ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/27-05-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – πράξεις βεβαίωσης οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές – εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.1004/26-05-2021)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.1016/26-05-2021)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.3 αριθ. πρωτ.1017/26-05-2021)

3.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.4 αριθ. πρωτ.1021/26-05-2021)

3.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση (συν.5 αριθ. πρωτ.1018/26-05-2021)

3.5 Διακοπή χορήγησης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.6 αριθ. πρωτ.1020/26-05-2021)

3.6 Συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχου (συν.7 αριθ. πρωτ.1022/26-05-2021)

3.7 Εισηγητικό – Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τους ασφαλισμένους που δεν εμφανίζουν εισφορές (συν.8 αριθ. πρωτ.1026/26-05-2021)

3.8 Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με την αναστολή περίθαλψης ανέργων με διπλή ασφαλιστική ικανότητα κατόπιν αποτελεσμάτων επανελέγχου (συν.9 αριθ. πρωτ.1025/26-05-2021)

3.9 Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με τη διαδικασία εκ νέου ενεργοποίησης ασφαλιστικής ικανότητας ανέργων με ασφάλιστρο (συν.10 αριθ. πρωτ.1024/26-05-2021)

3.10 Ενημερωτικό – Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με την ασφάλιση βουλευτών και ευρωβουλευτών (συν.11 αριθ. πρωτ.898/11-05-2021)

Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

 4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.12 αριθ. πρωτ.1005/26-05-2021)

4.2 Παράταση νοσηλείας ασφαλισμένης του Οργανισμού (συν.13 αριθ. πρωτ.1006/26-05-2021)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 17-5-2021 έως 23-5-2021 (συν.14 αριθ. πρωτ.1007/26-05-2021)

5.2 Επαναδιατύπωση απόφασης ΔΣ σχετικά με την αποζημίωση ιατρών και ασφαλισμένων (συν.15 αριθ. πρωτ.1019/26-05-2021)

5.3 Πρόσθετη πράξη για την εκκαθάριση του έτους 2020 με ιδιωτική κλινική (Δ.Υ.)

5.4 Σχετικά με τη χορήγηση προκαταβολής-δανείου σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.16 αριθ. πρωτ.1014/26-05-2021)

5.5 Σχετικά με την τροποποίηση σύμβασης ιατρού του Οργανισμού (συν.17 αριθ. πρωτ.1008/26-05-2021)

5.6 Σχετικά με την ανανέωση συμβάσεων ιατρικού προσωπικού (συν.18 αριθ. πρωτ.1009/26-05-2021)

5.7 Αίτηση διακανονισμού για την τοποθέτηση εμφυτεύματος (συν.19 αριθ. πρωτ.1010/26-05-2021)

5.8 Εισήγηση Επιτροπής για κατακύρωση διαγωνισμού προμήθειας ακτινολογικών φιλμ (συν.20 αριθ. πρωτ.1013/26-05-2021)

5.9 Σχετικά με λήξη σύμβασης με εταιρεία λογισμικού (συν.21 αριθ. πρωτ.938/18-05-2021)

5.10 Σχετικά με την αξιολόγηση προσωπικού του Οργανισμού (συν.22 αριθ. πρωτ.1023/26-05-2021)

5.11 Σχετικά με την επιβράβευση υπαλλήλων του Οργανισμού (συν.23 αριθ. πρωτ.640/23-03-2021)

5.12 Σχετικά με τη αναγνώριση πτυχίων εξωτερικού (συν.24 αριθ. πρωτ.630/23-03-2021)

5.13 Σχετικά με σύμβαση συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος των μικροβιολογικών εξετάσεων (συν.25 αριθ. πρωτ.880/11-05-2021)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Παροχή πληρεξουσιότητας προς δικηγόρο Θεσσαλονίκης για επαλήθευση απαιτήσεων του Οργανισμού στην πτώχευση εταιρείας (συν.26 αριθ. πρωτ.1011/26-05-2021)

6.2 Σχετικά με άσκηση αναίρεσης στον Άρειο Πάγο κατά τελεσίδικης απόφασης εργατικής διαφοράς (συν.27 αριθ. πρωτ.1012/26-05-2021)

6.3 Απολογισμός δικασίμων Μαρτίου 2021 (συν.28 αριθ. πρωτ.666/30-03-2021)

6.4 Ημερολόγιο δικασίμων Απριλίου 2021 (συν.29 αριθ. πρωτ.667/30-03-2021)

6.5 Απολογισμός δικασίμων Απριλίου 2021 (συν.30 αριθ. πρωτ.853/06-05-2021)

6.6 Ημερολόγιο δικασίμων Μαΐου 2021 (συν.31 αριθ. πρωτ.854/06-05-2021)

6.7 Ημερολόγιο δικασίμων Ιουνίου 2021 (συν.32 αριθ. πρωτ.1015/26-05-2021)

6.8 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με τη Συμπλήρωση Πρακτικού ΣΔΣ Νο 47/2020 (συν.33 αριθ. πρωτ.676/30-03-2021)

6.9 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με έλεγχο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (συν.34 αριθ. πρωτ.698/02-04-2021)

6.10 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με Βεβαιώσεις (συν.35 αριθ. πρωτ. 752/12-04-2021)

6.11 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με νοσηλεία ασφαλισμένου (συν.36 αριθ. πρωτ. 755/14-04-2021)

6.12 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με την ασφάλιση Βουλευτών και Ευρωβουλευτών στον Οργανισμό (συν.37 αριθ. πρωτ. 842/05-05-2021)

6.13 Επιστολή εργαζομένων τηλεοπτικού – ραδιοφωνικού σταθμού σχετικά με την ένταξη του ΕΔΟΕΑΠ στις ρυθμίσεις του Ν. 4670/2020 (συν.38 αριθ. πρωτ.6943/19-05-2021)

6.14 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 Ν.4670/2020 (συν.39 αριθ. πρωτ.6959/19-05-2021)

6.15 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με την επιστολή εργαζομένων τηλεοπτικού – ραδιοφωνικού σταθμού (συν.40 αριθ. πρωτ.962/20-05-2021)

6.16 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με την επιστολή εργαζομένων τηλεοπτικού – ραδιοφωνικού σταθμού (συν.41 αριθ. πρωτ.963/20-05-2021)

6.17 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 Ν. 4670/2020 (συν.42 αριθ. πρωτ.626/23-03-2021)