ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 19/07-05-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

2.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.1 αριθ. πρωτ.849/06-05-2021)

 Θέμα 3ο : Διάφορα Θέματα

3.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 26-4-2021 έως 2-5-2021 (συν.2 αριθ. πρωτ.850/06-05-2021)

3.2 Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής του ΕΔΟΕΑΠ για το Γ’ τρίμηνο του 2020 (συν.3 αριθ. πρωτ.763/19-04-2021)

3.3 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού μηνός Απριλίου 2021 (συν.4 αριθ. πρωτ.861/06-05-2021)

3.4 Διάρθρωση και στελέχωση νοσηλευτικής υπηρεσίας (συν.5 αριθ. πρωτ.863/06-05-2021)

3.5 Σχετικά με την ανανέωση συμβάσεων ιατρικού προσωπικού και προσωπικού καθαριότητας (συν.6 αριθ. πρωτ.860/06-05-2021)

3.6 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και είσπραξη τοκομεριδίων Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2021 (συν.7 αριθ. πρωτ.862/06-05-2021)

3.7 Ενημέρωση σχετικά με δαπάνες λόγω covid 19 για το χρονικό διάστημα από 19/4/2021 έως και 23/4/2021 (συν.8 αριθ. πρωτ.851/06-05-2021)

3.8 Σχετικά με την κατακύρωση διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών υπευθύνου προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (dpo) (συν.9 αριθ. πρωτ.805/20-04-2021)

3.9 Σχετικά με διαγωνισμό για καθαρισμό ιματισμού ιατρείων ΕΔΟΕΑΠ (συν.10 αριθ. πρωτ.852/06-05-2021)

3.10 Σχετικά με την έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια προληπτικού ελέγχου κατά Covid-19 στα ΜΜΕ (συν.11 αριθ. πρωτ.858/06-05-2021)

3.11 Λογιστική συμφωνία και διαγραφή υποχρέωσης ΕΔΟΕΑΠ προς διαγνωστικό κέντρο (συν.12 αριθ. πρωτ.766/19-04-2021)

3.12 Σχετικά με τον έλεγχο συνταξιοδοτικών αποφάσεων (συν.13 αριθ. πρωτ.684/30-03-2021)

3.13 Υπερωριακή απασχόληση για υπαλλήλους του Τομέα Οικονομικών και Εσόδων (συν.14 αριθ. πρωτ.855/06-05-2021)

3.14 Σχετικά με τον διαγωνισμό για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης την 31/12/2020 (συν.15 αριθ. πρωτ.859/06-05-2021)

3.15 Σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης βεβαιώσεων (συν.16 αριθ. πρωτ.739/08-04-2021)

Θέμα 4ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

4.1 Ορισμός μέλους της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου

4.2 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης ειδικού θέματος ΤΥΠ (συν.17 αριθ. πρωτ.767/19-04-2021)

4.3 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με την καταβολή επικουρικών συντάξεων μηνός Μαΐου 2021 (συν.18 αριθ. πρωτ.768/19-04-2021)

4.4 Απολογισμός δικασίμων Μαρτίου 2021 (συν.19 αριθ. πρωτ.666/30-03-2021)

4.5 Ημερολόγιο δικασίμων Απριλίου 2021 (συν.20 αριθ. πρωτ.667/30-03-2021)

4.6 Απολογισμός δικασίμων Απριλίου 2021 (συν.21 αριθ. πρωτ.853/06-05-2021)

4.7 Ημερολόγιο δικασίμων Μαΐου 2021 (συν.22 αριθ. πρωτ.854/06-05-2021)

4.8 Επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με Συνεδρίαση του Δ.Σ (συν.23 αριθ. πρωτ.690/31-03-2021)

4.9 Επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με διαδικασίες εκλογής Αντιπροέδρου Δ.Σ (συν.24 αριθ. πρωτ.697/02-04-2021)

4.10 Επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με τη Συμπλήρωση Πρακτικού ΣΔΣ Νο 47/2020 (συν.25 αριθ. πρωτ.676/30-03-2021)

4.11 Επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με έλεγχο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (συν.26 αριθ. πρωτ.698/02-04-2021

4.12 Επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με Βεβαιώσεις (συν.27 αριθ. πρωτ. 752/12-04-2021)

4.13 Επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με νοσηλεία ασφαλισμένου (συν.28 αριθ. πρωτ. 755/14-04-2021)

4.14 Επιστολή προς τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (συν.29 αριθ. πρωτ. 598/19-03-2021)

4.15 Έγγραφο προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων και το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τον έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο στον ΕΔΟΕΑΠ (συν.30 αριθ. πρωτ. 609/22-03-2021)

4.16 Επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με την ασφάλιση Βουλευτών και Ευρωβουλευτών στον Οργανισμό (συν.31 αριθ. πρωτ. 842/05-05-2021)

4.17 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 Ν. 4670/2020 (συν.32 αριθ. πρωτ.626/23-03-2021)