ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 45/20-11-2019

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις των εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ. 2025/19-11-2019)

2.2 Τροποποίηση Καταλογισμού οφειλής – Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής επιχείρησης/εταιρείας (συν.2 αριθ. πρωτ. 2026/19-11-2019)

2.3 Διαγραφή υποβληθείσας ΑΚΑ-ΑΚΕ (συν.3 αριθ. πρωτ. 2027/19-11-2019)

2.4 Ενημέρωση Δ.Σ σχετικά με αποστολή οφειλών εταιρειών στο ΚΕΑΟ (συν.4 αριθ. πρωτ. 2028/19-11-2019)

2.4 Ενημέρωση Δ.Σ σχετικά με αποστολή οφειλής εταιρείας προς ΚΕΑΟ για την ένταξη της στις διατάξεις του ν.4152/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.4336/2015 πάγια ρύθμιση (συν. αριθ.5 πρωτ. 2029/19-11-2019)

2.5 Διαδικασία επιτόπιου ελέγχου ΑΚΑ-ΑΚΕ των υπόχρεων εταιρειών, βάσει του άρθρου 33 του Κανονισμού Είσπραξης Εσόδων ΕΔΟΕΑΠ (ΦΕΚ 1582/8.5.2018,τ.Β΄) (συν.6 αριθ. πρωτ. 2030/19-11-2019)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

3.1 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.7 αριθ. πρωτ. 2031/19-11-2019)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.8 αριθ. πρωτ. 2032/19-11-2019)

3.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.9 αριθ. πρωτ. 2033/19-11-2019)

3.4 Επαναχορήγηση πλήρους ποσοστού επικουρικής σύνταξης κατόπιν διακοπής εργασίας (συν.10 αριθ. πρωτ. 2034/19-11-2019)

3.5 Μείωση ποσοστού επικουρικής σύνταξης λόγω ανάληψης εργασίας (συν.11 αριθ. πρωτ. 2035/19-11-2019)

3.6 Συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχων (συν.12 αριθ. πρωτ. 2036/19-11-2019)

3.7 Αναστολή καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχου (συν.13 αριθ. πρωτ. 2037/19-11-2019)

3.8 Καταλογισμός οφειλής σε βάρος εταιρείας (υπό ειδική διαχείριση) και ασφαλιστική τακτοποίηση ασφαλισμένου (συν.14 αριθ. πρωτ. 2038/19-11-2019)

3.9 Ενημερωτικά σημειώματα για εκχώρηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.15 αριθ. πρωτ. 2039/19-11-2019)

 Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.16 αριθ. πρωτ. 2040/19-11-2019)

4.2 Παράταση νοσηλείας ασφαλισμένου του Οργανισμού μας (συν.17 αριθ. πρωτ. 2041/19-11-2019)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 11-11-2019 έως και 17-11-2019 (συν.18 αριθ. πρωτ. 2042/1911-2019)

5.2 Σχετικά με την επέκταση του εμβολιασμού έναντι του HPV (συν.19 αριθ. πρωτ. 2043/1911-2019)

5.3 Σχετικά με την προμήθεια αναλωσίμων μικροβιολογικού (συν.20 αριθ. πρωτ. 2044/1911-2019)

5.4 Σχετικά με την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (συν.21 αριθ. πρωτ. 2045/1911-2019)

5.5 Σχετικά με την ανανέωση συνεργασίας με εταιρεία διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων (συν.22 αριθ. πρωτ. 2046/1911-2019)

5.6 Σχετικά με την προμήθεια φαρμάκου ΕΝΒΡΕL και εμβολίου Prevenar για τις ανάγκες του Οργανισμού (συν.23 αριθ. πρωτ. 2047/1911-2019)

5.7 Παροχή πληρεξουσιότητας προς τους δικηγόρους του Οργανισμού για επαλήθευση απαιτήσεων του Οργανισμού στην πτώχευση εταιρείας (συν.24 αριθ. πρωτ. 2048/1911-2019)

5.8 Έγκριση υπερωριών (συν.25 αριθ. πρωτ. 2049/1911-2019)

5.9 Σχετικά με την έγκριση εξόδων μετάβασης και παραμονής στη Θεσσαλονίκη (συν.26 αριθ. πρωτ. 2050/1911-2019)

5.10 Σχετικά με τη συνεργασία του Οργανισμού με το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής για τη διενέργεια προγράμματος προληπτικού ελέγχου ασφαλισμένων ΕΔΟΕΑΠ (συν.27 αριθ. πρωτ. 2051/19-11-2019)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Ενημέρωση σχετικά με ευχαριστήρια επιστολή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη-Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας (συν.28 αριθ. πρωτ. 17966/7-11-2019)

6.2 Ενημέρωση σχετικά με ευχαριστήρια επιστολή Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (Σ.Η.Π.Ε.) (συν.29 αριθ. πρωτ. 18527/19-11-2019)

 Θέμα 7ο: Έγκριση Διαφόρων Δαπανών

7.1 Καταβολή αμοιβής για την ανάθεση υποθέσεων αγγελιοσήμου σε δικηγόρους (συν.30 αριθ. πρωτ. 2052/19-11-2019)

7.2 Έγκριση Τιμολόγιων Προμηθευτών (συν.31 αριθ. πρωτ. 2053/19-11-2019)