ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 40/07-10-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών περιόδου Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2020 εργοδοτών και επιχειρήσεων (συν. 1 αριθ. πρωτ. 1650/6-10-2020)

2.2 Ενημέρωση για μέτρα ενίσχυσης πληγέντων από φυσικές καταστροφές λόγω του κυκλώνα “ΙΑΝΟΣ” ΤΗΝ 18/9/2020 ΚΑΙ 19/9/2020 (συν. 2 αριθ. πρωτ. 1651/6-10-2020)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & πικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

3.1 Μεταβολές (συν. 3 αριθ. πρωτ. 1667/610-2020)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν. 4 αριθ. πρωτ. 1668/6-10-2020)

3.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 5 αριθ. πρωτ. 1669/6-10-2020)

3.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 6 αριθ. πρωτ. 1670/6-10-2020)

3.5 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από το ΕΤΕΑΕΠ (συν. 7 αριθ. πρωτ. 1671/6-10-2020)

3.6 Αίτημα για καταβολή ποσού από εγκεκριμένη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση (συν. 8 αριθ. πρωτ. 1673/6-10-2020)

3.7 Διόρθωση απόφασης που ελήφθη κατά τη ΣΔΣ 36/09-09-2020 (συν. 9 αριθ. πρωτ. 1672/6-10-2020)

3.8 Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με τους ανέργους με διπλή ασφαλιστική ικανότητα (συν. 10 αριθ. πρωτ. 1675/6-10-2020)

3.9 Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με την απογραφή δικαιοδόχων (συν. 11 αριθ. πρωτ. 1674/6-10-2020)

 

 

 

 

Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

 • Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. 12 αριθ. πρωτ. 1664/6-10-2020)
 • Έγκριση κόστους προληπτικής συντήρησης αντλίας έγχυσης γ-σφαιρίνης (συν. 13 αριθ. πρωτ. 1652/6-10-2020)
 • Έγκριση ακτινοθεραπειών με τεχνική IMRT-VMAT (συν. 14 αριθ. πρωτ. 1653/6-10-2020)
 • Σχετικά με αιτήματα φορέων παροχής υγείας για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (συν. 15 αριθ. πρωτ. 1654/6-10-2020)

 

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

 • Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 28-9-2020 έως 4-10-2020 (συν. 16 αριθ. πρωτ. 1655/6-10-2020)
 • Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου, κατάσταση καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα έως τις 30/9/2020, εκτέλεσης προϋπολογισμού και ταμειακών ροών 2020 (συν. 17  αριθ. πρωτ. 1656/6-10-2020)
 • Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Σεπτεμβρίου 2020, με βάση την αριθμ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν. 18 αριθ. πρωτ. 1657/6-10-2020)
 • Πρακτικό επιλογής ιατρού παθολόγου (συν. 19 αριθ. πρωτ. 1660/6-10-2020)
 • Σχετικά με συνεργασία του Οργανισμού με ιατρό Λοιμωξιολόγο (συν. 20 αριθ. πρωτ. 1663/6-10-2020)
 • Σχετικά με αίτηση χορήγησης προκαταβολής – δανείου (συν. 21 αριθ. πρωτ. 1662/6-10-2020)
 • Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού το χρονικό διάστημα από 28-9-2020 έως 2-10-2020 (συν. 22 αριθ. πρωτ. 1676/6-10-2020)
 • Ενημέρωση για συγκριτικό κοστολόγιο απεικονιστικών εξετάσεων Π.Φ.Υ. (συν. 23 αριθ. πρωτ. 1665/6-10-2020)
 • Σχέδιο σύμβασης συνεργάτη αρχιτέκτονα για αρχιτεκτονική μελέτη προϋπολογισμού και αδειοδοτήσεις (συν. 24 αριθ. πρωτ. 1666/6-10-2020)

 

 

 

 

 

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

 • Απολογισμός δικασίμων Σεπτεμβρίου 2020 (συν. 25 αριθ. πρωτ. 1658/6-10-2020)
 • Ημερολόγιο δικασίμων Οκτωβρίου 2020 (συν. 26 αριθ. πρωτ. 1659/6-10-2020)