ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 5/10-02-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – πράξεις βεβαίωσης οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές – εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.283/9-02-2021)

2.2 Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται για το μήνα Φεβρουάριο 2021 (συν.2 αριθ. πρωτ.284/9-02-2021)

 Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Αποτελέσματα ελέγχου νομιμότητας συνταξιοδοτικών αποφάσεων (συν.3 αριθ. πρωτ.298/9-02-2021)

3.2 Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας δικαιοδόχου τέκνου λόγω αναπηρίας (συν.4 αριθ. πρωτ.295/9-02-2021)

Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.5 αριθ. πρωτ.285/9-02-2021)

 Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 1-2-2021 έως 7-2-2021 (συν.6 αριθ. πρωτ.289/9-02-2021)

5.2 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού το χρονικό διάστημα από 1-2-2021 έως 7-2-2021 (συν.7 αριθ. πρωτ.292/9-02-2021)

5.3 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και είσπραξη τοκομεριδίων στις 31/12/2020 και έως 31/1/2021 (συν.8 αριθ. πρωτ.291/9-02-2020)

5.4 Σχετικά με την ενίσχυση σε προσωπικό του Τομέα Οικονομικών και Εσόδων (συν.9 αριθ. πρωτ.293/9-02-2020)

5.5 Σχετικά με τροποποίηση απόφασης περί εσωτερικών μετακινήσεων (συν.10 αριθ. πρωτ.294/9-02-2021)

5.6 Εισήγηση Επενδυτικής Επιτροπής (συν.11 αριθ. πρωτ.296/9-02-2021)

5.7 Σχετικά με τη δωρεά νοσοκομειακών κλινών και κομοδίνων του Οργανισμού (συν.12 αριθ. πρωτ.286/9-02-2021)

5.8 Σχετικά με την ηχογράφηση τηλεφωνικών κλήσεων και την αγορά στατιστικού πακέτου για το τηλεφωνικό κέντρο (συν.13 αριθ. πρωτ.299/9-02-2021)

5.9 Σχετικά με τροποποίηση απόφασης για τη σύσταση ιατρικών επιτροπών (συν.14 αριθ. πρωτ.287/9-02-2021)

5.10 Ενημέρωση σχετικά με την κατάθεση παραίτησης ιατρού (συν.15 αριθ. πρωτ.269/5-02-2021)

5.11 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρού (συν.16 αριθ. πρωτ.288/9-02-2021)

5.12 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης 31/12/20 και εκτίμησης ακινήτων 31/12/20 (συν.17 αριθ. πρωτ.297/9-02-2021)

5.13 Υποβολή πρότασης στο εποπτεύον Υπουργείο σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 26 του Ν. 4670/2020 (συν.18 αριθ. πρωτ.300/9-02-2021)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με ιατρό (συν.19 αριθ. πρωτ.267/3-2-2021)

6.2 Πρόσκληση παράστασης στο Πταισματοδικείο Αθηνών (συν.20 αριθ. πρωτ.277/8-2-2021)