ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΕΙ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 § 3 ΤΗΣ ΚΥΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΜΕ

Αθήνα 9/8/2021

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΕΙ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 § 3 ΤΗΣ ΚΥΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΜΕ

Σε συνέχεια της από 29/7/2021 ανακοίνωσης
https://bit.ly/3s0OLtI του Οργανισμού, σχετικά με το πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου, σε ότι αφορά την μηνιαία εισφορά ποσοστού 2% επί του κύκλου εργασιών (τζίρος), σας ενημερώνουμε – επισημαίνουμε ότι:

Μέχρι σήμερα από τις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις διαπιστώνεται ότι από το δικαιολογητικό της περίπτωσης ii της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της ΚΥΑ, σχετικά με την πρόσφατη κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων, προκύπτει ότι υπάρχουν εργοδότες που η εταιρεία τους δραστηριοποιείται επιπλέον και στο Διαδίκτυο, η κατηγορία του οποίου δεν εντάσσεται στις κατηγορίες ΜΜΕ που επιδοτούνται, σύμφωνα με την ΚΥΑ του προγράμματος χρηματοδότησης και δεν έχουν υποβάλει την επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, όπου να επιμερίζει το ποσό της εν λόγω εισφοράς, που έχει υποβάλει στον ΕΔΟΕΑΠ, ανά κατηγορία Μέσου, όπως ακριβώς αναφέρεται στην από 29/7/2021 ανακοίνωση του Οργανισμού.

Συνεπώς:

  1. Όσοι εκ των εργοδοτών ΕΔΟΕΑΠ έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα χρηματοδότησης, σε ότι αφορά τη μηνιαία εισφορά ποσοστού 2% επί του κύκλου εργασιών (τζίρος) και από το δικαιολογητικό της περίπτωσης ii της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της ΚΥΑ, σχετικά με την πρόσφατη κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων, προκύπτει ότι δραστηριοποιούνται επιπλέον και στο Διαδίκτυο ή σε κατηγορία ΜΜΕ που δεν ανήκει σε αυτές που υπάγονται στο πρόγραμμα χρηματοδότησης, αν δεν έχουν υποβάλει την επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, όπου να επιμερίζει το ποσό της εν λόγω εισφοράς, που έχει υποβάλει στον ΕΔΟΕΑΠ, ανά κατηγορία Μέσου, όπως ακριβώς αναφέρεται στην από 29/7/2021 ανακοίνωση του Οργανισμού, τότε θα πρέπει απαρέγκλιτα έως την 18/8/2021 να υποβάλουν στον ΕΔΟΕΑΠ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση epidotisi@edoeap.gr την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση αναφέροντας στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος την επωνυμία της εταιρείας. Επισημαίνεται ότι υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα χρειασθεί ακόμα και στην περίπτωση που σύμφωνα με τους ΚΑΔ της εταιρείας, η τελευταία δραστηριοποιείται επιπλέον και σε κατηγορία ΜΜΕ που δεν υπάγεται στο πρόγραμμα χρηματοδότησης αλλά το συνολικό υποβληθέν ποσό του ποσοστού 2% του κύκλου εργασιών αφορά την κατηγορία ΜΜΕ που υπάγεται στην χρηματοδότηση (π.χ. αν εταιρεία δραστηριοποιείται σύμφωνα με τους ΚΑΔ της σε ραδιόφωνο (υπάγεται στην χρηματοδότηση) και Διαδίκτυο (δεν υπάγεται στη χρηματοδότηση) αλλά ο συνολικός υποβληθείς κύκλος εργασιών στον ΕΔΟΕΑΠ για την περίοδο 12/2017 έως 12/2020 αφορούσε μόνο κύκλο εργασιών του ραδιοφώνου και όχι του Διαδικτύου, τότε να αναφέρουν στην υπεύθυνη δήλωση το γεγονός αυτό.
  2. Όσοι εκ των εργοδοτών ΕΔΟΕΑΠ δεν έχουν ήδη υποβάλει ακόμα αίτηση για το πρόγραμμα χρηματοδότησης, σε ότι αφορά τη μηνιαία εισφορά ποσοστού 2% επί του κύκλου εργασιών (τζίρος), καλούνται όπως με την αίτηση τους (τελευταία ημερομηνία υποβολής της έως 18/8/2021) να υποβάλουν και την σχετική υπεύθυνη δήλωση, όπως περιεγράφηκε παραπάνω, πάντα όμως για τις εταιρείες που από το δικαιολογητικό της περίπτωσης ii της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της ΚΥΑ, σχετικά με την πρόσφατη κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων, προκύπτει ότι δραστηριοποιούνται επιπλέον και στο Διαδίκτυο ή σε κατηγορία ΜΜΕ που δεν ανήκει σε αυτές που υπάγονται στο πρόγραμμα χρηματοδότησης.

 

Σε περίπτωση που έως την 18/8/2021 δεν υποβληθεί η σχετική υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, για τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν, τότε ο συγκεκριμένος δικαιούχος θα ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα με την κάλυψη ποσοστού 20% της εν λόγω εισφοράς, για το χρονικό διάστημα 1-12-2017 έως 31-12-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις   του άρθρου 3 § 3 της ΚΥΑ της επιδότησης και της από 29/7/2021 ανακοίνωσης του Οργανισμού.

 

Λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων, για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας αλλά και προκειμένου να υλοποιηθεί εγκαίρως το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης, παρακαλούμε όπως τηρηθούν απαρέγκλιτα τα παραπάνω αναφερόμενα.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 2107264340, 2107264318, 2107264371, 2107264369 και 2107264378.

 

                               ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ