκεκριμένη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση (συν. 7 αριθ. πρωτ. 1588/29-9-2020)

3.6 Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με τους ανέργους με διπλή ασφαλιστική ικανότητα (συν. 8 αριθ. πρωτ. 1604/29-9-2020)

Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. 9 αριθ. πρωτ. 1578/29-9-2020)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 21-9-2020 έως 27-9-2020 (συν. 10 αριθ. πρωτ. 1579/29-9-2020)

5.2 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού το χρονικό διάστημα από 21-9-2020 έως 25-9-2020 (συν. 11 αριθ. πρωτ. 1605/29-9-2020)

5.3 Αναβολή εργασιών Εξελεγκτικής Επιτροπής (συν. 12 αριθ. πρωτ. 1581/29-9-2020)

5.4 Σχετικά με συνεργασία του Οργανισμού με Πιστωτικό Ίδρυμα (συν. 13 αριθ. πρωτ. 15917/28-9-2020)

5.5 Σχετικά με ανανεώσεις συμβάσεων προσωπικού (συν. 14 αριθ. πρωτ. 1589/29-9-2020)

5.6 Σχετικά με αίτηση χορήγησης προκαταβολής – δανείου (συν. 15 αριθ. πρωτ. 1590/29-9-2020)

5.7 Έγκριση δαπάνης για προμήθεια φορητών υπολογιστών (συν. 16 αριθ. πρωτ. 1582/29-9-2020)

5.8 Αναδημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συγκρότηση Επενδυτικής Επιτροπής (συν. 17 αριθ. πρωτ. 1591/29-9-2020)

5.9 Σχετικά με επέκταση ωραρίου νοσηλευτών (συν. 18 αριθ. πρωτ. 1601/29-9-2020)

5.10 Σχετικά με ολοκλήρωση εργασιών ισογείου της οδού Σισίνη και τελικός προϋπολογισμός κυλικείου 1ου ορόφου (συν. 19 αριθ. πρωτ. 1595/29-9-2020)

5.11 Σχετικά με διαδικασία εμβολιασμού και τροποποίηση προηγούμενης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (συν. 20 αριθ. πρωτ. 1592/29-9-2020)

5.12 Σχετικά με έναρξη εμβολιασμού 2020 και τον εμβολιασμό Ιατρονοσηλευτικού Προσωπικού (συν. 21 αριθ. πρωτ. 1598/29-9-2020)

5.13 Σχετικά με την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης εξ’ αποστάσεως (συν. 22 αριθ. πρωτ. 1603/29-9-2020)

5.14 Σχετικά με αυτοματοποίηση κοστολόγησης τιμολογίων (συν. 23 αριθ. πρωτ. 1593/29-9-2020)

5.15 Σχετικά με αγορά ακτινογραφικού μηχανήματος για το Οδοντιατρείο Θεσσαλονίκης (συν. 24 αριθ. πρωτ. 1583/29-9-2020)

5.16 Εισήγηση για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Αρχιάτρου (συν. 25 αριθ. πρωτ. 1599/29-9-2020)

5.17 Σχετικά με πρόγραμμα πρόσληψης μέσω ΟΑΕΔ (συν. 26 αριθ. πρωτ. 1594/29-9-2020)

5.18 Σχετικά με πρόσληψη υπαλλήλου γενικών καθηκόντων (συν. 27 αριθ. πρωτ. 1602/29-9-2020)

5.19 Ενημέρωση για συγκριτικό κοστολόγιο απεικονιστικών εξετάσεων Π.Φ.Υ. (Δ.Υ.)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Σχετικά με την εξουσιοδότηση του κ. Προέδρου αποδοχής όρων Πρακτορείου Ειδήσεων (συν. 28 αριθ. πρωτ. 1596/29-9-2020)

6.2 Σχετικά με εκδίκαση υποθέσεων στο ΣτΕ (συν. 29 αριθ. πρωτ. 1600/29-9-2020)

6.3 Παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας σε δικηγορική εταιρεία για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (συν. 30 αριθ. πρωτ. 1597/29-9-2020)