ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18/28-04-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – πράξεις βεβαίωσης οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές – εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.815/27-04-2021)

2.2 Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών (συν. αριθ.2 πρωτ.816/27-04-2021)

2.3 Παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας έως 30/4/2021(συν.3 αριθ. πρωτ.817/27-04-2021)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.4 αριθ. πρωτ.828/27-04-2021)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.5 αριθ. πρωτ.829/27-04-2021)

3.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.6 αριθ. πρωτ.830/27-04-2021)

3.4 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.7 αριθ. πρωτ.831/27-04-2021)

3.5 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.8 αριθ. πρωτ.832/27-04-2021)

3.6 Καταλογισμός ποσού από αχρεωστήτως καταβληθείσες προσωρινές επικουρικές συντάξεις άμεσου μέλους (συν.9 αριθ. πρωτ.833/27-04-2021)

3.7 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.10 αριθ. πρωτ.834/27-04-2021)

Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

 4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.11 αριθ. πρωτ.818/27-04-2021)

4.2 Αιτήματα φορέων παροχής υγείας για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (συν.12 αριθ. πρωτ.819/27-04-2021)

4.3 Παράταση νοσηλειών ασφαλισμένων του Οργανισμού (συν.13 αριθ. πρωτ.820/27-04-2021)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Καταγραφή δια περιφοράς απόφαση σχετικά με τoν διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου αποτίμησης ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του ΕΔΟΕΑΠ (συν.14 αριθ. πρωτ.769/19-04-2021)

5.2 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 19-4-2021 έως 25-4-2021 (συν.15 αριθ. πρωτ.821/27-04-2021)

5.3 Πρακτικό Επιτροπής για την πρόσληψη ορθοδοντικού (συν.16 αριθ. πρωτ.822/27-4-2021)

5.4 Σχετικά με τη σύσταση επιτροπής για την πρόσληψη παιδιάτρου του Οργανισμού (συν.17 αριθ. πρωτ.823/27-4-2021)

5.5 Σχετικά με τη σύσταση επιτροπής για την παραλαβή έργου (συν.18 αριθ. πρωτ.836/27-4-2021)

5.6 Σχετικά με την προμήθεια οδοντιατρικών υλικών (συν.19 αριθ. πρωτ.824/27-4-2021)

5.7 Οργανωτικές μεταβολές (συν.20 αριθ. πρωτ.835/27-4-2021)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με την ανάρτηση θεμάτων ημερήσιας διάταξης (συν.21 αριθ. πρωτ.837/27-4-2021)