ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 43/6-11-2019

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ. 1933/5-11-2019)

2.2 Εφάπαξ εξόφληση οφειλών βάσει Ν.4611/2019 (συν.2 αριθ. πρωτ. 1934/5-11-2019)

2.3 Διαγραφή υποβληθείσας ΑΚΕ χωρίς ΑΚΑ & ΑΚΑ-ΑΚΕ (συν.3 αριθ. πρωτ. 1935/5-11-2019)

2.4 Ενημέρωση σχετικά με αποστολή οφειλών εταιρειών προς ΚΕΑΟ για την ένταξή τους στις διατάξεις του Ν. 4152/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4336/2015 -Πάγια ρύθμιση (συν.4 αριθ. πρωτ. 1936/5-11-2019)

2.5 Ενημέρωση σχετικά με αποστολή οφειλής εταιρείας προς ΚΕΑΟ για την ένταξη τους στις διατάξεις του Ν.4611/2019 (συν.5 αριθ. πρωτ. 1937/5-11-2019)

 Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.6 αριθ. πρωτ. 1938/5-11-2019)

3.2 Έλεγχος νοσηλείας ασφαλισμένου στις Η.Π.Α (συν.7 αριθ. πρωτ. 1939/5-11-2019)

3.3 Δαπάνες περίθαλψης εξωτερικού μέσω ΕΟΠΥΥ (συν.8 αριθ. πρωτ. 1940/5-11-2019)

3.4 Παράταση νοσηλείας ασφαλισμένων του Οργανισμού μας (συν.9 αριθ. πρωτ. 1941/5-11-2019)

3.5 Ειδικό θέμα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.10 αριθ. πρωτ. 1942/5-11-2019)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

4.1 Μεταβολές (συν.11 αριθ. πρωτ. 1969/6-11-2019)

4.2 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.12 αριθ. πρωτ. 1970/6-11-2019)

4.3 Διόρθωση απόφασης που ελήφθη κατά της ΣΔΣ 40/9-10-2019 (συν.13 αριθ. πρωτ. 1971/6-11-2019)

4.4 Αίτηση συνέχισης ασφάλισης ενήλικου τέκνου με αναπηρία (συν.14 αριθ. πρωτ. 1972/6-11-2019)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 21-10-2019 έως και 3-11-2019 (συν.15 αριθ. πρωτ. 1943/511-2019)

5.2 Εισήγηση για την ανανέωση ετήσιας συνδρομής στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ (συν.16 αρ. πρωτ. 1944/5-11-2019)

5.3 Σχετικά με τη συμπλήρωση απόφασης που λήφθηκε στη ΣΔΣ 34/4-9-2019 (συν.17 αρ. πρωτ. 1945/5-11-2019)00

5.4 Σχετικά με την έγκριση δαπάνης για την αντικατάσταση πλακέτας μαστογράφου (συν.18 αρ. πρωτ. 1946/5-11-2019)

5.5 Σχετικά με τις προσλήψεις στον Τομέα Ασφάλισης και Επικοινωνίας του Οργανισμού (συν.19 αριθ. πρωτ. 1947/511-2019)

5.6 Σχετικά με τις προσλήψεις στη Γραμματεία της Γενικής Διεύθυνσης του Οργανισμού (συν.20 αριθ. πρωτ. 1948/511-2019)

5.7 Έγκριση δαπάνης για ετήσια ανανέωση υπηρεσιών του WatchGuard Firewall M300 (συν.21 αριθ. πρωτ. 1949/5-11-2019)

5.8 Ανανέωση σύμβασης τεχνικής υποστήριξης Οδοντιατρικού Προγράμματος (συν.22 αριθ. πρωτ. 1950/5-11-2019)

5.9 Ανανέωση σύμβασης συντήρησης – υποστήριξης Λογιστικού Προγράμματος ERP (συν.23 αριθ. πρωτ. 1951/5-11-2019)

5.10 Ανανέωση σύμβασης παροχής υπηρεσιών, συντήρησης και υποστήριξης (συν.24 αριθ. πρωτ. 1952/5-11-2019)

5.11 Ανανέωση σύμβασης συντήρησης και υποστήριξης λογισμικού του Οργανισμού (συν.25 αριθ. πρωτ. 1953/5-11-2019)

5.12 Προμήθεια – κατασκευή διαχωριστικών παραβάν/κουρτινών για το Ιατρείο του Φυσιάτρου (συν.26 αριθ. πρωτ. 1954/5-11-2019)

5.13 Προμήθεια εμβολίων για το Παιδιατρικό τμήμα του Οργανισμού (συν.27 αριθ. πρωτ. 1955/5-11-2019)

5.14 Προμήθεια αναλωσίμων και έγκριση γενικών δαπανών Γραφείου Θεσσαλονίκης (συν.28 αριθ. πρωτ. 1956/5-11-2019)

5.15 Προμήθεια αναλωσίμων για ιατρεία και υπηρεσίες του Οργανισμού (συν.29 αριθ. πρωτ. 1957/5-11-2019)

5.16 Σχετικά με την αναπλήρωση του Τομεάρχη Πληροφορικής του Οργανισμού (συν.30 αριθ. πρωτ. 1958/5-11-2019)

5.17 Σχετικά με τις ανανεώσεις συμβάσεων ιατρικού προσωπικού του Οργανισμού (συν.31 αριθ. πρωτ. 1959/5-11-2019)

5.18 Σχετικά με την εξόφληση λογαριασμών νοσοκομείου (συν.32 αριθ. πρωτ. 1960/5-11-2019)

5.19 Σχετικά με αίτημα για μεταβολή εργασιακής σχέσης ιατρού του Οργανισμού (συν.33 αρ. πρωτ. 1961/5-11-2019)

5.20 Πρακτικό Επιτροπής για την επιλογή Διευθυντή Υπηρεσιών Υγείας του Οργανισμού (συν.34 αρ. πρωτ. 1962/5-11-2019)

5.21 Σχετικά με την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες υλοποίησης και επικαιροποίησης του υφιστάμενου σχεδίου δράσης συμμόρφωσης του Οργανισμού με τον κανονισμό GDPR (συν.35 αριθ. πρωτ. 1963/5-11-2019)

5.22 Σχετικά με την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον Οργανισμό (συν.36 αριθ. πρωτ. 1964/5-11-2019)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Απολογισμός δικασίμων μηνός Οκτωβρίου 2019 (συν.37 αριθ. πρωτ. 1965/5-11-2019)

6.2 Ημερολόγιο δικασίμων μηνός Νοεμβρίου 2019 (συν.38 αριθ. πρωτ. 1966/5-11-2019)

6.3 Σχετικά με την οικονομική ενίσχυση της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (συν.39 αριθ. πρωτ. 16533/1110-2019)

6.4 Επιστολή ΠΟΕΠΤΥΜ για την παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων του Οργανισμού (συν.40 αριθ. πρωτ. 17119/2210-2019)

Θέμα 7ο: Έγκριση Διαφόρων Δαπανών

7.1 Εξόφληση δαπάνης αμοιβής δικαστικού επιμελητή για υπηρεσίες επίδοσης καταλογισμών οφειλών-πράξεων βεβαιώσεων οφειλών (συν.41 αριθ. πρωτ. 1967/5-11-2019)

7.2 Έγκριση Τιμολόγιων Προμηθευτών (συν.42 αριθ. πρωτ. 1968/5-11-2019)