ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Αθήνα, 18 Μαρτίου  2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του.

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Ο ΕΔΟΕΑΠ προσκαλεί εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας, να υποβάλουν προσφορά. Το  κριτήριο επιλογής θα είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών   στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού

Σισίνη     18  Ιλίσια ,  Αθήνα  (απασχολούνται 108 άτομα)

Ορμινίου  38  Ιλίσια , Αθήνα  (απασχολούνται 81 άτομα)

Τσιμισκή  43 Θεσσαλονίκη    (απασχολούνται 13 άτομα)

Βασ. Ηρακλείου 40 Θεσσαλονίκη (απασχολούνται 2 άτομα)

όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στις διατάξεις του Ν. 3850/2010 (Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων) καθώς και των λοιπών σχετικών διατάξεων και νόμων της εκάστοτε ισχύουσας Νομοθεσίας.

Οι υπηρεσίες του Τεχνικού ασφαλείας και Ιατρού εργασίας  θα πρέπει να  επιμερισθούν με συγκεκριμένο χρονοπρόγραμμα  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  Δευτέρα  έως Παρασκευή από 09:00- 17:00.

 1. Η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί με την εταιρεία που θα επιλεγεί θα είναι για τρία (3) έτη και με δυνατότητα μονομερούς, εκ μέρους του ΕΔΟΕΑΠ, παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος με τους ίδιους όρους.
 2. Η ετήσια πιθανή δαπάνη της προς ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών, εκτιμάται προσεγγιστικώς από τις υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ ότι θα ανέλθει στο ποσό των 5.000 €, χωρίς το ποσό αυτό να είναι δεσμευτικό για κανένα εκ των δύο συμβαλλομένων μερών.
 3. Η αποπληρωμή της δαπάνης, θα γίνεται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης του τιμολογίου.

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την εκπόνηση  ΜΕΕΚ, σας παραθέτουμε τα κάτωθι βοηθητικά στοιχεία για τις εγκαταστάσεις του Οργανισμού:

Κτίριο Σισίνη:   7  όροφοι Διοικητικών και Ιατρικών Υπηρεσιών

1ο Υπόγειο  Κτιρίου  Σισίνη  : υποσταθμός ΔΕΗ μέσης τάσης & HZ

2ο Υπόγειο  Κτιρίου  Σισίνη  : εξαερισμός

3ο Υπόγειο  Κτιρίου Σισίνη   : αντλίες πυρόσβεσης, & αντλίες  πόσιμου

 

Κτίριο Ορμινίου:  5   όροφοι Διοικητικών κυρίως Υπηρεσιών και Φυσικοθεραπευτήριο.

2ο Υπόγειο  Κτιρίου Ορμινίου : δεξαμενή πυρόσβεσης

 

Το κτίριο της Θεσ/νίκης είναι περίπου 500 τ.μ ενιαίος χώρος Διοικητικών και Ιατρικών υπηρεσιών.

 

Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

H Επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΔΟΕΑΠ θα αποσφραγίσει σε ειδική συνεδρίασή της, τις οικονομικές προσφορές. Ανάδοχος ανακηρύσσεται η εταιρεία που πληροί τους όρους και απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης και θα έχει αναδειχθεί ως αυτή με τη χαμηλότερη συνολική τιμή προσφοράς.

 

 

Δ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές  θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

 1. Κόστος παροχής υπηρεσιών 3ετούς διάρκειας  για Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας, τρόπο  πληρωμής ( π.χ.  σε  ισόποσες δόσεις) και ημέρες πίστωσης.
 2. Κόστος εκπόνησης Μελέτης Επαγγελματικού Κινδύνου.
 3. Όλες τις σχετικές  άδειες και πιστοποιήσεις που  διαθέτετε.
 4. Σύντομο profile  της  εταιρείας  σας & ενδεικτικό ενεργό πελατολόγιο.
 5. Βιογραφικά  σημειώματα, αντίγραφα πτυχίων και σχετικές  άδειες των προτεινόμενων Ιατρών Εργασίας και Τεχνικών Ασφαλείας ως  και πιθανές  μετεκπαιδεύσεις και εξειδικεύσεις.
 6. Οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό στοιχείο θεωρείτε σκόπιμο, μπορεί να  αποσταλεί  με  την προσφορά  σας.

 

 1. Προθεσμίες

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν προσφορά, θα την υποβάλουν   στα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ,  Ορμινίου 38  ΤΚ 11528 Αθήνα, στον Τομέα  Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων – Υπηρεσία Πρωτοκόλλου κατά τις  ώρες 08.00 – 16.00,   ή θα την αποστείλουν ταχυδρομικώς, το αργότερο  έως την Τρίτη  23  Μαρτίου 2021. Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

 

 1. Τρόπος υποβολής προσφορών

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», ο οποίος θα περιέχει δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους.

Τα  περιεχόμενα του κυρίως ως ανωτέρω σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς, ορίζονται ως εξής:

Α. Ένας ξεχωριστός φάκελος σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που θα περιλαμβάνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υπηρεσιών, όπως απαιτούνται από την παρούσα.

Β. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», που θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Γιούλη Περδίκη, στο τηλ. 210 – 7264348 (email: supplies@edoeap.gr).