ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 16/12-04-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

2.1 Καταβολή ποσού από εγκεκριμένη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση (συν.1 αριθ. πρωτ.747/09-04-2021)

 Θέμα 3ο : Διάφορα Θέματα

3.1 Σχετικά με πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου ασφαλισμένων (συν.2 αριθ. πρωτ.740/08-04-2021)

3.2 Σχετικά με την ανανέωση σύμβασης ιατρού (συν.3 αριθ. πρωτ. 746/09-04-2021)

3.3 Σχετικά με πρόταση για την καταβολή των εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων -καταβολή δόσης εφάπαξ Απριλίου 2021 (Δ.Υ)

3.4 Σχετικά με τον έλεγχο συνταξιοδοτικών αποφάσεων (συν.4 αριθ. πρωτ.684/30-03-2021)

3.5 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Μαρτίου 2021, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.5 αριθ. πρωτ.728/08-04-2021)

3.6 Σχετικά με την καταβολή δώρου Πάσχα 2021 (συν.6 αριθ. πρωτ.729/08-04-2021)

3.7 Σχετικά με την ανανέωση σύμβασης ιατρού (συν.7 αριθ. πρωτ.730/08-04-2021)

3.8 Σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης βεβαιώσεων (συν.8 αριθ. πρωτ.739/08-04-2021)

3.9 Σχετικά με την πυρανίχνευση – πυρασφάλεια στο κτήριο του Οργανισμού επι της οδού Ορμινίου (Δ.Υ.)

3.10 Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων (συν.9 αριθ. πρωτ.738/08-04-2021)

Θέμα 4ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

4.1 Ορισμός μέλους ΤΥΠ Θεσσαλονίκης και Ορισμός Προέδρου ΤΥΠ Θεσσαλονίκης

4.2 Ορισμός μέλους της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου

4.3 Παροχή εξουσιοδότησης στους δικηγόρους του Οργανισμού (συν.10 αριθ. πρωτ.737/08-04-2021)

4.4 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με την έγκριση ανακοίνωσης (συν.11 αριθ. πρωτ. 735/8-04-2021)

4.5 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με Συνεδρίαση του Δ.Σ (συν.12 αριθ. πρωτ.690/31-03-2021)

4.6 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με διαδικασίες εκλογής Αντιπροέδρου Δ.Σ (συν.13 αριθ. πρωτ.697/02-04-2021)

4.7 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με τη Συμπλήρωση Πρακτικού ΣΔΣ Νο 47/2020 (συν.14 αριθ. πρωτ.676/30-03-2021)

4.8 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. (συν.15 αριθ. πρωτ.698/02-04-2021)

4.9 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με υπόθεση ασφαλισμένου (συν.16 αριθ. πρωτ.701/05-04-2021)

4.10 Απολογισμός δικασίμων Μαρτίου 2021 (συν.17 αριθ. πρωτ.666/30-03-2021)

4.11 Ημερολόγιο δικασίμων Απριλίου 2021 (συν.18 αριθ. πρωτ.667/30-03-2021)

4.12 Επιστολή προς τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (συν.19 αριθ. πρωτ. 598/19-03-2021)

4.13 Έγγραφο προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων και το Υπουργείο Οικονομικών (συν.20 αριθ. πρωτ. 609/22-03-2021)

4.14 Επιστολή ΟΑΤΥΕ (συν.21 αριθ. πρωτ. 5024/07-04-2021)

4.15 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με χορήγηση στοιχείων (συν.22 αριθ. πρωτ. 742/09-04-2021)

4.16 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με θέμα ασφαλισμένου (συν.23 αριθ. πρωτ. 741/09-04-2021)

4.17 Ενημέρωση Δ.Σ. για υπόθεση ασφαλισμένου (συν.24 αριθ. πρωτ. 743/09-04-2021)

4.18 Επιστολή ασφαλισμένου (συν.25 αριθ. πρωτ. 5172/09-04-2021)

4.19 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 Ν. 4670/2020 (συν.26 αριθ. πρωτ.626/23-03-2021)