ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 45/18-11-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ. 1950/17-11-2020)

2.2 Πρόγραμμα Επιδότησης νέων θέσεων εργασίας (συν.2 αριθ. πρωτ. 1951/17-11-2020)

2.3 Παράταση Προγράμματος Συν-Εργασία έως 31.12.2020 (συν.3 αριθ. πρωτ. 1952/17-11-2020)

2.4 Ενημερωτικό Σημείωμα Τομέα Εσόδων (συν.4 αριθ. πρωτ. 1953/17-11-2020)

 Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

3.1 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.5  αριθ. πρωτ. 1965/17-11-2020)

3.2 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.6 αριθ. πρωτ. 1966/17-11-2020)

3.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.7 αριθ. πρωτ. 1967/17-11-2020)

3.4 Συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχων (συν.8 αριθ. πρωτ. 1968/17-11-2020)

3.5 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με την απογραφή δικαιοδόχων (συν.9 αριθ. πρωτ. 1974/17-11-2020)

 Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.10 αριθ. πρωτ. 1970/17-11-2020)

4.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.11 αριθ. πρωτ. 1954/17-11-2020)

4.3 Έγκριση ακτινοθεραπειών με τεχνική IMRT (συν.12 αριθ. πρωτ. 1955/17-11-2020)

 Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 9-11-2020 έως 15-11-2020 (συν.13 αριθ. πρωτ. 1962/17-11-2020)

5.2 Απόδοση χαρτοφυλακίου μηνός Οκτωβρίου 2020 (συν.14 αριθ. πρωτ. 18241/9-11-2020)

5.3 Έκθεση φερεγγυότητας 2019 (συν.15 αριθ. πρωτ. 1969/17-11-2020)

5.4 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού το χρονικό διάστημα από 9-11-2020 έως 13-11-2020 (συν.16 αριθ. πρωτ. 1964/17-11-2020)

5.5 Πρόγραμμα Εσωτερικού Ελέγχου 2020 (συν.17 αριθ. πρωτ. 1956/17-11-2020)

5.6 Πρακτικό Επιτροπής για την επιλογή Αρχιάτρου (Δ.Υ)

5.7 Σχετικά με την πρόσβαση στα Πληροφοριακά Συστήματα (συν.18 αριθ. πρωτ. 1971/17-11-2020)

5.8 Σχετικά με διενέργεια Διαγωνισμού για την αναδιάρθρωση των Μηχανογραφικών Συστημάτων του ΕΔΟΕΑΠ (συν.19 αριθ. πρωτ. 1782/20-10-2020)

5.9 Πρόταση για εκκαθάριση εκκρεμουσών υποχρεώσεων Δημόσιων Νοσοκομείων (συν.20 αριθ. πρωτ. 1972/17-11-2020)

5.10 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη στοχοθεσία νέων Θέσεων Ευθύνης (συν.21 αριθ. πρωτ. 1973/17-11-2020)

5.11 Σχετικά με τον ορισμό νέου Κεντρικού Διαχειριστή και τον ορισμό εξουσιοδοτημένων διαχειριστών (συν.22 αριθ. πρωτ. 1960/17-11-2020)

5.12 Σχετικά με τη λήξη σύμβασης με την εταιρεία διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων (συν.23 αριθ. πρωτ. 1961/17-11-2020)

5.13 Σχετικά με την έγκριση πρόσθετης πράξης στη σύμβαση με φορέα ιατρικών υπηρεσιών (συν.24 αριθ. πρωτ. 1975/17-11-202

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. – Έγγραφη Διαμαρτυρία (συν.25 αριθ. πρωτ. 1835/2-11-2020)

6.2 Επιστολή μελών του Δ.Σ. (συν.26 αριθ. πρωτ. 1787/21-10-2020)

6.3 Επιστολή μελών του Δ.Σ (συν.27 αριθ. πρωτ. 1788/21-10-2020)

6.4 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. περί δήλωσης άλλου μέλους Δ.Σ. (συν.28 αριθ. πρωτ. 1886/4-11-2020)

6.5 Σχετικά με συγκρότηση ομάδας διαχείρισης της πανδημίας του κορωνοϊού Covid 19 (συν.29  αριθ. πρωτ. 1902/10-11-2020)