ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 47/4-12-2019

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, από ειδική εισφορά διαδικτύου 2% καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ. 2120/3-12-2019)

2.2 Αίτημα για ρύθμιση οφειλής αγγελιοσήμου ημερήσιου τύπου κατά το μέρος του κεφαλαίου (συν.2 αριθ. πρωτ. 2121/3-12-2019)

2.3 Εφάπαξ εξόφληση οφειλών βάσει ν.4152/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν4336/2015 πάγια ρύθμιση (συν.3 αριθ. πρωτ. 2122/3-12-2019)

2.4 Διαγραφή υποβληθείσας ΑΚΕΕΔ & ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ (συν.4 αριθ. πρωτ. 2123/3-12-2019)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

3.1 Μεταβολές (συν. 5 αριθ. πρωτ.2124/3-12-2019)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.6 αριθ. πρωτ.2125 /3-12-2019)

3.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.7 αριθ. πρωτ. 2126/3-12-2019)

3.4 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης και ανακαθορισμός ποσού επικουρικής σύνταξης (συν.8 αριθ. πρωτ.2127 /3-12-2019)

3.5 Συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχου (συν.9 αριθ. πρωτ.2128 /3-12-2019)

3.6 Αίτηση για χορήγηση επιδόματος ασθενείας (συν.10 αριθ. πρωτ. 2129/3-12-2019)

3.7 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την επικαιροποίηση εμμέσων μελών (συν.11 αριθ. πρωτ.2130 /3-12-2019)

 Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. 12 αριθ. πρωτ.2131/3-12-2019)

4.2 Έλεγχος χορήγησης-επιστροφή πολυτεκνικών επιδομάτων (συν. 13 αριθ. πρωτ.2132/3-12-2019)

4.3 Έγκριση πολυγονιδιακής ανάλυσης σε ασφαλισμένο του ΕΔΟΕΑΠ (συν. 14 αριθ. πρωτ.2133/3-12-2019)

4.4 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.15 αριθ. πρωτ.2134/3-12-2019)

 Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 25-11-2019 έως και 1-12-2019 (συν.16 αριθ. πρωτ.2135 /312-2019)

5.2 Σύγκριση Χρηματικών Διαθεσίμων – Υποχρεώσεων 2019 (συν.17 αριθ. πρωτ. 2136/312-2019)

5.3 Σχετικά με την ανανέωση σύμβασης φυσικοθεραπευτή του Οργανισμού (συν.18 αριθ. πρωτ.2137/312-2019)

5.4 Σχετικά με την καταγγελία της σύμβασης ιατρού του Οργανισμού (συν.19 αριθ. πρωτ.2138 /312-2019)

5.5 Σχετικά με τη καταβολή δώρου Χριστουγέννων υπαλλήλων 2019 (συν.20 αριθ. πρωτ. 2139/312-2019)

5.6 Σχετικά με οικειοθελή αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης-αποζημίωση υπαλλήλου του Οργανισμού (συν.21 αριθ. πρωτ.2140/312-2019)

5.7Έγκριση δαπάνης για προμήθεια εμβολίων Παιδιατρικού (συν.22 αριθ. πρωτ. 2141/3-12-2019)

5.8 Καταβολή επικουρικών συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2020 (συν. 23 αριθ. πρωτ.2142/3-12-2019)

5.9 Έγκριση δαπάνης για προμήθεια αδειών πρόσβασης στο πρόγραμμα ΠΑΠΥΡΟΣ (συν.24 αριθ. πρωτ.2143 /3-12-2019)

5.10 Σχετικά με την αντικατάσταση τηλεφωνικών κέντρων ΕΔΟΕΑΠ με τεχνολογία VOIP (συν.25 αριθ. πρωτ.2144 /3-12-2019)

5.11Γνωμοδοτικό σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας για την ανάκληση ατομικών διοικητικών πράξεων (συν.26 αριθ. πρωτ.2145 /3-12-2019)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

Θέμα 7ο: Έγκριση Διαφόρων Δαπανών

7.1 Καταβολή αμοιβής για την ανάθεση υποθέσεων αγγελιοσήμου σε δικηγόρους (συν.27 αριθ. πρωτ. 2146 /3-12-2019)