ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 48/11-12-2019

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις των παρακάτω εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ. 2183/10-12-2019)

2.2 Αίτημα εταιρείας ΑΠΕ-ΜΠΕ για επανεξέταση του ποσού της οφειλής από καταλογισμό προσαυξήσεων λόγω εκπροθέσμων καταβολών περιόδου 1/2009-5/2011 και από 7/2011-10/2012 (συν.2 αριθ. πρωτ .2184/10-12-2019)

2.3 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ειδικής εισφοράς διαδικτύου ΑΚΕΕΔ (συν.3 αριθ. πρωτ.2185/10-12-2019)

2.4 Αίτημα για ρύθμιση οφειλής αγγελιοσήμου ημερήσιου τύπου κατά το μέρος του κεφαλαίου (συν.4 αριθ. πρωτ. 2186/10-12-2019)

2.5 Εφάπαξ εξόφληση οφειλών βάσει ν.4152/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν4336/2015 πάγια ρύθμιση (συν.5 αριθ. πρωτ. 2187/10-12-2019)

2.6 Διαγραφή υποβληθείσας ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ (συν.6 αριθ. πρωτ.2188/10-12-2019)

2.7 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με αποστολή οφειλής εταιρειών προς ΚΕΑΟ για την ένταξη του στις διατάξεις του ν4152/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν4336/2015 πάγια ρύθμιση (συν.7 αριθ. πρωτ.2189/10-12-2019)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

3.1 Μεταβολές (συν.8 αριθ. πρωτ.2190/10-12-2019)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.9 αριθ. πρωτ.2191/10-12-2019)

3.3 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.10 αριθ. πρωτ.2192/10-12-2019)

3.4 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.11 αριθ. πρωτ.2193/10-12-2019)

3.5 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης (συν.12 αριθ. πρωτ.2194/10-12-2019)

3.6 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.13 αριθ. πρωτ.2195 /10-12-2019)

3.7 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.14 αριθ. πρωτ. 2196/10-12-2019)

3.8 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης και καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.15 αριθ. πρωτ.2197/10-12-2019)

3.9 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγου θανάτου (συν.16 αριθ. πρωτ.2198/10-12-2019)

3.10 Προσθήκη τμήματος επικουρικής σύνταξης (συν.17 αριθ. πρωτ. 2199/10-12-2019)

3.11 Συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχων (συν.18 αριθ. πρωτ.2200 /10-12-2019)

3.12 Εισηγητικό σημείωμα για τους ασφαλισμένους που δεν εμφανίζουν εισφορές (συν.19 αριθ. πρωτ.2221/10-12-2019)

3.13 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με την έναρξη οδοντιατρικής περίθαλψης για τα έμμεσα μέλη των νέων ασφαλισμένων (συν.20 αριθ. πρωτ. 2202/10-12-2019)

3.14 Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με την ασφάλιση δικηγόρων (συν. 21 αριθ. πρωτ.2203 /10-12-2019)

 Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. 22 αριθ. πρωτ. 2204/10-12-2019)

4.2 Ειδικό αίτημα ασφαλισμένου για χορήγηση επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας (συν. 23 αριθ. πρωτ.2205/10-12-2019)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 2-12-2019 έως και 8-12-2019 (συν.24 αριθ. πρωτ.2206 /10-12-2019)

5.2 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και είσπραξη τοκομεριδίων στις 30/11/2019 (συν. 25 αριθ. πρωτ.2207 /10-11-2019)

5.3 Σχετικά με την έναρξη εργασιών της εξελεγκτικής επιτροπής για τον έλεγχο του Γ’ τριμήνου 2019 (συν.26 αριθ. πρωτ.2178/10-11-2019)

5.4 Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικών θερμαστρών στον εξωτερικό χώρου του κτιρίου Σισίνη (συν.27 αριθ. πρωτ.2208/10-12-2019)

5.5. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια αναλωσίμων Ιατρείων και Υπηρεσιών του Οργανισμού. (συν. 28 αριθ. πρωτ.2209/10-12-2019)

5.6 Ενημερωτικό σημείωμα – εισήγηση για την κατασκευή διαχωριστικών κουρτινών στο ιατρείο του φυσιάτρου (συν. 29 αριθ. πρωτ.2210 /10-12-2019)

5.7 Οικειοθελής αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης εργαζομένου του Οργανισμού και αίτημα για εξάμηνη παραμονή του (συν. 30 αριθ. πρωτ.2211/10-12-2019)

5.8 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης απαιτήσεων που αφορά στην πτώχευση εταιρείας (συν.31 αριθ. πρωτ.2212/10-12-2019)

5.9 Παροχή πληρεξουσιότητας στους δικηγόρους του Οργανισμού για επαλήθευση απαιτήσεων ΕΔΟΕΑΠ στην πτώχευση εταιρείας (συν. 32 αριθ. πρωτ.2213 /10-12-2019)

5.10 Εισήγηση επιτροπής για την ανάθεση σε εταιρεία λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών (συν. 33 αριθ. πρωτ.2214/1012-2019)

5.11 Καταβολή δόσης εφάπαξ (συν. 34 αριθ. πρωτ.2215/1112-2019)

5.12 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν. 35 αριθ. πρωτ.2216/1012-2019)

5.13 Ενημερωτικό σημείωμα, σχετικά με τα ερωτήματα που ανέκυψαν από την διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων τμήματος (συν. 36 αριθ. πρωτ.2217/1012-2019)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Επιστολή μελών Δ.Σ. σχετικά με τα θέματα συνάντησης με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (συν. 37 αριθ. πρωτ.2177/10-12-2019)

6.2 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (συν. 38 αριθ. πρωτ. 2218/10-12-2019)

Θέμα 7ο: Έγκριση Διαφόρων Δαπανών

7.1 Καταβολή αμοιβής για την ανάθεση υποθέσεων αγγελιοσήμου σε δικηγόρους (συν. 39 αριθ. πρωτ.2219 /10-12-2019)

7.2 Έγκριση τιμολογίων προμηθευτών (συν.40 αριθ. πρωτ.2220/10-12-2019)