ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – Αποτίμηση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων

ΑΘΗΝΑ 16-03-2021

 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΤΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του.

 

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Ο ΕΔΟΕΑΠ προκηρύσσει διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την οικονομικότερη προσφορά, για το έργο της Αποτίμησης των εννέα ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού στην εύλογη αξία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 καθώς επίσης και της μίσθωσης τριών εξ αυτών.΄

Ακολουθεί κατάσταση των προς αποτίμηση ακινήτων του Οργανισμού. Τα προς αποτίμηση ακίνητα για μίσθωση είναι τα με αύξοντα αριθμό 4, 5 και 6 της κατάστασης που ακολουθεί

 

Παραδοτέα Έργου

Ο Σύμβουλος θα παρέχει, ως παραδοτέα, έκθεση εκτίμησης ακινήτων για την 31/12/2020 καθώς επίσης και εκτίμηση μισθώματος για τρία εξ αυτών, όπως προαναφέρθηκε.

Απαιτούμενη εμπειρία ομάδας έργου 

Ο υπολογισμός της εύλογης αξίας των ακινήτων του Οργανισμού, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από Πιστοποιημένο Εκτιμητή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών Ν. 4152/2013, Υποπαράγραφος Γ’ «Ρυθμίσεις για την Παροχή Εκτιμητικών Υπηρεσιών» με σχετική πολυετή εμπειρία.

Οι καταθέτουσες εταιρείες θα πρέπει:

Να καταθέσουν σύντομο προφίλ της εταιρείας τους.

  1. Να απαντήσουν με τεκμηρίωση στα ζητούμενα αποδεικνύοντας την επάρκειά τους να φέρουν σε πέρας τις ζητούμενες υπηρεσίες.
  2. Να αποδέχονται δεσμευτικώς ότι ο χρόνος υλοποίησης του έργου θα είναι δύο  εβδομάδες από την υπογραφή της σύμβασης

 

Γ.  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στην  προσφορά τους οι συμμετέχουσες εταιρείες θα αναγράφουν τιμή σε ευρώ για το σύνολο του έργου, με σαφή αναφορά αν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ ή όχι.

 

Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Προϋπολογισμός του συνόλου του έργου ανέρχεται στα 3.500,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά.

 

ΣΤ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Προθεσμίες

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, πρέπει να αποστείλουν προσφορά  στα  γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Ορμινίου 38, ΤΚ 11528 Αθήνα,  το αργότερο  έως την 2α Απριλίου 2021. Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

2. Τρόπος υποβολής προσφορών

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το έργο της Αποτίμησης των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού στην εύλογη αξία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020»,

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Γιούλη Περδίκη στο τηλ. 210 – 7264348 (email: supplies@edoeap.gr).