ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Λογιστήριο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) προκειμένου να αντιμετωπίσει  ανάγκες του, προτίθεται να προσλάβει και προκηρύσσει θέση  υπαλλήλου για το Τμήμα  Λογιστηρίου του  Τομέα Οικονομικών & Εσόδων.

 

Οι υποψήφιοι θα  πρέπει να έχουν απαραίτητα τα κάτωθι προσόντα:

 1. Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης ή ΤΕΙ Τμήματος Λογιστικής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.
 2. Τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία σε οργανωμένο λογιστήριο τήρησης Βιβλίων Γ΄ κατηγορίας ή λογιστικό γραφείο.
 3. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο LOWER).
 4. Γνώση χρήσης λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων (ERP).
 5. Άριστη γνώση Η/Υ και MS Office
 6. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες).
 7. Θα αξιολογηθεί θετικά εμπειρία σε: καταχώριση παραστατικών, παρακολούθηση πληρωμών και τήρηση ταμείου.

 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν:

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου και στοιχεία επικοινωνίας.
  ΑΙΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 2. Αντίγραφα Πτυχίων των απαιτούμενων σπουδών και της γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
 3. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ (ή βεβαίωση οριστικής απόλυσης από τις τάξεις του Ελληνικού Στρατού) για τους άνδρες.
 4. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ή Διαβατηρίου). Όταν πρόκειται για πολίτη κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και επίσημη μετάφραση των δικαιολογητικών αυτών.
 5. Βιογραφικό Σημείωμα.
 6. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία ο υποψήφιος  θα δηλώνει υπεύθυνα ότι όλα τα ατομικά στοιχεία και τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρει στο  βιογραφικό του  σημείωμα είναι αληθή και ότι θα προσκομίσει, εφόσον του ζητηθούν, τα σχετικά πιστοποιητικά-βεβαιώσεις.
 7. Επιθυμητές συστατικές επιστολές.

 ΕΠΙΛΟΓΗ

Η επιλογή θα γίνει, κατόπιν αξιολόγησης των βιογραφικών σημειωμάτων και των δικαιολογητικών που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι, σε συνάρτηση με ατομική συνέντευξη, στην οποία θα κληθούν τηλεφωνικά όσοι εξ αυτών καλύπτουν βάσει του βιογραφικού τους τις απαιτήσεις της θέσης, από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής, η οποία  έχει συγκροτηθεί με απόφαση Δ.Σ. του Οργανισμού.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι Αιτήσεις Υποψηφιότητας, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, θα τύχουν απόλυτα εμπιστευτικού χειρισμού και θα γίνονται δεκτές μέχρι και 26 Φεβρουαρίου 2021, με  ηλεκτρονική μήνυμα στη διεύθυνση info@edoeap.gr.

Στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος να υπάρχει η ένδειξη: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ.

 

Στο πλαίσιο της προστασίας προσωπικών δεδομένων, σας ενημερώνουμε ότι  οι αιτήσεις – βιογραφικά καθώς και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά όλων όσοι δεν προσληφθούν, με βάση την πολιτική διατήρησης του Οργανισμού, καταστρέφονται μετά την πάροδο ενός έτους από την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

 

 

Πληροφορίες στα τηλ.:2107264396 κα Αντύπα, 2107264368 κα Μπαμπαλιούτα.   

 

TO Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ