ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 9/10-03-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – πράξεις βεβαίωσης οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές – εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.533/09-03-2021)

2.2 Παράταση προθεσμίας καταβολής και ρύθμισης ασφαλιστικών εισφορών 02/2020,03/2020 & 04/2020, για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής (συν.2 αριθ. πρωτ.534/09-03-2021)

 Θέμα 3ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.3 αριθ.535 πρωτ./09-03-2021)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

4.1 Μεταβολές (συν.4 αριθ. πρωτ.540/09-03-2021)

4.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.5 αριθ. πρωτ.541/09-03-2021)

4.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.6 αριθ. πρωτ.542/09-03-2021)

 Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.2 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 01-03-2021 έως 07-03-2021 (συν.7 αριθ. πρωτ.531/09-03-2021)

5.3 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού το χρονικό διάστημα από 01-3-2021 έως 07-3-2021 (συν.8 αριθ. πρωτ.547/09-03-2021)

5.4 Απόδοση χαρτοφυλακίου μηνός Φεβρουαρίου 2021 (συν.9 αριθ. πρωτ.3381/5-03-2021)

5.5 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 Ν. 4670/2020 (συν.10 αριθ. πρωτ.468/2-03-2021)

5.6 Σύμβαση με φαρμακοποιό ή /και η ίδρυση φαρμακείου ΕΔΟΕΑΠ (συν.11 αριθ. πρωτ.548/09-03-2021)

5.7 Σχετικά με την προσωρινή ανάθεση εκτέλεσης καθηκόντων Αναπληρωτή Τομεάρχη (συν.12 αριθ. πρωτ.537/09-03-2021)

5.8 Σχετικά με την ενίσχυση του Οργανισμού με ιατρό (συν.13 αριθ. πρωτ.538/09-03-2021)

5.9 Πρακτικό επιτροπής για πρόσληψη ιατρού (συν.14 αριθ. πρωτ.532/09-03-2021)

5.10 Σχετικά με την επικύρωση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου (συν.15 αριθ. πρωτ.543/09-03-2021)

5.11 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με διατάξεις του Ν. 4781/2021 (συν.16 αριθ. πρωτ.544/09-03-2021)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας προς τους δικηγόρους του Οργανισμού (συν.17 αριθ. πρωτ.539/09-03-2021)

6.2 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. (συν.18 αριθ. πρωτ.411/24-02-2021)

6.3 Ενημέρωση σχετικά με έγγραφο για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 50 του Ν.4779/2021 (συν.19 αριθ. πρωτ.546/09-03-2021)

6.4 Σχετικά με τη σύσταση και συγκρότηση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγχου (συν.20 αριθ. πρωτ.3083/01-03-2021)