ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜ

Αθήνα,  7 Απριλίου  2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜ

 

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του.

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ

 

Ο ΕΔΟΕΑΠ προκηρύσσει διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την προμήθεια Ακτινολογικών Φιλμ, για τις ανάγκες του Οργανισμού.

 1. Η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί με τον ανάδοχο, θα είναι ενός  (1) έτους, με δυνατότητα μονομερούς, εκ μέρους του ΕΔΟΕΑΠ, παράτασης ενός (1) επί πλέον έτους με τους ίδιους όρους.
 2. Τόπος  παράδοσης:  Η παράδοση θα γίνεται στο ακόλουθο κτίριο του ΕΔΟΕΑΠ: Σισίνη 18 & Ηριδανού – Ιλίσια – Αθήνα
 3. Η ετήσια πιθανή δαπάνη της προς ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών, εκτιμάται προσεγγιστικώς από τις υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ ότι θα ανέλθει στο ποσό των € 13.000,00 χωρίς το ποσό αυτό να είναι δεσμευτικό για κανένα εκ των δύο συμβαλλομένων μερών.
 4. Η αποπληρωμή της δαπάνης, θα γίνεται ως εξής:

Εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης του τιμολογίου.

 

Β. ΕΙΔΗ –ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΦΙΛΜ 20Χ 25CM ΚΟΥΤΙ 150 ΦΥΛΛΩΝ 15 ΚΟΥΤΙΑ
2 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΦΙΛΜ 25 Χ 30CM ΚΟΥΤΙ 150 ΦΥΛΛΩΝ 40 ΚΟΥΤΙΑ
3 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΦΙΛΜ 35 Χ 43CM ΚΟΥΤΙ 100 ΦΥΛΛΩΝ 45 ΚΟΥΤΙΑ

 

Τα ακτινολογικά φιλμ πρέπει να έχουν:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 1. Το υπόστρωμα βάσης να είναι πολυεστερικό, ανθεκτικό στις κακώσεις και στη θερμοκρασία.
 2. Να αποδίδουν άριστης ποιότητας απεικόνιση, να έχουν χαμηλή ομίχλωση, μεγάλη σαφήνεια, πολύ καλή αντίθεση και μεγάλο εύρος ευαισθησίας.
 3. Να καλύπτονται από πιστοποιητικά ποιότητας διεθνώς αναγνωρισμένα (π.χ. ISO-CE)
 4. Να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 18 μήνες από την παράδοση.
 5. Να είναι ανθεκτικά στην αποθήκευση για ικανοποιητικό εύρος θερμοκρασίας και υγρασίας περιβάλλοντος.
 6. Η συσκευασία των films θα πρέπει να είναι ανθεκτική, φωτοστεγανή, σε άριστη κατάσταση και άθικτη σφράγιση.
 7. Για κάθε τύπο προσφερόμενου film πρέπει να συνυποβάλλονται PROSPECTUS με όλα τα φωτογραφικά και φυσικά χαρακτηριστικά (όπως χαρακτηριστικές καμπύλες που προσδιορίζουν την ποιότητα και την απόδοση του film).
 8. Οι προμηθευτές των ανωτέρω ειδών να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αποφάσεων περί διάθεσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης να κατατεθούν με την προσφορά.
 9. Οι εταιρείες να διαθέτουν σύστημα ιχνηλασιμότητας για την ανάκληση προβληματικών παρτίδων.
 10. Να αναγράφεται επάνω στο κουτί το εργοστάσιο κατασκευής με την ακριβή διεύθυνσή του.
 11. Να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι τα προσφερόμενα είδη είναι απολύτως συμβατά (original) με τα εκτυπωτικά συστήματα για τα οποία προορίζονται.

 

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύστημα επεξεργασίας για απεικόνιση (DRY CAMERA)

 1. Να προσφερθούν φιλμ για κάθε μοντέλο του συστήματος επεξεργασίας για απεικόνιση, δηλαδή ονομαστικά για κάθε τύπου κατασκευαστού, ώστε να μπορεί να επιλεγεί ακριβώς ο τύπος που ταιριάζει στην dry camera που διαθέτει ο Οργανισμός.
 2. Να είναι μονής επίστρωσης (φωτοευαίσθητο υλικό επί της επιφάνειας).
 3. Να είναι ξηράς εκτύπωσης.
 4. Να έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά που να επιτρέπουν την ανάλογη σκιαγραφική αντίθεση (contrast) σε σχέση με τις διαφορετικές πυκνότητες εξεταζομένων περιοχών.
 5. Τα φιλμ πρέπει να είναι τύπου DI-HL, να έχουν διαστάσεις 20Χ25cm, 25Χ30cm και 35Χ43cm και να είναι κατάλληλα για εκτυπωτή DRYPIX PLUS της Fuji Film.

 

Γ. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (συμπληρώνεται από τον προμηθευτή)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΦΙΛΜ 20Χ 25CM ΚΟΥΤΙ 150 ΦΥΛΛΩΝ
2 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΦΙΛΜ 25 Χ 30CM ΚΟΥΤΙ 150 ΦΥΛΛΩΝ
3 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΦΙΛΜ 35 Χ 43CM ΚΟΥΤΙ 100 ΦΥΛΛΩΝ

*  Σημείωση: Να γίνεται αναφορά του ποσοστού ΦΠΑ.

 

Δ. OIKONOMIKEΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Οι  τιμές προσφοράς θα πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον  (1) έτος από την κατακύρωση.

 

Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

H Επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΔΟΕΑΠ θα αποσφραγίσει σε ειδική συνεδρίασή της, τις οικονομικές προσφορές. Ανάδοχος ανακηρύσσεται η εταιρεία που πληροί τους όρους και απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης και θα έχει αναδειχθεί ως αυτή με τη χαμηλότερη συνολική τιμή προσφοράς.

 

Στ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές  θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

Α. Χρόνο παράδοσης των προϊόντων.

Β. Σύντομο profile  της  εταιρείας  σας & ενδεικτικό ενεργό πελατολόγιο.

Οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό στοιχείο κρίνει ο ενδιαφερόμενος  σκόπιμο, μπορεί να  αποσταλεί  με  την προσφορά.

 

Προθεσμίες

1. Προθεσμίες

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν προσφορά  στα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Ορμινίου 38, ΤΚ 11528 Αθήνα, στον Τομέα  Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων – Υπηρεσία Πρωτοκόλλου κατά τις  ώρες 08.00 – 16.00,   ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς, το αργότερο  έως την  Τετάρτη 14 Απριλίου 2021. Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

2. Τρόπος υποβολής προσφορών

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜ».

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Γιούλη Περδίκη, στο τηλ. 210 – 7264348 (email: supplies@edoeap.gr).