ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/19-02-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Ενημερωτικό σημείωμα Εσόδων (συν.1 αριθ. πρωτ.328/18-02-2021)

2.2 Καταλογισμοί οφειλών – πράξεις βεβαίωσης οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές – εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.2 αριθ. πρωτ.329/18-02-2021)

2.3 Ενημέρωση από ΚΕΑΟ για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές εργοδοτών ΕΔΟΕΑΠ (συν.3 αριθ. πρωτ.330/18-02-2021)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.4 αριθ. πρωτ.337/18-02-2021)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.5 αριθ. πρωτ.338/18-02-2021)

3.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.6 αριθ. πρωτ.339/18-02-2021)

3.4 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν.7 αριθ. πρωτ.340/18-02-2021)

3.5 Αίτηση προκαταβολής επικουρήσεων (συν.8 αριθ. πρωτ.342/18-02-2021)

3.6Εισηγητικό σημείωμα για τη διακοπή ασφαλιστικής ικανότητας ασφαλισμένων (συν.9 αριθ. πρωτ.341/18-02-2021)

Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.10 αριθ. πρωτ.331/18-02-2021)

4.2 Έγκριση ακτινοθεραπειών με τεχνική IMRT (συν.11 αριθ. πρωτ.332/18-02-2021)

 Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 8-2-2021 έως 14-2-2021 (συν.12 αριθ. πρωτ.334/18-02-2021)

5.2 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού το χρονικό διάστημα από 8-2-2021 έως 14-2-2021 (συν.13 αριθ. πρωτ.335/18-02-2021)

5.3 Aλλαγές στον τιμοκατάλογο αποζημίωσης οδοντιατρικών πράξεων (συν.14 αριθ. πρωτ.345/18-02-2021)

5.4 Απόδοση χαρτοφυλακίου μηνός Iανουαρίου 2021 (συν.15 αριθ. πρωτ.2481/17-02-2021)

5.5 Ετήσιος απολογισμός για τη διαχείριση του Χαρτοφυλακίου του ΕΔΟΕΑΠ (συν.16 αριθ. πρωτ.2334/12-02-2021)

5.6 Σχετικά με ακίνητα του Οργανισμού προς εκμετάλλευση (συν.17 αριθ. πρωτ.346/18-02-2021)

5.7 Πεπραγμένα 2020 (συν.18 αριθ. πρωτ.344/18-02-2021)

5.8 Σχεδιασμός επί των διαπιστώσεων του Εσωτερικού Ελέγχου (συν.19 αριθ. πρωτ.347/18-02-2021)

5.9 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 Ν. 4670/2020 (συν.20 αριθ. πρωτ.333/18-02-2021)

5.10 Σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή Υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (DPO) του Οργανισμού (συν.21 αριθ. πρωτ.336/18-02-2021)

5.11 Σχετικά με την εκπόνηση Αναλογιστικής Μελέτης, βάσει του IAS. 19 rev.2011 (συν.22 αριθ. πρωτ.343/18-02-2021)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Αποστολή αντιγράφου απόφασης της επιτροπής αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (συν.23 αριθ. πρωτ.317/12-2-2021) & (συν.24 αριθ. πρωτ.318/12-2-2021)

6.2 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με Εξωθεσμική Λειτουργία (συν.25 αριθ. πρωτ.324/15-2-2021)