ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 20/12-05-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – πράξεις βεβαίωσης οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές – εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.874/11-05-2021)

2.2 Ενημερωτικό σημείωμα Εσόδων (συν.2 αριθ. πρωτ.875/11-5-2021)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.3 αριθ. πρωτ.885/11-05-2021)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.4 αριθ. πρωτ.886/11-05-2021)

3.3 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.5 αριθ. πρωτ.887/11-05-2021)

3.4 Τροποποίηση απόφασης Δ.Σ σχετικά με τον χρόνο υπαγωγής σε προαιρετική ασφάλισης (συν.6 αριθ. πρωτ.892/11-05-2021)

3.5 Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με τη διακοπή περίθαλψης ανέργων με οφειλές (συν.7 αριθ. πρωτ.896/11-05-2021)

3.6 Αίτηση διαγραφής ποσού οφειλής από εισφορά ενήλικου τέκνου (συν.8 αριθ. πρωτ.894/11-05-2021)

3.7 Εισηγητικό σημείωμα για τη διακοπή ασφαλιστικής ικανότητας ασφαλισμένων με αίτημα ασφαλίστρου ή ανέργων με ασφάλιστρο που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνέχισης ασφάλισης (συν.9 αριθ. πρωτ.897/11-05-2021)

Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

 4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.10 αριθ. πρωτ.876/11-05-2021)

4.2 Σχετικά με χορήγηση κατασκηνωτικού επιδόματος 2021 (συν.11 αριθ. πρωτ.877/11-05-2021)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα 

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 3-5-2021 έως 9-5-2021 (συν.12 αριθ. πρωτ.878/11-05-2021)

5.2 Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή για την έκθεση Φερεγγυότητας 2019 (συν. αριθ.13 πρωτ.879/11-05-2021)

5.3 Σχετικά με τον διαγωνισμό για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης την 31/12/2020 (συν.14 αριθ. πρωτ.893/11-05-2021)

5.4 Προσυμπτωματικός προληπτικός έλεγχος ασφαλισμένων (συν.15 αριθ. πρωτ.895/11-05-2021)

5.5 Πλαίσιο συμφωνίας με ιδιωτικές κλινικές (συν.16 αριθ. πρωτ.888/11-05-2021)

5.6 Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής του ΕΔΟΕΑΠ για το Γ’ τρίμηνο του 2020 (συν.17 αριθ. πρωτ.763/19-04-2021)

5.7 Σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης βεβαιώσεων (συν.18 αριθ. πρωτ.739/08-04-2021)

5.8 Σχετικά με σύμβαση συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος των μικροβιολογικών εξετάσεων (συν.19 αριθ. πρωτ.880/11-05-2021)

5.9 Διενέργεια Διαγωνισμού για την προμήθεια χαρτικών & ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Οργανισμού στην Αθήνα (συν.20 αριθ. πρωτ.881/11-05-2021)

5.10 Διενέργεια Διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και λοιπών ειδών γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Οργανισμού σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη (συν.21 αριθ. πρωτ.882/11-05-2021)

5.11 Σχετικά με λήξη σύμβασης με τεχνική εταιρεία για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Οργανισμού στην  Αθήνα (συν.22 αριθ. πρωτ.883/11-05-2021)

5.12 Ανανέωση σύμβασης συντήρησης του Η/Ζ στο κτήριο του Οργανισμού επι της οδού Σισίνη (συν.23 αριθ. πρωτ.884/11-05-2021)

5.13 Συμπλήρωση απόφασης σχετικά με καταβολή μηνιαίας αποζημίωσης στα μέλη ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.24 αριθ. πρωτ.889/11-05-2021)

5.14 Σχετικά με την ανανέωση σύμβασης ορθοδοντικού του Οργανισμού (συν.25 αριθ. πρωτ.890/11-05-2021)

5.15 Παρουσίαση έργου GDPR

5.16 Σχετικά με τον έλεγχο συνταξιοδοτικών αποφάσεων (συν.26 αριθ. πρωτ.684/30-03-2021)

5.17 Αίτημα ιατρού για μετατροπή σύμβασης (συν.27 αριθ. πρωτ.857/06-05-2021)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Ορισμός μέλους της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου

6.2 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης ειδικού θέματος ΤΥΠ (συν. αριθ.28 πρωτ.767/19-04-2021)

6.3 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με την καταβολή επικουρικών συντάξεων μηνός Μαΐου 2021 (συν.29 αριθ. πρωτ.768/19-04-2021)

6.4 Απολογισμός δικασίμων Μαρτίου 2021 (συν.30 αριθ. πρωτ.666/30-03-2021)

6.5 Ημερολόγιο δικασίμων Απριλίου 2021 (συν.31 αριθ. πρωτ.667/30-03-2021)

6.6 Απολογισμός δικασίμων Απριλίου 2021 (συν.32 αριθ. πρωτ.853/06-05-2021)

6.7 Ημερολόγιο δικασίμων Μαΐου 2021 (συν.33 αριθ. πρωτ.854/06-05-2021)

6.8 Επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με Συνεδρίαση του Δ.Σ (συν.34 αριθ. πρωτ.690/31-03-2021)

6.9 Επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με διαδικασίες εκλογής Αντιπροέδρου Δ.Σ (συν.35 αριθ. πρωτ.697/02-04-2021)

6.10 Επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με τη Συμπλήρωση Πρακτικού ΣΔΣ Νο 47/2020 (συν.36 αριθ. πρωτ.676/30-03-2021)

6.11 Επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με έλεγχο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (συν.37 αριθ. πρωτ.698/02-04-2021)

6.12 Επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με Βεβαιώσεις (συν.38 αριθ. πρωτ. 752/12-04-2021)

6.13 Επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με νοσηλεία ασφαλισμένου (συν.39 αριθ. πρωτ. 755/14-04-2021)

6.14 Επιστολή προς τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (συν.40 αριθ. πρωτ. 598/19-03-2021)

6.15 Έγγραφο προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων και το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τον έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο στον ΕΔΟΕΑΠ (συν.41 αριθ. πρωτ. 609/22-03-2021)

6.16 Επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με την ασφάλιση Βουλευτών και Ευρωβουλευτών στον Οργανισμό (συν.42 αριθ. πρωτ. 842/05-05-2021)

6.17 Ενημερωτικό – Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με την ασφάλιση βουλευτών και ευρωβουλευτών (συν.43 αριθ. πρωτ.898/11-05-2021)

6.18 Επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με την υπέρβαση προϋπολογισμού και αναλογιστικής (συν.44 αριθ. πρωτ. 866/10-05-2021)

6.19 Απάντηση στην επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με την υπέρβαση προϋπολογισμού και αναλογιστικής (συν.45 αριθ. πρωτ.891/11-05-2021)

6.20 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 Ν. 4670/2020 (συν.46 αριθ. πρωτ.626/23-03-2021)