ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΖΙΡΟΥ

Αθήνα 23/8/2021

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΖΙΡΟΣ) ΜΜΕ

Προς τους δικαιούχους χρηματοδότησης της ΚΥΑ αριθμ. 165/28.7.2021 (ΦΕΚ 3449/29.7.2021/Τεύχος Β΄), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει δυνάμει της ΚΥΑ αριθμ. 323/18.8.2021 (ΦΕΚ 3856/18.8.2021/Τεύχος Β’)

 

Ως προς το άρθρο 5 περ. iv της ΚΥΑ

Σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας, απαιτείται η υποβολή ποινικού μητρώου τύπου Α (γενικής χρήσης) για τον Πρόεδρο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της δικαιούχου επιχείρησης, όχι για τους μετόχους της ΑΕ.

Κατά το σκέλος που αφορά στον εκδότη, σε περίπτωση δικαιούχου ραδιοφωνικού σταθμού, νοείται ο κατέχων αντίστοιχη της ιδιότητας του εκδότη υπεύθυνος του ραδιοφωνικού σταθμού.

Κατά το σκέλος που αφορά στο Διευθυντή, νοείται ο έχων την γενική ευθύνη λειτουργίας της δικαιούχου επιχείρησης.

Τα στοιχεία των φυσικών προσώπων του ιδιοκτήτη, του εκδότη και του διευθυντή, εφόσον δεν προκύπτουν από τα πιστοποιητικά ΓΕΜΗ, γνωστοποιούνται από τη δικαιούχο επιχείρηση με υπεύθυνη δήλωση, η  οποία υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό της.

 

Ως προς το Παράρτημα Ι της ΚΥΑ:

Περίπτωση 1: Η υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης 1 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ υπογράφεται από λογιστή.

Περίπτωση 2: Στην περίπτωση 2 του Παραρτήματος Ι, η υποπερίπτωση α’ και β’ απαιτούν συμπλήρωση των πινάκων της ΚΥΑ (ως υπόδειγμα αίτησης ενίσχυσης νοούνται οι πίνακες οι οποίοι έχουν τεθεί κάτωθεν του στοιχείου α’ και του στοιχείου β’). Η δικαιούχος επιχείρηση συμπληρώνει και υποβάλλει τους εν λόγω πίνακες που έχουν τεθεί στην ΚΥΑ κάτω από το “Η επιχείρηση δηλώνει”. Οι πίνακες αυτοί υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο της δικαιούχου επιχείρησης.

Οι υποπεριπτώσεις γ’-θ’ της περίπτωσης 2 του Παραρτήματος Ι αποτυπώνονται από τη δικαιούχο επιχείρηση σε υπεύθυνη δήλωση, διαφορετική από εκείνη της περίπτωσης 1, η οποία υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της.

 

Σημείωση: Σε περίπτωση κατά την οποία έχει ήδη υποβληθεί αίτηση εκ μέρους δικαιούχου επιχείρησης, οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν συμπληρωματικώς μέχρι την νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, ήτοι μέχρι και την 07-09-2021.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ