ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 49/18-1-2019

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις (συν.1 αριθ. πρωτ.2288/17-12-2019)

2.2 Εφάπαξ εξόφληση οφειλών βάσει Ν.4152/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4336/2015 πάγια ρύθμιση (συν.2 αριθ. πρωτ. 2289/17-12-2019)

2.3 Εφάπαξ εξόφληση οφειλών βάσει Ν.4152/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4336/2015 πάγια ρύθμιση (συν.3 αριθ. πρωτ.2290/17-12-2019)

2.4 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με αποστολή οφειλής εταιρείας στο ΚΕΑΟ (συν.4 αριθ. πρωτ.2291/17-12-2019)

2.5 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με αποστολή οφειλής εταιρειών προς ΚΕΑΟ για την ένταξη του στις διατάξεις του Ν.4152/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4336/2015 πάγια ρύθμιση (συν.5 αριθ. πρωτ.2292/17-12-2019)

2.6 Εφάπαξ εξόφληση οφειλών βάσει Ν.4152/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν4336/2015 πάγια ρύθμιση (συν.6 αριθ. πρωτ. 2293/17-12-2019)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

3.1 Μεταβολές (συν.7 αριθ. πρωτ.2294/17-12-2019)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.8 αριθ. πρωτ.2295/17-12-2019)

3.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.9 αριθ. πρωτ.2296/17-12-2019)

3.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση (συν.10 αριθ. πρωτ.2297/17-12-2019)

3.5 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.11 αριθ. πρωτ.2298/17-12-2019)

3.6 Συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχου (συν.12 αριθ. πρωτ.2299/17-12-2019)

3.7 Αίτηση καταβολής επιδόματος ασθενείας εργαζομένου (συν.13 αριθ. πρωτ. 2300/17-12-2019)

 Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. 14 αριθ. πρωτ.2301/17-12-2019)

4.2 Κατάσταση δαπανών περίθαλψης εξωτερικού μέσω ΕΟΠΥΥ (συν. 15 αριθ. πρωτ.2302/17-12-2019)

4.3 Αιτήματα φορέων παροχής υγείας για συνεργασία (συν. 16 αριθ. πρωτ.2303/17-12-2019)

4.4 Ειδικό Θέμα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν. 17 αριθ. πρωτ.2304/17-12-2019)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 2-12-2019 έως και 15-12-2019 (συν. 18 αριθ. πρωτ.2305/17-12-2019)

5.2 Κατανομή και απόδοση εισπραχθέντος κύκλου εργασιών σε ΤΕΑΣ – ΕΤΑΣ περιόδου 1/9/2019 – 30/9/2019 (συν.19 αριθ. πρωτ. 2306/17-12-2019)

5.3 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και είσπραξη τοκομεριδίων στις 30/11/2019 (συν. 20 αριθ. πρωτ.2207 /10-11-2019)

5.4 Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής του ΕΔΟΕΑΠ για το Γ’ τρίμηνο του 2019 (συν.21 αριθ. πρωτ.2283/16-11-2019)

5.5 Απόδοση χαρτοφυλακίου ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ μηνός Νοεμβρίου 2019 (συν.22 αριθ. πρωτ.19716/16-11-2019)

5.6 Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικών θερμαστρών στον εξωτερικό χώρου του κτιρίου Σισίνη (συν.23 αριθ. πρωτ.2208/10-12-2019)

5.7 Έγκριση δαπάνης για προμήθεια αναλωσίμων Ιατρείων και Υπηρεσιών του Οργανισμού (συν.24 αριθ. πρωτ.2209/10-12-2019)

5.8 Ενημερωτικό σημείωμα – εισήγηση για την κατασκευή διαχωριστικών κουρτινών στο ιατρείο του φυσιάτρου (συν.25 αριθ. πρωτ.2210 /10-12-2019)

5.9 Οικειοθελής αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης εργαζομένου του Οργανισμού και αίτημα για εξάμηνη παραμονή του (συν.26 αριθ. πρωτ.2211/10-12-2019)

5.10 Εισήγηση επιτροπής για την ανάθεση σε εταιρεία λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών (συν.27 αριθ. πρωτ.2214/1012-2019)

5.11 Σχετικά με προμήθεια νέων αδειών χρήσης του συστήματος PAPYROS (συν.28 αριθ. πρωτ.2307/1712-2019)

5.12 Προμήθεια αναλωσίμων Ακτινολογικού (συν.29 αριθ. πρωτ.2308/1712-2019)

5.13 Έγκριση δαπάνης για τεχνικές εργασίες στο κυλικείο του κτηρίου επί της Ορμηνίου (συν. 30 αριθ. πρωτ. 2309/1712-2019)

5.14 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης απαιτήσεων που αφορά στην πτώχευση εταιρείας (συν.31 αριθ. πρωτ.2212/10-12-2019)

5.15 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την αποστολή παραγγελιών σε προμηθευτές για αναλώσιμα ιατρείων (συν.32 αριθ. πρωτ.2310 /1712-2019)

5.16 Σχετικά με την ανανέωση σύμβασης εξωτερικού συνεργάτη δικηγόρου του Οργανισμού (συν.33 αριθ. πρωτ.2311/1712-2019)

5.17 Εισήγηση για την κατακύρωση αποτελέσματος για την προμήθεια οδοντιατρικού εξοπλισμού (συν. 34 αριθ. πρωτ.2312/17-12-2019)

5.18 Ενημερωτικό σημείωμα της Αναπληρώτριας Αρχιάτρου του Οδοντιατρικού Τμήματος (συν. 35 αριθ. πρωτ.2217/10-12-2019)

5.19 Ενημέρωση για την ολοκλήρωση εξεταστικής διαδικασίας σεμιναρίου (συν.36 αριθ. πρωτ. 2222/1112-2019)

5.20 Σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης του Οργανισμού (συν.37 αριθ. πρωτ.2313 /1712-2019)

5.21 Σχετικά με την καταγγελία της σύμβασης ιατρού του Οργανισμού  και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης  (συν.38 αριθ. πρωτ.2138/312-2019)

5.22 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.39 αριθ. πρωτ.2314/1712-2019)

5.23 Σχετικά με εξόφληση λογαριασμών Θεραπευτηρίου (συν.40 αριθ. πρωτ.2315/1712-2019)

5.24 Εισηγητικό σημείωμα για την έγκριση αμοιβής εταιρείας για ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης οφειλών (συν.41 αριθ. πρωτ.2317/1712-2019)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Επιστολή μελών Δ.Σ. σχετικά με τα θέματα συνάντησης με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (συν.42 αριθ. πρωτ.2177/10-12-2019)

6.2 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (συν.43 αριθ. πρωτ. 2218/10-12-2019)

Θέμα 7ο: Έγκριση Διαφόρων Δαπανών

7.1 Καταβολή αμοιβής για την ανάθεση υποθέσεων αγγελιοσήμου σε δικηγόρους (συν. 44 αριθ. πρωτ.2316 /17-12-2019)

7.2 Έγκριση τιμολογίων προμηθευτών (συν.45 αριθ. πρωτ.2220/10-12-2019)

7.3 Εξόφληση δαπάνης αμοιβής δικαστικού επιμελητή για υπηρεσίες επίδοσης καταλογισμών οφειλών-πράξεων βεβαιώσεων οφειλών (συν.46 αριθ. πρωτ.2318/17-12-2019)