ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης του Δώρου Πάσχα 2021 (Δ.Π. 2021)

Αθήνα 4/6/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης του Δώρου Πάσχα 2021 (Δ.Π. 2021) για εργαζόμενους:

  • των οποίων ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας
  • ενταχθέντες στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ»

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθμ. οικ.22010/22.04.2021 (Φ.Ε.Κ.1656/τ.Β΄/22.04.2021) Κ.Υ.Α., με τις οποίες καθορίζεται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία προσδιορισμού των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνισης της ασφάλισης του επιδόματος εορτών Πάσχα 2021 (Δ.Π./2021) εργαζομένων των οποίων ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας και ενταχθέντων στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Από τις κοινοποιούμενες διατάξεις προκύπτει ότι, πέραν των κατά πάγια διαδικασία προβλεπόμενων, ως προς τον προσδιορισμό και την απεικόνιση στην ΑΚΑ μηνός Μαΐου 2021, της αναλογίας του Δ.Π./2021, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της πραγματικής απασχόλησης, από 01.01.2021 έως 30.04.2021, πρέπει να απεικονίζεται στην ίδια ΑΚΑ και η αναλογία Δ.Π./2021 που αντιστοιχεί στο χρόνο αναστολής της σύμβασης εργασίας ή της συμμετοχής στον Μηχανισμό «ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ», καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

 

 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (ΑΚΑ)

 

1) Δ.Π./2021 ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ως γνωστόν, για την απεικόνιση στην ΑΚΑ της τακτικής μισθοδοσίας των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν ανασταλεί γίνεται χρήση του Τ.Α.18 ( Τ.Α.19 για το Δώρο Πάσχα 2020 και Τ.Α. 116 Δώρο Χριστουγέννων 2020).

Εν προκειμένω, για την αναλογία του Δώρου Πάσχα έτους 2021, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα ή διαστήματα αναστολής των συμβάσεων εργασίας, καταχωρίζονται στην ΑΚΑ μηνός Μαΐου 2021 τα στοιχεία του ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου, με πλήρη, ή μειωμένη, ή εκ περιτροπής απασχόληση με βάση τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με τη χρήση του νέου Τύπου Αποδοχών (Τ.Α.) 123 «ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΑΝΑΣΤ. ΣΥΜΒ.»

Ο  Τ.Α. 123 χρησιμοποιείται για την απεικόνιση του τμήματος του Δ.Π./2021, το οποίο δεν υποχρεούται να καταβάλει ο εργοδότης στον εργαζόμενο – καθόσον επιδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό – πλην όμως, οφείλει να το δηλώσει στην ΑΚΑ.

 

Η εγγραφή με τον Τ.Α. 123 περιλαμβάνει :

  • Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) πλήρους ή μειωμένης, ή εκ περιτροπής απασχόληση, που αντιστοιχούν στη πραγματική απασχόληση του εργαζόμενου,
  • αποδοχές Δ.Π./2021, που αναλογούν στο διάστημα ή στα διαστήματα κατά τα οποία, εντός της περιόδου από 01.01.2021 έως 30.04.2021, η σύμβαση εργασίας του εργαζόμενου βρισκόταν σε αναστολή, καθώς και αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές (εργατικές και εργοδοτικές) οι οποίες δεν θα καταβληθούν στον ΕΔΟΕΑΠ από τον εργοδότη, αφού καλύπτονται πλήρως από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

Επισημαίνεται ότι:

 – Η εγγραφή με Τ.Α.123 δεν δέχεται ημέρες εργασίας (όπως ισχύει με όλους τους Τ.Α. που αφορούν δώρα εορτών)

 – Ο υπολογισμός των εισφορών (εργοδότη & εργαζόμενου) γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες Κ.Π.Κ. πλήρους, ή μειωμένης, ή εκ περιτροπής απασχόληση για κάθε περίπτωση

– Η εγγραφή με τον Τ.Α.123 δύναται να συνδυαστεί με εγγραφές λοιπών Τ.Α. που αφορούν Δ.Π. (π.χ. 004, 119, 120, 903) για τον ίδιο εργαζόμενο και λειτουργούν συνδυαστικά (προσθετικά) όσον αφορά τον περιορισμό της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης (πλαφόν 6.500 ευρώ).

 

2) Δ.Π./2021 Μηχανισμού «ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ»

Ως γνωστόν για την απεικόνιση στην ΑΚΑ της τακτικής μισθοδοσίας των εργαζομένων που έχουν ενταχθεί στο Μηχανισμό «ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ», χρησιμοποιούνται οι τύποι αποδοχών (Τ.Α.) 68 και 69, οι οποίοι λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά/προσθετικά (αντιστοίχως οι Τ.Α. 70 και 71 για την απεικόνιση του Ε.Α. έτους 2020, καθώς και, οι ΤΑ 114 και 115 για την απεικόνιση του Δ.Χ. 2020).

Εν προκειμένω, για την αναλογία του Δώρου Πάσχα έτους 2021, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα ένταξης στις προαναφερόμενες διατάξεις καταχωρίζονται στην ΑΚΑ μηνός Μαΐου 2021 τα στοιχεία του ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου με χρήση νέων Τύπων Αποδοχών (Τ.Α.) 119 «Τακτ. αποδ. ΔΠ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και 120 «Πρόσθ. αποδ. ΔΠ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», οι οποίοι λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά/προσθετικά.

 

– ο Τ.Α. 119 αφορά την απεικόνιση του τμήματος του Δ.Π./2021, το οποίο κατέβαλε ο εργοδότης στον εργαζόμενο, ενώ,

– ο Τ.Α. 120 αφορά το τμήμα των αποδοχών του Δ.Π./2021 που δεν υποχρεούται να καταβάλλει ο εργοδότης στον εργαζόμενο – καθόσον επιδοτείται – πλην όμως, έχει υποχρέωση να τις δηλώσει μέσω ΑΚΑ.

 

Η εγγραφή με τον Τ.Α. 119 περιλαμβάνει :

  • Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) πλήρους απασχόλησης, που αντιστοιχούν στην απασχόληση του εργαζόμενου,
  • αποδοχές του Δ.Π./2021 που αναλογούν στο μειωμένο χρόνο πραγματικής απασχόλησης του εργαζόμενου (παρασχεθείσα εργασία) καθώς και τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές (εργοδοτικές και εργαζομένου) οι οποίες καταβάλλονται στο σύνολό τους κατά τα γνωστά μέχρι 30.06.2021.

 

Η εγγραφή με τον Τ.Α. 120 περιλαμβάνει :

  • τους ίδιους Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) πλήρους απασχόλησης, με αυτούς που έχει καταχωρηθεί ο ίδιος εργαζόμενος για την ίδια μισθολογική περίοδο με τον Τ.Α. 119
  • τις αποδοχές Δ.Π./2021, που αναλογούν στο υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο εργασίας, κατά τον οποίο δεν παρασχέθηκε εργασία, καθώς και τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες (εργατικές και εργοδοτικές) δεν θα καταβληθούν στον ΕΔΟΕΑΠ από τον εργοδότη, αφού καλύπτονται πλήρως από τον Κρατικό Προϋπολογισμό
  • την τιμή 100 στο πεδίο 44 «Επιδότηση Εργοδότη (%)» που αντιστοιχεί σε πλήρη επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών) ενώ, ως ανάλογα ποσά (επιδότησης σε ποσοστό κάλυψης 100%) δηλώνονται στα πεδία 43 : «Επιδότηση Ασφαλισμένου (ΠΟΣΟ)» και 45 «Επιδότηση Εργοδότη (ΠΟΣΟ)», αντίστοιχα.

 

Επισημαίνεται ότι:

 – Οι εγγραφές με Τ.Α.119 και 120 δεν περιλαμβάνουν ημέρες εργασίας (όπως ισχύει με όλους τους Τ.Α. που αφορούν δώρα εορτών)

 – Επειδή οι συγκεκριμένοι Τ.Α. λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά/προσθετικά, ΔΕΝ γίνεται δεκτή ΑΚΑ με εγγραφή μόνο με τον Τ.Α.119, εάν για τον ίδιο ασφαλισμένο δεν υπάρχει και εγγραφή με Τ.Α.120, με τον ίδιο συνδυασμό Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κ.Π.Κ.

– Οι εγγραφές με τους Τ.Α.119 & 120 μπορούν να συνδυαστούν με εγγραφές, στις οποίες γίνεται χρήση των λοιπών Τ.Α. που αφορούν το Δ.Π. (π.χ. 004, 123, 903) για τον ίδιο εργαζόμενο και λειτουργούν συνδυαστικά (προσθετικά) όσον αφορά τον περιορισμό της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης (πλαφόν 6.500 ευρώ)

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η παραπάνω αναφερόμενη ασφαλιστική κλάση (πλαφόν) των € 6.500 ισχύει μόνο για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας και το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (καθότι επιδοτούμενες από τον κρατικό προϋπολογισμό) και όχι για τις τακτικές και λοιπές αποδοχές και για τις οποίες στον ΕΔΟΕΑΠ δεν υφίσταται πλαφόν.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ