ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 17/21-04-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – πράξεις βεβαίωσης οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές – εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.773/20-04-2021)

2.2 Παράταση του μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ έως 30/06/2021 (συν.2 αριθ. πρωτ.760/19-04-2021)

2.3 Ακύρωση καταλογισμών με αντιλογισμό ποσών στο ΚΕΑΟ και εκ νέου υπολογισμός οφειλής με καταλογισμό της και αποστολή της στο ΚΕΑΟ, λόγω λαθών πακέτων ασφάλισης ΑΚΑ (συν.3 αριθ. πρωτ.786/20-04-2021)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.4 αριθ. πρωτ.791/20-04-2021)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.5 αριθ. πρωτ.792/20-04-2021)

3.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.6 αριθ. πρωτ.793/20-04-2021)

3.4 Αναδρομικές καταβολές επικουρικής σύνταξης άμεσου μέλους (συν.7 αριθ. πρωτ.794/20-04-2021)

3.5 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.8 αριθ. πρωτ.796/20-04-2021)

3.6 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.9 αριθ. πρωτ.797/20-04-2021)

3.7 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω θανάτου (συν.10 αριθ. πρωτ.798/20-04-2021)

3.8 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.11 αριθ. πρωτ.799/20-04-2021)

3.9 Απονομή ποσού εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ως κληρονομικό δικαίωμα (συν.12 αριθ. πρωτ.801/20-04-2021)

3.10 Απόδοση υπολοίπου ποσού εγκεκριμένης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ως κληρονομικό δικαίωμα (συν.13 αριθ. πρωτ.800/20-04-2021)

3.11 Διόρθωση Πρακτικού της ΣΔΣ 45/18-11-2020 (συν.14 αριθ. πρωτ.802/20-04-2021)

3.12 Aίτηση για χορήγηση επιδόματος ασθένειας εργαζομένης (συν.15 αριθ. πρωτ.803/20-04-2021)

Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.16 αριθ. πρωτ.788/20-04-2021)

4.2 Παράταση νοσηλείας ασφαλισμένης του Οργανισμού (συν.17 αριθ. πρωτ.761/19-04-2021)

 Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 5-4-2021 έως 11-4-2021 και από 12-4-2021 έως 18-4-2021 (συν.18 αριθ. πρωτ.762/19-04-2021)

5.2 Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής του ΕΔΟΕΑΠ για το Γ’ τρίμηνο του 2020 (συν.19 αριθ. πρωτ.763/19-04-2021)

5.3 Απόδοση χαρτοφυλακίου μηνός Μαρτίου 2021 (συν.20 αριθ. πρωτ. 5377/14-04-2021)

5.4 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Μαρτίου 2021, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.21 αριθ. πρωτ.728/08-04-2021)

5.5 Ενημέρωση επί των οικονομικών πεπραγμένων (συν.22 αριθ. πρωτ.787/20-04-2021)

5.6 Οργανωτικές μεταβολές (συν.23 αριθ. πρωτ.682/30-03-2021)

5.7 Έγκριση πληρωμής υπερωριών (συν.24 αριθ. πρωτ.774/20-04-2021)

5.8 Σχετικά με την έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια προληπτικού ελέγχου κατά Covid-19 στα ΜΜΕ (συν.25 αριθ. πρωτ.804/20-04-2021)

5.9 Σχετικά με την αναβάθμιση το εξοπλισμού του ακτινολογικού εργαστηρίου (συν.26 αριθ. πρωτ.790/20-04-2021)

5.10 Πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου για Covid-19 (συν.27 αριθ. πρωτ.795/20-04-2021)

5.11 Σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης βεβαιώσεων (συν.28 αριθ. πρωτ.739/08-04-2021)

5.12 Σχετικά με την κατακύρωση διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών καταστροφής & ανακύκλωσης εγγράφων (συν.29 αριθ. πρωτ.783/20-04-2021)

5.13 Σχετικά με την κατακύρωση διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού (συν.30 αριθ. πρωτ.784/20-04-2021)

5.14 Σχετικά με την ανανέωση σύμβασης με εταιρεία (συν.31 αριθ. πρωτ.764/19-04-2021)

5.15 Σχετικά με την ανανέωση συμβάσεων ιατρών του Οργανισμού (συν.32 αριθ. πρωτ.785/20-04-2021)

5.16 Κατανομή και απόδοση εισπραχθεισών κύκλου εργασιών σε ΤΕΑΣ-ΕΤΑΣ περιόδου 01/10/2020-31/12/2020 (συν.33 αριθ. πρωτ.765/19-04-2021)

5.17 Λογιστική συμφωνία και διαγραφή υποχρέωσης ΕΔΟΕΑΠ προς διαγνωστικό κέντρο (συν.34 αριθ. πρωτ.766/19-04-2021)

5.18 Σχετικά με τον έλεγχο συνταξιοδοτικών αποφάσεων (συν.35 αριθ. πρωτ.684/30-03-2021)

5.19 Σχετικά με την κατακύρωση διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών υπευθύνου προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (dpo) (συν.36 αριθ. πρωτ.805/20-4-2021)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Ορισμός μέλους της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου

6.2 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης ειδικού θέματος ΤΥΠ (συν.37 αριθ. πρωτ.767/19-04-2021)

6.3 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με την καταβολή επικουρικών συντάξεων μηνός Μαΐου 2021 (συν.38 αριθ. πρωτ.768/19-04-2021)

6.4 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με τoν διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου αποτίμησης ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του ΕΔΟΕΑΠ (συν.39 αριθ. πρωτ.769/19-04-2021)

6.5 Απολογισμός δικασίμων Μαρτίου 2021 (συν.40 αριθ. πρωτ.666/30-03-2021)

6.6 Ημερολόγιο δικασίμων Απριλίου 2021 (συν.41 αριθ. πρωτ.667/30-03-2021)

6.7 Επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με Συνεδρίαση του Δ.Σ (συν.42 αριθ. πρωτ.690/31-03-2021)

6.8 Επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με διαδικασίες εκλογής Αντιπροέδρου Δ.Σ (συν.43 αριθ. πρωτ.697/02-04-2021)

6.9 Επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με τη Συμπλήρωση Πρακτικού ΣΔΣ Νο 47/2020 (συν.44 αριθ. πρωτ.676/30-03-2021)

6.10 Επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με έλεγχο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (συν.45 αριθ. πρωτ.698/02-04-2021)

6.11 Επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με Βεβαιώσεις (συν.46 αριθ. πρωτ. 752/12-04-2021)

6.12 Επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με νοσηλεία ασφαλισμένου (συν.47 αριθ. πρωτ. 755/14-04-2021)

6.13 Επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με πληρωμές συμβεβλημένων(συν.48 αριθ. πρωτ. 757/15-04-2021)

6.14 Επιστολή προς τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (συν.49 αριθ. πρωτ. 598/19-03-2021)

6.15 Έγγραφο προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων και το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τον έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο στον ΕΔΟΕΑΠ (συν.50 αριθ. πρωτ. 609/22-03-2021)

6.16 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 Ν. 4670/2020 (συν.51 αριθ. πρωτ.626/23-03-2021)