ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αθήνα, 3 Μαρτίου  2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του. Το πλήθος των άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ είναι κατά προσέγγιση 28.000.

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ

 1. Στο πλαίσιο της βέλτιστης διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του, ο ΕΔΟΕΑΠ ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες του Υπεύθυνου Διαχείρισης Επενδύσεων σε πεπειραμένο Διαχειριστή Επενδύσεων, ο οποίος, με βάση τις διατάξεις του Επενδυτικού Κανονισμού του Οργανισμού, θα έχει ιδίως τις παρακάτω αρμοδιότητες και καθήκοντα:
  • Υλοποιεί επενδυτικές πράξεις στο πλαίσιο του Επενδυτικού Κανονισμού και παρέχει τις προβλεπόμενες υπηρεσίες ως περιγράφονται στις ισχύουσες συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με τον Οργανισμό και καθορίζουν το εύρος των υπηρεσιών του (π.χ. λήψη, διαβίβαση κι εκτέλεση εντολών σε χρηματοπιστωτικά μέσα, παροχής επενδυτικών συμβολών, υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου κλπ.).
  • Τηρεί τις προβλέψεις των σχετικών διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας οικείας νομοθεσίας και των σχετικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Δίδει εντολές στον Θεματοφύλακα για τις κινήσεις των επενδύσεων.
  • Λαμβάνει ενεργά μέρος στην αξιολόγηση των αποδόσεων και στην αναλυτική ενημέρωση του Οργανισμού ως προς την πορεία των επενδύσεων.
  • Παρέχει στην Επενδυτική Επιτροπή και στον Αναλογιστή του Οργανισμού κάθε πληροφορία ή υπολογισμό του ζητηθεί και αφορά στην αξιολόγηση της σχέσης απόδοσης/κινδύνου των εκάστοτε τοποθετήσεων και την επίδρασή του στην συνολική επενδυτική πολιτική, ως π.χ. μέτρα κινδύνου, ιστορικά στοιχεία, αναλύσεις κλπ, σε τακτική (εβδομαδιαία) βάση ή όποτε άλλοτε εκτάκτως του ζητηθεί.
  • Ενημερώνει σε καθημερινή βάση την Επενδυτική Επιτροπή και τον Γενικό Διευθυντή του ΕΔΟΕΑΠ για την σύνδεση του χαρτοφυλακίου που διαχειρίζονται σε κλάσεις περιουσιακών στοιχείων, για την απόδοση που έχει το χαρτοφυλάκιο κα ο στρατηγικός δείκτης αναφοράς (benchmark) από την αρχή του τρέχοντος έτους και από την αρχή της διαχείρισης.
  • Συνεργάζεται όποτε του ζητηθεί με τις Υπηρεσίες του Οργανισμού (την Επενδυτική Επιτροπή, τον Αναλογιστή, τους ορκωτούς ελεγκτές κλπ.).
  • Παρουσιάζει κάθε χρόνο στο Δ.Σ. και στην Επενδυτική Επιτροπή τα αποδεικτικά στοιχεία για την πλήρωση των αρχών της επενδυτικής πολιτικής του Οργανισμού και υποβάλλει αναλυτική περιουσιακή κατάσταση.
  • Ενεργεί με επαγγελματικούς κανόνες συμπεριφοράς ήθους οι οποίοι κατ’ ελάχιστον απαιτούν:
   • Την έντιμη, νόμιμη και με απαιτούμενη προσοχή και επιμέλεια διεξαγωγή των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων προς το συμφέρον του συλλογικού χαρτοφυλακίου και χάριν της ακεραιότητας της αγοράς.
   • Τη λήψη μέτρων ώστε να αποτρέπονται οι συγκρούσεις συμφερόντων (conflict of interest).
 1. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα πρέπει να είναι νομικό πρόσωπο, με βάση τις παρακάτω προδιαγραφές: ΑΕΔΑΚ και ΑΕΠΕΥ, από τον κατάλογο των εγκεκριμένων φορέων που υπάρχει στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
 2. Για τις ανάγκες ανάθεσης των ως άνω αρμοδιοτήτων του Υπεύθυνου Διαχείρισης Επενδύσεων, το Ταμείο ενδιαφέρεται να λάβει προτάσεις, από νομικά πρόσωπα, με αναλυτικά πληροφοριακά στοιχεία, ως εξής:

– Συμπληρωμένο το Ειδικό Ερωτηματολόγιο, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος, ως Παράρτημα Α.

– Οικονομική πρόταση

– Όλα τα απαραίτητα στοιχεία τεκμηρίωσης της εμπειρίας τους σε αντίστοιχα έργα,

 

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

H Επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΔΟΕΑΠ θα αποσφραγίσει σε ειδική συνεδρίασή της, τις οικονομικές προσφορές και θα αξιολογήσει τα υποβληθέντα βιογραφικά σημειώματα. Ανάδοχος ανακηρύσσεται η εταιρεία που πληροί τους όρους και απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης.

Προθεσμίες

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν προσφορά  στα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Ορμινίου 38, ΤΚ 11528 Αθήνα, στον Τομέα  Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων – Υπηρεσία Πρωτοκόλλου κατά τις  ώρες 08.00 – 16.00,   ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς, το αργότερο  έως την Τετάρτη  17  Μαρτίου 2021 . Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

 

Γ. Τρόπος υποβολής προσφορών

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ», ο οποίος θα περιέχει δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους.

Τα  περιεχόμενα του κυρίως ως ανωτέρω σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς, ορίζονται ως εξής:

Α. Ένας ξεχωριστός φάκελος σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» που θα περιλαμβάνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υπηρεσιών, όπως απαιτούνται από την παρούσα.

Β. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», που θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Γιούλη Περδίκη, στο τηλ. 210 – 7264348 (email: supplies@edoeap.gr).

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α)

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.1 Οργανωτικές Πληροφορίες

1.2 Πληροφορίες Για το Προσωπικό της Εταιρείας

1.3 Υπηρεσίες Πελατών

1.4 Κανονιστική Συμμόρφωση (Compliance)

1.5 Διακυβέρνηση

1.6 Συναλλαγές (Trading)

1.7 Διαχείριση Κινδύνου Εταιρείας

 1. Ειδικότερες Πληροφορίες για τις Παρεχόμενες Υπηρεσίες της Εταιρείας με βάση την Επενδυτική Φιλοσοφία του Ταμείου

2.1 Επενδυτική Φιλοσοφία του Ταμείου

2.2 Δομή Προϊόντος

2.3 Προσωπικό

2.4 Κεφάλαια υπό διαχείριση

2.5 Επενδυτική Φιλοσοφία και Διαδικασίες

2.6 Επενδυτικός Κίνδυνος

2.7 Έρευνα και Ανάλυση

 1. Πληροφορίες Aπόδοσης Επενδύσεων
 2. Θεματοφύλακας
 3. Κόστος

 

1. Πληροφορίες για την Εταιρεία

1.1 Οργανωτικές Πληροφορίες

Παρακαλούμε παρέχετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Επωνυμία Εταιρείας
 • E-mail, τηλέφωνο, ταχυδρομικός κώδικας.
 • Ονοματεπώνυμο υπευθύνου συμπλήρωσης του παρόντος
 • Τηλέφωνο, email, φαξ υπευθύνου συμπλήρωσης του παρόντος
 • Ημερομηνίας συμπλήρωσης του παρόντος (Ημ/Μην/Έτος)
 • Κατηγοριοποίηση της Εταιρείας
  • Τράπεζα
  • Ασφαλιστική Εταιρεία
  • Εταιρεία Διαχείρισης περιουσίας, εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών κλπ. Πιστοποιημένη και αναγνωρισμένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
  • Άλλο (παρακαλώ εξηγήστε….)
 • Συνοπτική αναφορά της ιστορίας της εταιρείας
 • Οργανόγραμμα της εταιρείας
 • Όνομα της Μητρικής εταιρείας (εφόσον υπάρχει) και όνομα θυγατρικών (εφόσον υπάρχουν)
 • Όνομα της ρυθμιστικής αρχής που εποπτεύει την λειτουργία της εταιρείας

 

1.2 Πληροφορίες Για το Προσωπικό της Εταιρείας

Παρακαλούμε να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας.

Ειδικότητα Αριθμός Εργαζομένων Μέσος όρος ετών εμπειρίας Μέσος όρος ετών υπηρεσίας στην εταιρεία
Εσωτερικού ελέγχου και τήρησης διαδικασιών      
Διαχειριστές χαρτοφυλακίων      
Αναλυτές (Research Analysts)      
Διαπραγματευτές (Traders)      
Οικονομολόγοι      
Marketing και εξυπηρέτηση πελατών      
Λοιπό προσωπικό      
Σύνολο εργαζομένων      
Σημειώσεις      

 Παρακαλείσθε στον ανωτέρω πίνακα για τις κατηγορίες των διαχειριστών χαρτοφυλακίων, αναλυτών και διαπραγματευτών, να αναφέρετε εάν είναι πιστοποιημένοι (και με ποια πιστοποίηση καταλληλότητας) από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την παροχή των υπηρεσιών.

 

1.3 Υπηρεσίες Πελατών

Παρακαλείσθε να γίνει περιγραφή της διαδικασίας ενημέρωσης των πελατών (client reporting process). Πόσο συχνά και με ποιον τρόπο λαμβάνουν χώρα οι αναφορές προς τον πελάτη;

 

1.4 Κανονιστική Συμμόρφωση (Compliance)

 1. Παρακαλούμε περιγράψτε την διαδικασία αξιολόγησης κανονιστικής συμμόρφωσης, το χρονικό διάστημα που λαμβάνει χώρα η αξιολόγηση, η μέθοδος αξιολόγησης και η συχνότητα.
 2. Πότε έλαβε χώρα η τελευταία αξιολόγηση για την τήρηση των διαδικασιών; Παρακαλείσθε να επισυνάψετε εκτελεστική περίληψη της τελευταίας έκθεσης αξιολόγησης αν είναι δυνατό.
 3. Πότε υπήρξε τελευταίος έλεγχος από τις εποπτικές/ρυθμιστικές σας αρχές; Παρακαλείσθε να επισυνάψετε εκτελεστική περίληψη της τελευταίας έκθεσης αξιολόγησης αν είναι δυνατό.
 4. Έχει η εταιρεία σας τα τελευταία πέντε (5) έτη δεχτεί κυρώσεις εκ των εποπτικών/ρυθμιστών αρχών για οποιοδήποτε θέμα αφορά στη λειτουργία της; Αν ναι, παρακαλείσθε να μας περιγράψετε σχετικά.
 5. Παρακαλούμε να μας αναφέρεται την διαδικασία εσωτερικού ελέγχουν και τήρησης των κανονιστικών ρυθμίσεων (Chief Compliance Officer);

1.5 Διακυβέρνηση

Παρακαλούμε να αναφερθούν οι πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων της εταιρείας κατά τη διαδικασία διαχείρισης του προς ανάληψη λογαριασμού. Εάν υπάρχουν, παρακαλείσθε να μας περιγράψετε πως πρόκειται να διευθετηθούν.

 

1.6 Συναλλαγές (Trading)

Παρακαλούμε να γίνει περιγραφή της διαδικασίας λήψης και διαβίβασης εντολών και η εκτέλεση αυτών, συμπεριλαμβανομένου:

 • Πως η εταιρεία επιδιώκει να επιτύχει την καλύτερη εκτέλεση μιας εντολής?
 • Πως η εταιρεία διασφαλίζει την ισότητα στην εκτέλεσης των εντολών σε όλους τους πελάτες (και πιθανές εξαιρέσεις της συγκεκριμένης πολιτικής)?

 

1.7 Διαχείριση Κινδύνου Εταιρείας

 1. Παρακαλούμε αναφέρετε (συνοπτικά) τις διαδικασίες back office της εταιρείας.
 2. Παρακαλούμε προωθήστε σύντομο βιογραφικό του επικεφαλής της διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας.

 

2. Ειδικότερες Πληροφορίες για τις Παρεχόμενες Υπηρεσίες της Εταιρείας με βάση την Επενδυτική Φιλοσοφία του Οργανισμού

Η Εταιρεία καλείται να προσφέρει επενδυτικές υπηρεσίες οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα:

 1. Το καταστατικό του ΕΔΟΕΑΠ.
 2. Τον Επενδυτικό Κανονισμό του ΕΔΟΕΑΠ.
 3. Την Επενδυτική Φιλοσοφία του ΕΔΟΕΑΠ.

Στα κατωτέρω, ως «προϊόν» νοείται το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της Εταιρείας στο πλαίσιο των (1)-(3) ανωτέρω, εμπεριστατωμένη πρόταση επί του οποίου καλείται να υποβάλλει η Εταιρεία στους αρμόδιους παράγοντες του Οργανισμού.

 

2.1 Επενδυτική Φιλοσοφία του Οργανισμού

Ο ΕΔΟΕΑΠ έχει ως απεικόνιση της επενδυτικής του φιλοσοφίας έχει ορίσει ως βασικό σενάριο επενδυτικής πολιτικής το παρακάτω στρατηγικό δείκτη αναφοράς.

ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Περιουσιακό Στοιχείο Βάρος και επιτρεπτά εύρη
Μετοχές Η.Π.Α. 7% [5%-15%]
Μετοχές Ευρώπη 16% [5%-25%]
Μετοχές αναδυόμενων αγορών (HEDGED EURO) 7% [0%-10%]
Μετοχές Ελλάδας 5% [0%-10%]
Ευρωπαϊκά εταιρικά ομόλογα επενδυτικής διαβάθμισης 22% [5%-30%]
Αμερικάνικα εταιρικά ομόλογα επενδυτικής διαβάθμισης 12% [5%-20%]
Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 6% [0%-15%]
EURIBOR 6M 25% [10%-35%]

Οι ακριβείς δείκτες αναφοράς για κάθε κλάση περιουσιακού στοιχείου θα καθοριστούν μετά την ανάληψη της διαχείρισης.

 

2.2 Δομή Προϊόντος

 1. Παρακαλούμε να αναφέρετε την μεθοδολογία, την διαδικασία και τις τεχνικές με τις οποίες θα εφαρμόσετε την ανωτέρω επενδυτική στρατηγική του Οργανισμού. Για παράδειγμα:
  • μέσω δημιουργίας λογαριασμού/ών διαχειρίσεως;
  • μέσω δημιουργίας Αμοιβαίου/ων Κεφαλαίου/ων;
  • συνδυασμό των ανωτέρω δύο;
  • άλλος τρόπος;

 

 1. Παρακαλούμε να σχολιάσετε την επενδυτική στρατηγική του Οργανισμού (πχ την σχέση αναμενόμενης απόδοσης και κινδύνου, τις δυσκολίες εφαρμογής της, τους δείκτες αναφοράς που ταιριάζουν).

 

 1. Ο Οργανισμός θέλει να θέσει έναν περιορισμό στην ενεργητική διαχείριση μέσω της σχετικής αξίας σε κίνδυνο: το χαρτοφυλάκιο να μην έχει αξία σε κίνδυνο μεγαλύτερη του 20% από τον δείκτη αναφοράς. Πώς κρίνεται αυτόν τον περιορισμό ως προς την αυστηρότητα και την αποτελεσματικότητά του;

 

 1. Ποιες θα ήταν οι αλλαγές που θα προτείνατε στο παραπάνω βασικό σενάριο με βάση την οπτική σας για τις μελλοντικές εξελίξεις των αγορών;

 

 1. Παρακαλούμε αναφέρετε την αναλυτική δομή των επενδυτικών επιλογών που προτείνετε με βάση τη σχεδιαζόμενη επενδυτική στρατηγική επιλογών.

 

 1. Παρακαλούμε να γίνει ειδική αναφορά/ανάλυση στο ισχύων φορολογικό καθεστώς, καθώς και στον τρόπο που σκοπεύετε να διαχειριστείτε τις επενδύσεις του Οργανισμού αναφορικά με την φορολογικές επιβαρύνσεις που θα έχει.

 

 1. Ο Οργανισμός προτίθεται να επενδύσει σε ακίνητη περιουσία (πέρα από την ήδη υπάρχουσα). Πιστευτέ ότι υπάρχουν αποτελεσματικά επενδυτικά οχήματα που να έχουν σαν υποκείμενους τίτλους ελληνική ή ευρωπαϊκή real estate;

 

2.3 Προσωπικό

Παρακαλούμε προωθήστε μία λίστα με το προσωπικό που πρόκειται να εμπλακεί στη διοίκηση του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής διαχειριστή χαρτοφυλακίου και τους αναλυτές (research analyst). Για τον επικεφαλής διαχειριστή παραθέστε το μέγεθος και το πλήθος των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων. Για κάθε εργαζόμενο, παρακαλώ συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:

Όνομα Τίτλος Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση Ρόλος στην Εταιρεία Συνολικό έτος εμπειρίας στις Επενδύσεις Συνολικά έτη απασχόλησης στην Εταιρεία

2.4 Κεφάλαια υπό διαχείριση

Παρακαλούμε να συμπληρωθούν οι ακόλουθοι πίνακες:

Τύπος Λογαριασμού Ύψος Κεφαλαίων
Ιδιωτικών Επιχειρήσεων (Corporate)
Ασφαλιστικά Ταμεία Δημοσίου Δικαίου
Ασφαλιστικά Ταμεία Ιδιωτικού Δικαίου
Ασφαλιστικών Ιδιωτικών Εταιρειών
Ιδιώτες υψηλού πλούτου

 

Τύπος Επενδυτικού Εργαλείου Ύψος Κεφαλαίων
Λογαριασμοί Διαχείρισης
Α/Κ

 

 • Παρακαλούμε αναφέρετε λεπτομερώς την εμπειρία της εταιρείας στην διαχείριση χαρτοφυλακίων Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και Συνταξιοδοτικά Ταμεία γενικότερα.

 

2.5 Επενδυτική Φιλοσοφία και Διαδικασίες

 1. Παρακαλούμε παραθέστε συνοπτικά την επενδυτική φιλοσοφία της εταιρείας. Είναι διαφορετική για τους λογαριασμούς διαχείρισης και διαφορετική για τη διαχείριση μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων; Αν ναι, παραθέστε τις σημαντικότερες διαφορές.
 2. Παρακαλούμε παραθέστε την επενδυτική στρατηγική της εταιρείας, τις διαδικασίες παρακολούθησης και την μεθοδολογία κατασκευής επενδυτικών χαρτοφυλακίων τόσο για θεσμικούς επενδυτές, όσο και για τους ιδιώτες.
 3. Πως λαμβάνεται η απόφαση να αγορασθεί ή πουληθεί ένα επενδυτικό προϊόν (μετοχή, ομόλογο, κλπ.); Ποια είναι τα κυριότερα αντικειμενικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται στις αποφάσεις;
 4. Τα χαρτοφυλάκια διαχειρίζονται από ατομικούς διαχειριστές ή ομάδα;
 5. Πόσο συχνά λαμβάνουν χώρα συναντήσεις (meetings) σχετικά με την επενδυτική πολιτική και στρατηγική;
 6. Παρακαλώ αναφέρετε συνοπτικά την πολιτική των ενεργειών που έκανε η εταιρεία για να προστατέψει τα χαρτοφυλάκια συνταξιοδοτικών ταμείων που έχει αναλάβει από την αυξημένη μεταβλητότητα και κίνδυνο, κατά την διάρκεια της περιόδου Μάρτιος-Μάϊος 2020 ή και σε προηγούμενες περιόδους διαταραχών των χρηματοοικονομικών αγορών.

 

2.6 Επενδυτικός Κίνδυνος

 1. Παρακαλούμε περιγράψτε πως η εταιρεία ελέγχει τον επενδυτικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου.
 2. Παρακαλούμε αναφέρετε τα μέτρα που χρησιμοποιεί η εταιρεία για την μέτρηση του κινδύνου, ποιος ο τρόπος εκτίμησής τους και πόσο συχνά θα γίνεται η αναφορά τους στον ΕΔΟΕΑΠ.
 3. Γίνεται ανάλυση κινδύνων σε επιμέρους παράγοντες και αν ναι με ποιον τρόπο;
 4. Χρησιμοποιείται stress test στα χαρτοφυλάκια σας και κάθε πότε θα κάνετε μια σχετική άσκηση για τον ΕΔΟΕΑΠ;

 

2.7 Έρευνα και Ανάλυση

Παρακαλούμε να παράσχετε μια παρουσίαση του τμήματος έρευνα αγορών, συμπεριλαμβανομένου της χρήσης θεμελιώδους, τεχνικής και ποσοτικής ανάλυσης. Επιπροσθέτως παρακαλείσθε να αναφέρετε οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί την έρευνα της εταιρείας σε σχέση με τις αντίστοιχες της αγοράς.

 

3. Πληροφορίες Απόδοσης Επενδύσεων

Παρακαλείσθε να παρέχετε για τα δέκα τελευταία χρόνια τις ακόλουθες πληροφορίες όσον αφορά λογαριασμούς διαχείρισης (συνολικά):

Έτος Μικτή Απόδοση (Gross of Fees Return) Καθαρή Απόδοση (Net of Fees Return) Απόδοση Δείκτη Αναφοράς (Benchmark  Return) Συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια Συνολικά Περιουσιακά Στοιχεία (AUM)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Σύνολο

Παρακαλούμε απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:

 1. Όταν παρουσιάζετε τις μικτές αποδόσεις, παρακαλείσθε να γνωστοποιείται αν αφαιρούνται οποιαδήποτε άλλα επιπρόσθετα στα έξοδα συναλλαγών κόστη.
 2. Αναφέρετε οποιοδήποτε επιπρόσθετο κόστος εκτός του διαχειριστικού και συναλλακτικού κόστους.
 3. Στις ενημερωτικές σας αναφορές αποδόσεων παρουσιάζετε αναλυτικά τις εκάστοτε φορολογικές επιβαρύνσεις; Εάν ναι, με ποια συχνότητα;

 

4. Θεματοφύλακας

 1. Ο διαχειριστής επενδύσεων θα πρέπει να αναλάβει την εύρεση του θεματοφύλακα, καθώς επίσης και να γνωστοποιεί στον ΕΔΟΕΑΠ το κόστος της θεματοφυλακής. Ο θεματοφύλακας θα είναι υποχρεωτικά μόνο ένας.
 2. Παραθέστε πληροφορίες σχετικά με την γνωστοποίηση των απαιτούμενων πιστοποιήσεων, προκειμένου ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα να μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες θεματοφυλακής σε θεσμικούς επενδυτές.

 

5. Κόστος

 1. Παρακαλούμε παραθέστε αναλυτικά σε πίνακα όλα τα κόστη συμπεριλαμβανομένου και του κόστους της υπεραπόδοσης (performance-based fees) για την περίπτωση διαχείρισης μέσω λογαριασμού διαχείρισης και μέσω δημιουργίας αμοιβαίου/ων κεφαλαίου/ων.
 2. Υπάρχει διαφορετική κοστολόγηση στην περίπτωση που μέρος των επενδύσεων γίνει μέσω Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται η εταιρεία;
 3. Στην περίπτωση που μέρος των επενδύσεων γίνει μέσω Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται η εταιρεία, ποια θα είναι η μέση χρέωση διαχείρισης ανά Αμοιβαίο Κεφάλαιο για τον ΕΔΟΕΑΠ;
 4. Υπάρχει (και αν ναι ποιο είναι το) ελάχιστο ποσό επένδυσης για κάθε περίπτωση;
 5. Υπάρχει ελάχιστο όριο ετήσιου διαχειριστικού κόστους και πώς μεταβάλλεται αυτό διαχρονικά για κάθε περίπτωση;
 6. Ποια είναι η συχνότητα πληρωμής σας για κάθε περίπτωση;
 7. Παρακαλούμε ενημερώστε αν το κόστος μπορεί να διαστρωματωθεί ανάλογα με το ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων. Αν ναι, παρακαλούμε αναφέρετε την διαστρωμάτωση.
 8. Προτείνετε τον θεματοφύλακα, το ετήσιο κόστος και τον τρόπο με τον οποίο προκύπτει το κόστος της θεματοφυλακής.

 

Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

H Επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΔΟΕΑΠ θα αποσφραγίσει σε ειδική συνεδρίασή της, τις οικονομικές προσφορές και θα αξιολογήσει τα υποβληθέντα βιογραφικά σημειώματα. Ανάδοχος ανακηρύσσεται η εταιρεία που πληροί τους όρους και απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης.