ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 30/17-06-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – πράξεις βεβαίωσης οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές – εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.1149/15-06-2021)

2.2 Επιστημονικό περιοδικό – Εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών (συν.2 αριθ. πρωτ.1150/15-06-2021)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.3 αριθ. πρωτ.1162/16-06-2021)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.4 αριθ. πρωτ.1163/16-06-2021)

3.3 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν.5 αριθ. πρωτ.1164/16-06-2021)

3.4 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.6 αριθ. πρωτ.1165/16-06-2021)

 Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.7 αριθ. πρωτ.1151/15-06-2021)

4.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.8 αριθ. πρωτ.1152/15-06-2021)

4.3 Σχετικά με τη χορήγηση του κατασκηνωτικού επιδόματος (συν.9 αριθ. πρωτ.1185/15-06-2021)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 24-5-2021 έως 30-5-2021 & 31-5-2021 έως 06-06-2021 &  07-06-2021 έως 13-06-2021  (συν.10 αριθ. πρωτ.1153/15-06-2021)

5.2 Απόδοση Χαρτοφυλακίου μηνός Μαΐου (συν.11 αριθ. πρωτ. 8175/10-06-2021)

5.3 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Μαΐου 2021, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.12 αριθ. πρωτ.1054/03-06-2021)

5.4 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού μηνός Μαΐου 2021 (συν.13 αριθ. πρωτ.1128/10-06-2021)

5.5 Ενημέρωση επί των οικονομικών πεπραγμένων (συν.14 αριθ. πρωτ.1184/16-06-2021)

5.6 Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία επαναπρόσληψης οδοντιάτρου (συν.15 αριθ. πρωτ.1168/16-06-2021)

5.7 Σχετικά με την εκτέλεση απόφασης επί προσφυγής συνταξιούχου κατά του Οργανισμού (συν.16 αριθ. πρωτ.1154/15-06-2021)

5.8 Σχετικά με την ανάγκη προμήθειας οδοντιατρικών μηχανημάτων (συν.17 αριθ. πρωτ.1134/10-06-2021)

5.9 Σχετικά με τον έλεγχο και την εκκαθάριση συσσωρευμένων υποχρεώσεων στα Δημόσια Νοσοκομεία-Βελτίωση λειτουργίας ελεγκτικής ιατρικής υπηρεσίας (συν.18 αριθ. πρωτ.1181 /16-06-2021)

5.10 Έκθεση ελέγχου για τις έξι περιπτώσεις χορήγησης εφάπαξ ενίσχυσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ΣΔΣ 23/19-5-2021 (συν.19 αριθ. πρωτ.1076/07-06-2021)

5.11 Εισήγηση Επιτροπής για κατακύρωση διαγωνισμού προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και ειδών γραφείου (συν.20 αριθ. πρωτ.1155/15-06-2021)

5.12 Εισήγηση Επιτροπής για κατακύρωση διαγωνισμού προμήθειας υλικών καθαριότητας (συν.21 αριθ. πρωτ.1156/15-06-2021)

5.13 Εισήγηση Επιτροπής για κατακύρωση διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών απογραφής – καταγραφής πάγιου εξοπλισμού ΕΔΟΕΑΠ (συν.22 αριθ. πρωτ.1159/15-06-2021)

5.14 Σχετικά με την αξιολόγηση προσωπικού του Οργανισμού (συν.23 αριθ. πρωτ.1052/03-06-2021)

5.15 Σχετικά με την επιβράβευση υπαλλήλων του Οργανισμού (συν.24 αριθ. πρωτ.640/23-03-2021)

5.16 Σχετικά με τη αναγνώριση πτυχίων εξωτερικού (συν.25 αριθ. πρωτ.630/23-03-2021)

5.17 Έγκριση υπερωριών (συν.26 αριθ. πρωτ.1129/10-06-2021)

5.18 Έγκριση Κανονισμού Προμήθειων (συν.27 αριθ. πρωτ.1061/03-06-2021)

5.19 Σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης βεβαιώσεων (συν.28 αριθ. πρωτ.1060/03 -06-2021)

5.20 Έρευνα ποιότητας τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (συν.29 αριθ. πρωτ.1130/10-6-2021)

5.21 Αναλογιστική Μελέτη υπολογισμού υποχρεώσεων του Ν.2112/20 σύμφωνα με το IAS 19 Rev.2011 για τον ΕΔΟΕΑΠ-Πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης του έργου (συν.30 αριθ. πρωτ.1142/11-6-2021) & (συν.31 αριθ. πρωτ.1143/11-6-2021)

5.22 Κατανομή και απόδοση εισπραχθεισών κύκλου εργασιών σε ΤΕΑΣ-ΕΤΑΣ περιόδου 01/01/2021-28/02/2021 (συν.32 αριθ. πρωτ.1157/15-6-2021)

5.23 Σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης του Οργανισμού με δικηγορική εταιρεία (συν.33 αριθ. πρωτ.1158/15-6-2021)

5.24 Ενημέρωση σχετικά με την αναπροσαρμογή επιτοκίου λογαριασμών ευρώ (συν.34 αριθ. πρωτ.8237/11-6-2021)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας για την είσπραξη ποσού απαίτησης του ΕΔΟΕΑΠ από την ειδική εκκαθάριση εταιρείας (συν.35 αριθ. πρωτ.1131/10-06-2021)

6.2 Απολογισμός δικασίμων Μαρτίου 2021 (συν.36 αριθ. πρωτ.666/30-03-2021)

6.3 Ημερολόγιο δικασίμων Απριλίου 2021 (συν.37 αριθ. πρωτ.667/30-03-2021)

6.4 Απολογισμός δικασίμων Απριλίου 2021 (συν.38 αριθ. πρωτ.853/06-05-2021)

6.5 Ημερολόγιο δικασίμων Μαΐου 2021 (συν.39 αριθ. πρωτ.854/06-05-2021)

6.6. Aπολογισμός δικασίμων Μαΐου 2021 (συν.40 αριθ. πρωτ.1056/03-06-2021)

6.7 Ημερολόγιο δικασίμων Ιουνίου 2021 (συν.41 αριθ. πρωτ.1015/26-05-2021)

6.8 Επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με τη Συμπλήρωση Πρακτικού ΣΔΣ Νο 47/2020 (συν.42 αριθ. πρωτ.676/30-03-2021)

6.9 Επιστολή σχετικά με την καταβολή ποσοστού συμμετοχής του ΕΔΟΕΑΠ σε δαπάνες Πολυιατρείου (συν.43 αριθ. πρωτ.7697 /02-06-2021)

6.10 Επιστολή εργαζομένων τηλεοπτικού – ραδιοφωνικού σταθμού σχετικά με την ένταξη του ΕΔΟΕΑΠ στις ρυθμίσεις του Ν. 4670/2020 (συν.44 αριθ. πρωτ.6943/19-05-2021)

6.11 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 Ν.4670/2020 (συν.45 αριθ. πρωτ.6959/19-05-2021)

6.12 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με την επιστολή εργαζομένων τηλεοπτικού – ραδιοφωνικού σταθμού (συν.46 αριθ. πρωτ.962/20-05-2021)

6.13 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με την επιστολή εργαζομένων τηλεοπτικού – ραδιοφωνικού σταθμού (συν.47 αριθ. πρωτ.963/20-05-2021)

6.14 Επιστολή κ. Καρούτζου σχετικά με τα Θεματολόγια Συνεδριάσεων Δ.Σ. (συν.48 αριθ. πρωτ.1071/07-06-2021)

6.15 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με τη διενέργεια rapid test (συν.49 αριθ. πρωτ.1144/14-06-2021)

6.16 Απάντηση στην επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με τη διενέργεια rapid test (Δ.Υ)

6.17 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με καταλογισμούς (συν.50 αριθ. πρωτ.1161/16-06-2021)

6.18 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 Ν. 4670/2020 (συν.51 αριθ. πρωτ.1068/04-06-2021)