ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – Σύνταξη Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης

ΑΘΗΝΑ 16-03-2021

 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

Παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στη Σύνταξη Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης  την  31η Δεκεμβρίου 2020 ΣΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.»

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Ο ΕΔΟΕΑΠ προκηρύσσει Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι  η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το έργο της   Σύνταξης Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης  την  31η Δεκεμβρίου 2020

Απαιτούμενη εμπειρία ομάδας έργου

Η ομάδα έργου θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη πολυετή εμπειρία στα ακόλουθα:

 1. Προσδιορισμό, ποσοτικοποίηση και διαχείριση ασφαλιστικών και επενδυτικών κινδύνων.
 2. Διενέργεια αναλύσεων ευαισθησίας (Stress Test) στους ασφαλιστικούς και επενδυτικούς κινδύνους με σκοπό την αξιολόγηση της φερεγγυότητας και ην καλύτερη κατανόηση του προφίλ κινδύνου από την Διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο.
 3. Ανάλυση σεναρίων (Scenario Analysis) οι οποία ολοκληρώνει και εμπλουτίζει την αξιολόγηση της φερεγγυότητας και του προφίλ κινδύνου του οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο ενός δυσμενούς σεναρίου στην φερεγγυότητα.
 4. Σχεδιασμό και υλοποίηση βέλτιστων τεχνικών μετρίασης ασφαλιστικών και επενδυτικών κινδύνων.
 5. Συγγραφή έκθεσης φερεγγυότητας με αποδέκτες την Διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο.
 6. Συγγραφή Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης σύμφωνα με τα πρότυπα του κανονισμού Φερεγγυότητα ΙΙ.
 7. Διενέργεια Ιδίας Αξιολόγησης Κίνδυνων και Φερεγγυότητας σύμφωνα με τα πρότυπα του κανονισμού Φερεγγυότητα ΙΙ.
 8. Κατάρτιση ισολογισμού σύμφωνα με τις αρχές της Φερεγγυότητα II.
 9. Ο επικεφαλής του έργου να έχει εμπειρία – προϋπηρεσία, σε θέση ευθύνης τμήματος διαχείρισης κινδύνων (Risk Management Department).

 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Στην τεχνική προσφορά τους οι καταθέτουσες εταιρείες θα πρέπει:

 1. Να καταθέσουν σύντομο προφίλ της εταιρείας τους.
 2. Να απαντήσουν με τεκμηρίωση στα ζητούμενα, αποδεικνύοντας την επάρκειά τους να φέρουν σε πέρας τις ζητούμενες υπηρεσίες.
 3. Να αποδέχονται δεσμευτικώς ότι ο χρόνος υλοποίησης του έργου θα είναι δέκα εβδομάδες από την υπογραφή της σύμβασης.
 4. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για τρεις μήνες.
 5. Στις τεχνικές προσφορές δεν θα υπάρχει κανένα οικονομικό στοιχείο της προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στην οικονομική τους προσφορά οι συμμετέχουσες εταιρείες θα αναγράφουν τιμή σε ευρώ για το σύνολο του έργου, με σαφή αναφορά αν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ ή όχι.

 

Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Προϋπολογισμός του συνόλου του έργου ανέρχεται στις 10.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές που θα υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό αυτόν, ούτε προσφορές με  ποσοστό έκπτωσης μεγαλύτερο του 30%.

 

ΣΤ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. Κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, γίνεται βαθμολόγηση αναλόγως της επάρκειας κάθε προσφέρουσας εταιρείας με βαθμούς από 0 έως 100.

Η εμπειρία της  ομάδας έργου για τα πρώτα πέντε αιτούμενα αξιολογείται με 25 μονάδες για δε τα υπόλοιπα τέσσερα αιτούμενα με 75 μονάδες.

Ανάδοχος κηρύσσεται η εταιρεία που έχει την μικρότερη τιμή στο κλάσμα:  T/ΣΒΤΠ, όπου Τ είναι η προσφερόμενη συνολική τιμή από κάθε εταιρεία, χωρίς ΦΠΑ, και ΣΒΤΠ είναι η Συνολική Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς που έλαβε κάθε εταιρεία.

 

Ζ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Προθεσμίες

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, πρέπει να αποστείλουν  προσφορά  στα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Ορμινίου 38, ΤΚ 11528 Αθήνα, το αργότερο  έως την 2α Απριλίου 2021. Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

2. Τρόπος υποβολής προσφορών

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ο οποίος θα περιέχει δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους.

Τα  περιεχόμενα του κυρίως ως ανωτέρω σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς, ορίζονται ως εξής:

Α. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που θα περιλαμβάνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερομένων υπηρεσιών, όπως απαιτούνται από την παρούσα. Στην τεχνική προσφορά δεν πρέπει να υπάρχει κανένα οικονομικό στοιχείο προσφοράς.

Β. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», που θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Γιούλη Περδίκη στο τηλ. 210 7264348 (email: supplies@edoeap.gr).