ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/07-07-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – πράξεις βεβαίωσης οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές – εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.1268/06-07-2021)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.1279/06-07-2021)

3.2 Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος νοητής κεφαλαιοποίησης (NDC) στον ΕΔΟΕΑΠ (συν.3 αριθ. πρωτ.1245/29-06-2021)

3.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.4 αριθ. πρωτ.1281/06-07-2021)

3.4 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.5 αριθ. πρωτ.1285/06-07-2021)

3.5 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.6 αριθ. πρωτ.1286/06-07-2021)

3.6 Συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχων (συν.7 αριθ. πρωτ.1291/06-07-2021)

3.7 Αναστολή καταβολής προσωρινής επικουρικής σύνταξης λόγω ανάληψης εργασίας (συν.8 αριθ. πρωτ.1292/06-07-2021)

 Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

 4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.9 αριθ. πρωτ.1269/06-07-2021)

4.2 Ειδικό θέμα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.10 αριθ. πρωτ.1270/06-07-2021)

4.3 Αιτήματα φορέων Υγείας για σύμβαση με τον Οργανισμό (συν.11 αριθ. πρωτ.1234/29-06-2021)

4.4 Σχετικά με την αποζημίωση Δημόσιων Νοσοκομείων για εξετάσεις ασφαλισμένων (συν.12 αριθ. πρωτ.1276/06-07-2021)

4.5 Εκκαθάριση Ιδιωτικής Κλινικής (Δ.Υ.)

4.6 Επόμενα βήματα προγράμματος Πνοή Ζωής (συν.13 αριθ. πρωτ.1284/06-07-2021)

4.7 Ενημέρωση νέων πακέτων Ιδιωτικής Κλινικής (συν.14 αριθ. πρωτ.1282/06-07-2021)

4.8 Σχετικά με επανεξέταση αιτημάτων κατασκηνωτικού επιδόματος (συν.15 αριθ. πρωτ. 1293/06-07-2021)

 Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Αποτελέσματα διερεύνησης καταγγελίας ασφαλισμένης (συν.16 αριθ. πρωτ.1287/06-07-2021)

5.2 Ανάθεση γνωμοδότησης επι των διατάξεων του Καταστατικού και του Κανονισμού Υγείας (συν.17 αριθ. πρωτ.1295/06-07-2021)

5.3 Σχετικά με διεξαγωγή ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (συν.18 αριθ. πρωτ.1296/06-07-2021)

5.4 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 14-06-2021 έως 20-06-2021, από 21-06-2021 έως 27-06-2021 (συν.19 αριθ. πρωτ.1235/29-06-2021)

5.5 Έκθεση ελέγχου για τις έξι περιπτώσεις χορήγησης εφάπαξ ενίσχυσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ΣΔΣ 23/19-5-2021 (συν.20 αριθ. πρωτ.1076/07-06-2021)

5.6 Έρευνα ποιότητας τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (συν.21 αριθ. πρωτ.1130/10-6-2021)

5.7 Ενημέρωση σχετικά με την αναπροσαρμογή επιτοκίου λογαριασμών ευρώ (συν.22 αριθ. πρωτ.8237/11-6-2021)

5.8 Σχετικά με την παραλαβή έργου GDPR (συν.23 αριθ. πρωτ.1211/23-06-2021)

5.9 Συμπεράσματα της πρώτης αξιολόγησης των ηχογραφημένων κλήσεων (συν.24 αριθ. πρωτ.1221/24-06-2021)

5.10 Σχετικά με τη χορήγηση προκαταβολής αποδοχών σε υπάλληλους του Οργανισμού (συν.25 αριθ. πρωτ. 1272/07-06-2021)

5.11 Σχετικά με την καταβολή επιδόματος αδείας (συν.26 αριθ. πρωτ. 1237/29-06-2021)

5.12 Εκθέσεις Κανονιστικής Συμμόρφωσης (συν.27 αριθ. πρωτ. 1238/29-06-2021)

5.13 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Ιουνίου 2021, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.28 αριθ. πρωτ. 1271/06-07-2021)

5.14 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού μηνός Ιουνίου 2021 (συν.29 αριθ. πρωτ.1283/06-07-2021)

5.15 Εκσυγχρονισμός φυσικοθεραπευτηρίου ΕΔΟΕΑΠ 2021 (συν.30 αριθ. πρωτ.1288/06-07-2021)

5.16 Σχετικά με εκδίκαση υποθέσεων στο ΣτΕ (συν.31 αριθ. πρωτ.1290/06-07-2021)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με καταγγελία ασφαλισμένης (συν.32 αριθ. πρωτ.1273/06-07-2021)

6.2 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με πρόσληψη υπαλλήλου υποδοχής και φύλαξης (συν.33 αριθ. πρωτ.1274/06-07-2021)

6.3 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με διαβίβαση καταγγελίας προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και την παροχή πληρεξουσιότητας προς τους Δικηγόρους του Οργανισμού για την κατάθεση αυτής (συν.34 αριθ. πρωτ.1275/06-07-2021)

6.4 Παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας για την είσπραξη ποσού απαίτησης του ΕΔΟΕΑΠ από την ειδική εκκαθάριση Εταιρείας (συν.35 αριθ. πρωτ.1280/06-07-2021)

6.5 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με καταλογισμούς (συν.36 αριθ. πρωτ.1161/16-06-2021)

6.6 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με κατασκηνωτικό επίδομα (συν.37 αριθ. πρωτ.1219/24-06-2021)

6.7 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με τη χορήγηση μονογονεϊκού επιδόματος (συν.38 αριθ. πρωτ.1226/28-06-2021)

6.8 Επιστολές μέλους του Δ.Σ. σχετικά με διατήρηση της ασφαλιστικής κάλυψης στον ΕΔΟΕΑΠ (συν.39 αριθ. πρωτ.1248/30-06-2021)& (συν.40 αριθ. πρωτ.1249/01-07-2021)

6.9 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με τη διατήρηση της ασφαλιστικής κάλυψης στον ΕΔΟΕΑΠ (συν.41 αριθ. πρωτ.1252/01-07-2021)

6.10 Eνημέρωση σχετικά με την υπόθεση ασφαλισμένης του Οργανισμού μας (συν.42 αριθ. πρωτ.1289/06-07-2021)

6.11 Σχετικά με την υπαγωγή των συνταξιούχων-μελών της ΕΤΗΠΤΑ στον κλάδο υγείας του ΕΔΟΕΑΠ (συν.43 αριθ. πρωτ.8700/17-06-2021)

6.12 Αίτημα ασφαλισμένου για χορήγηση πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου (συν.44 αριθ. πρωτ.9017/23-06-2021)

6.13 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 Ν. 4670/2020 (συν.45 αριθ. πρωτ.1068/04-06-2021)