ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/13-11-2019

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ. 1975/12-11-2019)

2.2 Διαγραφή υποβληθείσας ΑΚΕ χωρίς ΑΚΑ & ΑΚΑ-ΑΚΕ (συν.2 αριθ. πρωτ. 1976/12-11-2019)

2.3 Σχετικά με προσθήκη στη διαδικασία καταλογισμού οφειλής -πράξης βεβαίωσης οφειλής (συν.3 αριθ. πρωτ. 1977/12-11-2019)

 Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

3.1 Μεταβολές (συν.4 αριθ. πρωτ. 1978/12-11-2019)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.5 αριθ. πρωτ. 1979/12-11-2019)

3.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.6 αριθ. πρωτ. 1980/12-11-2019)

3.4 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.7 αριθ. πρωτ. 1981/12-11-2019)

3.5 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.8 αριθ. πρωτ. 1982/12-11-2019)

3.6 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.9 αριθ. πρωτ. 1983/12-11-2019)

3.7 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και καταβολή εφάπαξ οικ. ενίσχυσης (συν.10 αριθ. πρωτ. 1984/12-11-2019)

3.8 Αίτηση συνέχισης ασφάλισης ενήλικου τέκνου με αναπηρία (συν.11 αριθ. πρωτ. 1985/12-11-2019)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.12 αριθ. πρωτ. 1986/12-11-2019)

4.2 Αιτήματα φορέων παροχής υγείας για συνεργασία με τον Οργανισμό μας (συν.13 αριθ. πρωτ. 1987/12-11-2019)

4.3 Αιτήματα συμβεβλημένων ιατρών για έγκριση δαπανών παροχής υπηρεσιών παρελθόντων ετών (συν.14 αριθ. πρωτ. 1988/12-11-2019)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 4-11-2019 έως και 10-11-2019 & 1/10/2019-31/10/2019 (συν.15 αριθ. πρωτ. 1989/1211-2019)

5.2 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και είσπραξη τοκομεριδίων στις 31/10/2019 (συν.16 αριθ. πρωτ. 1990/1211-2019)

5.3 Ενημερωτικό σημείωμα για υπόθεση αγωγής Ι. Παπασταμέλου κατά Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π (συν.17 αριθ. πρωτ. 1991/1211-2019)

5.4 Σχετικά με τη χορήγηση αντιγράφων αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου σε συνταξιούχο του Οργανισμού μας (συν.18 αριθ. πρωτ. 1992/1211-2019)

5.5 Σχετικά με την αποδοχή πρότασης νέου προγράμματος για κινητή τηλεφωνία (συν.19 αριθ. πρωτ. 1993/1211-2019)

5.6 Σχετικά με τις ανανεώσεις συμβάσεων προσωπικού καθαριότητας του Οργανισμού μας (συν.20 αριθ. πρωτ. 1994 /12-11-2019)

5.7 Σχετικά με την προμήθεια οδοντιατρικού εξοπλισμού (συν.21 αριθ. πρωτ. 1995/12-11-2019)

5.8 Σχετικά με την έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή υπαλλήλων στην παρακολούθηση του συνεδρίου ΑCFE (συν.22 αριθ. πρωτ. 1996/12-11-2019)

5.9 Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση σε Ορκωτό-Ελεγκτή ελέγχου χρήσης (συν.23 αριθ. πρωτ. 1997/12-11-2019)

5.10 Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση σε εταιρεία της Αναλογιστικής Λειτουργίας του Οργανισμού και της Διαχείρισης Κινδύνων (συν.24 αριθ. πρωτ. 1998/12-11-2019)

5.11 Σχετικά με την έγκριση ημερήσιας αποζημίωσης για τη συμμετοχή μέλους του Δ.Σ στις συνεδριάσεις της ΑΙΜ στις Βρυξέλλες (συν.25 αριθ. πρωτ. 1999/12-11-2019)

5.12 Παρουσίαση-πρόσκληση προγράμματος προληπτικού ελέγχου της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (συν.26 αριθ. πρωτ. 2000/12-11-2019)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Παρουσίαση Διευθυντή Υπηρεσιών Υγείας (Δ.Υ)

Θέμα 7ο: Έγκριση Διαφόρων Δαπανών

7.1 Καταβολή αμοιβής για την ανάθεση υποθέσεων αγγελιοσήμου σε δικηγόρους (συν.27 αριθ. πρωτ. 2001/12-11-2019)