ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 46/25-11-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ. 2014/24-11-2020)

2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.2 αριθ. πρωτ. 2015/24-11-2020)

2.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.3 αριθ. πρωτ. 2016/24-11-2020)

2.4 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.4 αριθ. πρωτ. 2017/24-11-2020)

2.5 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.5 αριθ. πρωτ. 2018/24-11-2020)

2.6 Συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχων (συν.6 αριθ. πρωτ. 2019/24-11-2020)

2.7 Μείωση ποσοστού επικουρικής σύνταξης λόγω ανάληψης εργασίας (συν.7 αριθ. πρωτ. 2020/24-11-2020)

2.8 Καταβολή ποσού από εγκεκριμένη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση (συν.8 αριθ. πρωτ. 2022/24-11-2020)

2.9 Αίτηση επανεξέτασης για χορήγηση επιδόματος ασθενείας εργαζομένης (συν.9 αριθ. πρωτ. 2023/24-11-2020)

2.10 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με το ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό βοηθήματος λεχωίδος (συν.10 αριθ. πρωτ. 2021/24-11-2020)

Θέμα 3ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.11 αριθ. πρωτ. 2009/24-11-2020)

3.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.12 αριθ. πρωτ. 2010/24-11-2020)

3.3 Έγκριση ακτινοθεραπειών με τεχνική IMRT (συν.13 αριθ. πρωτ. 2025/24-11-2020)

3.4 Παρατάσεις νοσηλείας ασφαλισμένων μας (συν.14 αριθ. πρωτ. 2026/24-11-2020)

 Θέμα  4ο:    Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 16-11-2020 έως 22-11-2020 (συν.15 αριθ. πρωτ. 2011/24-11-2020)

4.2 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού το χρονικό διάστημα από 16-11-2020 έως 20-11-2020 (συν.16 αριθ. πρωτ. 2029/24-11-2020)

4.3 Σχετικά με απόφαση επί εργατικής αγωγής κατά του Οργανισμού (συν.17 αριθ. πρωτ. 2027/24-11-2020)

4.4 Σχετικά με την πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα (συν.18 αριθ. πρωτ. 2033/24-11-2020)

4.5 Έγκριση υπερωριών μηνός Οκτωβρίου (συν.19 αριθ. πρωτ. 2028/24-11-2020)

4.6 Πρόταση για τη διενέργεια προληπτικού ελέγχου-Στήριξη ασφαλούς λειτουργίας ΜΜΕ (συν.20 αριθ. πρωτ. 2036/24-11-2020)

4.7 Σχετικά με πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου για την επαρχία «ΠΝΟΗ ΖΩΗΣ» (συν.21 αριθ. πρωτ. 2035/24-11-2020)

4.8 Πρόταση ελέγχου από Ορκωτό Ελεγκτή επί της Έκθεσης Φερεγγυότητας 2019 (συν.22 αριθ. πρωτ. 2034/24-11-2020)

4.9 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη συνεργασία του Οργανισμού με εταιρεία διαδικτυακών εφαρμογών (συν.23 αριθ. πρωτ. 2030/24-11-2020)

4.10 Σχετικά με τη διενέργεια Διαγωνισμού για προμήθεια οδοντιατρικών υλικών και αναλωσίμων οδοντιατρείων (συν.24 αριθ. πρωτ. 2024/24-11-2020)

Θέμα 5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας προς τους δικηγόρους του Οργανισμού για παράσταση ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας (συν.25 αριθ. πρωτ. 2012/24-11-2020)

5.2 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με την κατάθεση αποσπάσματος συζήτησης Δ.Σ (συν.26 αριθ. πρωτ. 1983/18-11-2020)

5.3 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με σημαντικά θέματα λειτουργίας (συν.27 αριθ. πρωτ. 1984/18-11-2020)

5.4 Άποψη της Νομικής Υπηρεσίας σε ερώτημα που ετέθη στη ΣΔΣ 27/24-6-2020, σχετικά με τον Αντιπρόεδρο Δ.Σ. (συν.28 αριθ. πρωτ. 2032/24-11-2020)

5.5 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με εκκρεμείς ενημερώσεις Δ.Σ. (συν.29 αριθ. πρωτ. 1986/19-11-2020)

5.6 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με ιατρό Εμφυτευματολόγο του Οργανισμού (συν.30 αριθ. πρωτ. 2031/24-11-2020)