ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7/24-02-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – πράξεις βεβαίωσης οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές – εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.396/23-02-2021)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.400/23-02-2021)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση (συν.3 αριθ. πρωτ.401/23-02-2021)

3.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.4 αριθ. πρωτ.402/23-02-2021)

3.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.5 αριθ. πρωτ.403/23-02-2021)

3.5 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.6 αριθ. πρωτ.404/23-02-2021)

3.6 Παράταση ασφαλιστικής ικανότητα τέκνων με αναπηρία (συν.7 αριθ. πρωτ.405/23-02-2021)

Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.8 αριθ. πρωτ.388/23-02-2021)

4.2 Αιτήματα φορέων παροχής υγείας για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (συν.9 αριθ. πρωτ.389/23-02-2021)

4.3 Κατάσταση δαπανών περίθαλψης εξωτερικού μέσω ΕΟΠΥΥ (συν.10 αριθ. πρωτ.390/23-02-2021)

 Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 15-2-2021 έως 21-2-2021 (συν.11 αριθ. πρωτ.391/23-02-2021)

5.2 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού το χρονικό διάστημα από 15-2-2021 έως 21-2-2021 (συν.12 αριθ. πρωτ.406/23-02-2021)

5.3 Έναρξη εργασιών Εξελεγκτικής Επιτροπής (συν.13 αριθ. πρωτ. 349/19-02-2021)

5.4 Σχετικά με προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού για το Κέντρο Υπέρτασης και Καρδιαγγειακής Προστασίας στον ΕΔΟΕΑΠ (συν.14 αριθ. πρωτ.398/23-02-2021)

5.5 Αλλαγές στον τιμοκατάλογο αποζημίωσης οδοντιατρικών πράξεων (συν.15 αριθ. πρωτ.345/18-02-2021)

5.6 Σχετικά με αίτηση για τη χορήγηση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου (συν.16 αριθ. πρωτ.397/23-02-2021)

5.7 Σχετικά με εσωτερικές μετακινήσεις προσωπικού και τη στελέχωση για την καταγραφή των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου (συν.17 αριθ. πρωτ.408/23-02-2021)

5.8 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 Ν. 4670/2020 (Δ.Υ.)

5.9 Eνημέρωση επι των οικονομικών πεπραγμένων (συν.18 αριθ. πρωτ.409/23-02-2021)

5.10 Διαδικασία έγκρισης ακτινοθεραπειών με τεχνική IMRT (συν.19 αριθ. πρωτ.399/23-02-2021)

5.11 Λήξη σύμβασης με εταιρεία ACTIVE SAFETY για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού εργασίας & Τεχνικού ασφαλείας στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη και αποστολή Πρόσκλησης σε εταιρείες για λήψη νέων προσφορών (συν.20 αριθ. πρωτ.407/23-02-2021)

5.12 Ενημέρωση σχετικά με παράσταση στο Πταισματοδικείο Αθηνών (συν.21 αριθ. πρωτ.392/23-02-2021)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Απολογισμός δικασίμων Φεβρουαρίου 2021 (συν.22 αριθ. πρωτ. 393/23-02-2021)

6.2 Ημερολόγιο δικασίμων μηνός Μαρτίου 2021 (συν.23 αριθ. πρωτ.394/23-02-2021)

6.3 Σχετικά με άσκηση έφεσης κατά πρωτόδικης απόφασης (συν.24 αριθ. πρωτ.395/23-02-2021)

6.4 Δελτίο Ελέγχου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (συν.25 αριθ. πρωτ.384/23-02-2021)

6.5 Σχετικά με κλήση καταβολής της ετήσιας εισφοράς 2021 προς την Ο.Α.Τ.Υ.Ε. (συν.26 αριθ. πρωτ.2591/18-02-2021)