ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 21/14-05-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

 Θέμα 2ο: Διάφορα Θέματα

2.1 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την λήξη νομιμοποίησης εκπροσώπων του Οργανισμού στις Τράπεζες  (συν.1 αριθ. πρωτ.910/13-05-2021)

2.2 Προσυμπτωματικός προληπτικός έλεγχος ασφαλισμένων (συν.2 αριθ. πρωτ.895/11-05-2021)

2.3 Πλαίσιο συμφωνίας με ιδιωτικές κλινικές (συν.3 αριθ. πρωτ.888/11-05-2021)

2.4 Σχετικά με σύσταση επιτροπής για την παραλαβή έργου (συν.4 αριθ. πρωτ.911/13-05-2021)

2.5 Σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης βεβαιώσεων (συν.5 αριθ. πρωτ.739/08-04-2021)

2.6 Διενέργεια Διαγωνισμού για την προμήθεια χαρτικών & ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Οργανισμού στην Αθήνα (συν.6 αριθ. πρωτ.881/11-05-2021)

2.7 Διενέργεια Διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και λοιπών ειδών γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Οργανισμού σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη (συν.7 αριθ. πρωτ.882/11-05-2021)

2.8 Σχετικά με λήξη σύμβασης με τεχνική εταιρεία για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Οργανισμού στην  Αθήνα (συν.8 αριθ. πρωτ.883/11-05-2021)

2.9 Ανανέωση σύμβασης συντήρησης του Η/Ζ στο κτήριο του Οργανισμού επι της οδού Σισίνη (συν.9 αριθ. πρωτ.884/11-05-2021)

2.10 Συμπλήρωση απόφασης σχετικά με καταβολή μηνιαίας αποζημίωσης στα μέλη ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.10 αριθ. πρωτ.889/11-05-2021)

2.11 Παρουσίαση έργου GDPR

2.12 Σχετικά με τον έλεγχο συνταξιοδοτικών αποφάσεων (συν.11 αριθ. πρωτ.684/30-03-2021)

2.13 Αίτημα ιατρού για μετατροπή σύμβασης (συν.12 αριθ. πρωτ.857/06-05-2021)

2.14 Σχετικά με σύμβαση συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος των μικροβιολογικών εξετάσεων (συν.13 αριθ. πρωτ.880/11-05-2021)

Θέμα 3ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

3.1 Ορισμός μέλους της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου

3.2 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης ειδικού θέματος ΤΥΠ (συν.14 αριθ. πρωτ.767/19-04-2021)

3.3 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με την καταβολή επικουρικών συντάξεων μηνός Μαΐου 2021 (συν.15 αριθ. πρωτ.768/19-04-2021)

3.4 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης της Ορθοδοντικού (συν.16 αριθ. πρωτ.907/13-05-2021)

3.5 Απολογισμός δικασίμων Μαρτίου 2021 (συν.17 αριθ. πρωτ.666/30-03-2021)

3.6 Ημερολόγιο δικασίμων Απριλίου 2021 (συν.18 αριθ. πρωτ.667/30-03-2021)

3.7 Απολογισμός δικασίμων Απριλίου 2021 (συν.19 αριθ. πρωτ.853/06-05-2021)

3.8 Ημερολόγιο δικασίμων Μαΐου 2021 (συν.20 αριθ. πρωτ.854/06-05-2021)

3.9 Επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με Συνεδρίαση του Δ.Σ (συν.21 αριθ. πρωτ.690/31-03-2021)

3.10 Επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με διαδικασίες εκλογής Αντιπροέδρου Δ.Σ (συν.22 αριθ. πρωτ.697/02-04-2021)

3.11 Επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με τη Συμπλήρωση Πρακτικού ΣΔΣ Νο 47/2020 (συν.23 αριθ. πρωτ.676/30-03-2021)

3.12 Επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με έλεγχο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (συν.24 αριθ. πρωτ.698/02-04-2021)

3.13 Επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με Βεβαιώσεις (συν.25 αριθ. πρωτ. 752/12-04-2021)

3.14 Επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με νοσηλεία ασφαλισμένου (συν.26 αριθ. πρωτ. 755/14-04-2021)

3.15 Επιστολή προς τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (συν.27 αριθ. πρωτ. 598/19-03-2021)

3.16 Έγγραφο προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων και το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τον έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο στον ΕΔΟΕΑΠ (συν.28 αριθ. πρωτ. 609/22-03-2021)

3.17 Επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με την ασφάλιση Βουλευτών και Ευρωβουλευτών στον Οργανισμό (συν.29 αριθ. πρωτ. 842/05-05-2021)

3.18 Ενημερωτικό – Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με την ασφάλιση βουλευτών και ευρωβουλευτών (συν.30 αριθ. πρωτ.898/11-05-2021)

3.19 Επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με την υπέρβαση προϋπολογισμού και αναλογιστικής (συν.31 αριθ. πρωτ. 866/10-05-2021)

3.20 Απάντηση στην επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με την υπέρβαση προϋπολογισμού και αναλογιστικής (συν.32 αριθ. πρωτ.891/11-05-2021)

3.21 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 Ν. 4670/2020 (συν.33 αριθ. πρωτ.626/23-03-2021)