ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 31/24-06-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – πράξεις βεβαίωσης οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές – εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.1198/23-06-2021)

5.2 Ενημέρωση από ΚΕΑΟ σχετικά με τις απαιτήσεις του Οργανισμού (συν.2 αριθ. πρωτ.1199/23-06-2021)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.3 αριθ. πρωτ.1207/23-06-2021)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.4 αριθ. πρωτ.1208/23-06-2021)

3.3 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης (συν.5 αριθ. πρωτ.1217/23-06-2021)

3.4 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.6 αριθ. πρωτ.1212/23-06-2021)

3.5 Ένσταση κατά Απόφασης ΔΣ σχετικά με τον υπολογισμό τόκων στεγαστικής παροχής και αίτημα για αναδρομική καταβολή επικουρικής σύνταξης λόγω αναπηρίας (συν.7 αριθ. πρωτ.1209/23-06-2021)

3.6 Διακοπή χορήγησης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.8 αριθ. πρωτ.1213/23-06-2021)

3.7 Αίτημα παράτασης ασφαλιστικής ικανότητας ανάδοχου τέκνου (συν.9 αριθ. πρωτ.1216/23-06-2021)

3.8 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων (συν.10 αριθ. πρωτ.1218/23-06-2021)

 Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

 4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.11 αριθ. πρωτ.1200/23-06-2021)

4.2 Ειδικό θέμα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.12 αριθ. πρωτ.1201/23-06-2021)

4.3 Αιτήματα φορέων Υγείας για σύμβαση με τον Οργανισμό (συν.13 αριθ. πρωτ.1202/23-06-2021)

4.4 Αίτημα ασφαλισμένου για αποζημίωση για ιατρικές αμοιβές σε Ιδιωτικό Θεραπευτήριο (συν.14 αριθ. πρωτ.1203/23-06-2021)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 14-06-2021 έως 20-06-2021 (συν.15 αριθ. πρωτ.1204/23-06-2021)

5.2 Σχετικά με την εκτέλεση απόφασης επί προσφυγής συνταξιούχου κατά του Οργανισμού (συν.16 αριθ. πρωτ.1154/15-06-2021)

5.3 Σχετικά με την ανάγκη προμήθειας οδοντιατρικών μηχανημάτων (συν.17 αριθ. πρωτ.1134/10-06-2021)

5.4 Έκθεση ελέγχου για τις έξι περιπτώσεις χορήγησης εφάπαξ ενίσχυσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ΣΔΣ 23/19-5-2021 (συν.18 αριθ. πρωτ.1076/07-06-2021)

5.5 Εισήγηση Επιτροπής για κατακύρωση διαγωνισμού προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και ειδών γραφείου (συν.19 αριθ. πρωτ.1155/15-06-2021)

5.6 Εισήγηση Επιτροπής για κατακύρωση διαγωνισμού προμήθειας υλικών καθαριότητας (συν.20 αριθ. πρωτ.1156/15-06-2021)

5.7 Εισήγηση Επιτροπής για κατακύρωση διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών απογραφής – καταγραφής πάγιου εξοπλισμού ΕΔΟΕΑΠ (συν.21 αριθ. πρωτ.1159/15-06-2021)

5.8 Σχετικά με την αξιολόγηση προσωπικού του Οργανισμού (συν.22 αριθ. πρωτ.1052/03-06-2021)

5.9 Σχετικά με την επιβράβευση υπαλλήλων του Οργανισμού (συν.23 αριθ. πρωτ.640/23-03-2021)

5.10 Σχετικά με τη αναγνώριση πτυχίων εξωτερικού (συν.24 αριθ. πρωτ.630/23-03-2021)

5.11 Έγκριση Κανονισμού Προμήθειων (συν.25 αριθ. πρωτ.1061/03-06-2021)

5.12 Σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης βεβαιώσεων (συν.26 αριθ. πρωτ.1060/03 -06-2021)

5.13 Έρευνα ποιότητας τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (συν.27 αριθ. πρωτ.1130/10-6-2021)

5.14 Αναλογιστική Μελέτη υπολογισμού υποχρεώσεων του Ν.2112/20 σύμφωνα με το IAS 19 Rev.2011 για τον ΕΔΟΕΑΠ-Πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης του έργου (συν.28 αριθ. πρωτ.1142/11-6-2021) & (συν.29 αριθ. πρωτ.1143/11-6-2021)

5.15 Κατανομή και απόδοση εισπραχθεισών κύκλου εργασιών σε ΤΕΑΣ-ΕΤΑΣ περιόδου 01/01/2021-28/02/2021 (συν.30 αριθ. πρωτ.1157/15-6-2021)

5.16 Ενημέρωση σχετικά με την αναπροσαρμογή επιτοκίου λογαριασμών ευρώ (συν.31 αριθ. πρωτ.8237/11-6-2021)

5.17 Σχετικά με την παραλαβή έργου GDPR (συν.32 αριθ. πρωτ.1211/23-06-2021)

5.18 Σχετικά με τη σύναψη σύμβασης με προσωπικό φύλαξης και υποδοχής για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού του κτηρίου επι της οδού Σισίνη 18 (συν.33 αριθ. πρωτ.1210/23-06-2021)

5.19 Σχετικά με τροποποίηση απόφαση για την ανάθεση μελέτης ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας (συν.34 αριθ. πρωτ.1215/23-06-2021)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Ενημέρωση σχετικά με την παράταση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου (συν.35 αριθ. πρωτ.1214/23-06-2021)

6.2 Παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας για την είσπραξη ποσού απαίτησης του ΕΔΟΕΑΠ από την ειδική εκκαθάριση εταιρείας (συν.36 αριθ. πρωτ.1131/10-06-2021)

6.3 Απολογισμός δικασίμων Μαρτίου 2021 (συν.37 αριθ. πρωτ.666/30-03-2021)

6.4 Ημερολόγιο δικασίμων Απριλίου 2021 (συν.38 αριθ. πρωτ.667/30-03-2021)

6.5 Απολογισμός δικασίμων Απριλίου 2021 (συν.39 αριθ. πρωτ.853/06-05-2021)

6.6 Ημερολόγιο δικασίμων Μαΐου 2021 (συν.40 αριθ. πρωτ.854/06-05-2021)

6.7 Aπολογισμός δικασίμων Μαΐου 2021 (συν.41 αριθ. πρωτ.1056/03-06-2021)

6.8 Ημερολόγιο δικασίμων Ιουνίου 2021 (συν.42 αριθ. πρωτ.1015/26-05-2021)

6.9 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με τη Συμπλήρωση Πρακτικού ΣΔΣ Νο 47/2020 (συν.43 αριθ. πρωτ.676/30-03-2021)

6.10 Επιστολή σχετικά με την καταβολή ποσοστού συμμετοχής του ΕΔΟΕΑΠ σε δαπάνες Πολυιατρείου (συν.44 αριθ. πρωτ.7697 /02-06-2021)

6.11 Επιστολή εργαζομένων τηλεοπτικού – ραδιοφωνικού σταθμού σχετικά με την ένταξη του ΕΔΟΕΑΠ στις ρυθμίσεις του Ν. 4670/2020 (συν.45 αριθ. πρωτ.6943/19-05-2021)

6.12 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 Ν.4670/2020 (συν.46 αριθ. πρωτ.6959/19-05-2021)

6.13 Επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με την επιστολή εργαζομένων τηλεοπτικού – ραδιοφωνικού σταθμού (συν.47 αριθ. πρωτ.962/20-05-2021)

6.14 Επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με επιστολή εργαζομένων τηλεοπτικού – ραδιοφωνικού σταθμού (συν.48 αριθ. πρωτ.963/20-05-2021)

6.15 Επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με τα Θεματολόγια Συνεδριάσεων Δ.Σ. (συν.49 αριθ. πρωτ.1071/07-06-2021)

6.16 Επιστολή κ. Δραινάκη σχετικά με τη διενέργεια rapid test (συν.50 αριθ. πρωτ.1144/14-06-2021)

6.17 Απάντηση στην επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με τη διενέργεια rapid test (συν.51 αριθ. πρωτ.1186/17-06-2021)

6.18 Επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με καταλογισμούς (συν.52 αριθ. πρωτ.1161/16-06-2021)

6.19 Σχετικά με την υπαγωγή των συνταξιούχων-μελών της ΕΤΗΠΤΑ στον κλάδο υγείας του ΕΔΟΕΑΠ (συν.53 αριθ. πρωτ.8700/17-06-2021)

6.20 Πρόσκληση Δημοσιογραφικών Βραβείων 2021 (συν.54 αριθ. πρωτ.8830/22-06-2021)

6.21 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 Ν. 4670/2020 (συν.55 αριθ. πρωτ.1068