ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 41/06-09-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

2.1Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.1 αριθ. πρωτ.1527/01-09-2021)

2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.2 αριθ. πρωτ. 1528/01-09-2021)

2.3 Συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχων (συν.3 αριθ. πρωτ.1529/01-09-2021)

2.4 Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με την παράταση ημερομηνίας λήξης περίθαλψης συζύγων/συμβιούντων άμεσων μελών (συν.4 αριθ. πρωτ.1530/01-09-2021)

2.5 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την κατάσταση ασφαλισμένων που δικαιούνται συμμετοχής στη Γ.Σ. της 9/9/2021 (συν.5 αριθ. πρωτ.1531/01-09-2021)

 Θέμα 3ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Σχετικά με την έγκριση θεραπείας-νοσηλείας στα Κέντρα Ιατρικής Αποθεραπείας -Αποκατάστασης (συν.6 αριθ. πρωτ.1511/01-09-2021)

3.2 Σχετικά με παράταση νοσηλείας ασφαλισμένου του Οργανισμού μας (συν.7 αριθ. πρωτ.1512/01-09-2021)

 Θέμα  4ο: Διάφορα Θέματα

4.1 Προσυμπτωματικός έλεγχος ασφαλισμένων (συν.8 αριθ. πρωτ.1542/03-09-2021)

4.2 Ολοκλήρωση εκκαθάρισης νοσηλευτικού ιδρύματος (συν.9 αριθ. πρωτ.1519/01-09-2021)

4.3 Σχετικά με τον ορισμό Επιστημονικά Υπευθύνων Προϊσταμένων Πολυιατρείου και Πολυοδοντιατρείου (συν.10 αριθ. πρωτ.1543/03-09-2021)

4.4 Πλαίσιο συνεργασίας με ιδιωτικά θεραπευτήρια (συν.11 αριθ. πρωτ.1532/01-09-2021)

4.5 Σχετικά με την προμήθεια ενός υπερηχοτομογράφου για τον Οργανισμό στη Θεσσαλονίκη (συν.12 αριθ. πρωτ.1524/01-09-2021)

4.6 Σχετικά με την έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια προληπτικού ελέγχου κατά covid -19 στα ΜΜΕ (συν.13 αριθ. πρωτ.1390/23-07-2021)

4.7 Σχετικά με τη χορήγηση προκαταβολής-δανείου σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.14 αριθ. πρωτ.1513/01-09-2021)

4.8 Σχετικά με αντικατάσταση ιατρού (συν.15 αριθ. πρωτ.1514/01-09-2021)

4.9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης ιατρών (συν.16 αριθ. πρωτ.1515/01-09-2021)

4.10 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης υπαλλήλου του Λογιστηρίου (συν.17 αριθ. πρωτ.1516/01-09-2021)

4.11 Σχετικά με την υπαγωγή υπαλλήλου του Τμήματος Εσόδων στις εργασίες για την αρ. 165/2021 (ΦΕΚ 3449/Β/29-7-2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (συν.18 αριθ. πρωτ.1520/01-09-2021)

4.12 Σχετικά με τον καθορισμό χρηστών administrators για το e-banking της ΕΤΕ (συν.19 αριθ. πρωτ.1517/01-09-2021)

4.13 Πόρισμα Επιτροπής Έρευνας Οδοντιατρικών Περιστατικών (συν.20 αριθ. πρωτ.1333/15-07-2021)

4.14 Σχετικά με την ανανέωση συμβολαίου συντήρησης VoIP τηλεφωνικού κέντρου (συν.21 αριθ. πρωτ.1405/27-07-2021)

4.15 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 19-07-2021 έως 25-07-2021 (συν.22 αριθ. πρωτ.1403/27-07-2021)

4.16 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και είσπραξη τοκομεριδίων μηνός Ιουλίου (συν.23 αριθ. πρωτ.1523/01-09-2021)

4.17 Απόδοση Χαρτοφυλακίου μηνός Ιουλίου 2021 (συν.24 αριθ. πρωτ.11712/13-08-2021)

4.18 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού μηνός Ιουλίου 2021 (συν.25 αριθ. πρωτ.1526/01-09-2021)

4.19 Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος νοητής κεφαλαιοποίησης (NDC) στον ΕΔΟΕΑΠ (συν.26 αριθ. πρωτ.1245/29-06-2021)

4.20 Σχετικά με την ανανέωση της ασφάλισης της Ευθύνης των Στελεχών της Διοίκησης (συν.27 αριθ. πρωτ.1525/01-09-2021)

4.21 Έκθεση ελέγχου για τις έξι περιπτώσεις χορήγησης εφάπαξ ενίσχυσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ΣΔΣ 23/19-5-2021 (συν.28 αριθ. πρωτ.1076/07-06-2021)

4.22 Σχετικά με διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στη σύνταξη Έκθεσης Φερεγγυότητας 2020 του ΕΔΟΕΑΠ (συν.29 αριθ. πρωτ.1521/01-09-2021)

4.23 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την επίσκεψη κλιμακίου ΣΕΠΕ στο κτίριο επι της οδού Ορμινίου 38 (συν.30 αριθ. πρωτ.1544/03-09-2021)

 Θέμα 5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας (συν.31 αριθ. πρωτ.1522/01-09-2021)

5.2 Επιστολή μέλους σχετικά με υπόθεση νοσηλευτικού ιδρύματος (συν.32 αριθ. πρωτ.1423/30-07-2021)

5.3 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με ανακοίνωση της Ένωσης Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας (Ε.Ε.Τ.Ε.Π) (συν.33 αριθ. πρωτ.10269/20-7-2021)

5.4 Σχετικά με την υπαγωγή των συνταξιούχων-μελών της ΕΤΗΠΤΑ στον κλάδο υγείας του ΕΔΟΕΑΠ (συν.34 αριθ. πρωτ.8700/17-06-2021)

5.5 Αίτημα ασφαλισμένου για χορήγηση πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου (συν.35 αριθ. πρωτ.9017/23-06-2021)

5.6 Αίτημα υπαλλήλου του Οργανισμού (συν.36 αριθ. πρωτ.1545/03-09-2021)

5.7 Ενημέρωση δικασίμων μηνός Σεπτεμβρίου 2021 (συν.37 αριθ. πρωτ.1518/01-09-2021)

5.8 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με την Ημερήσια Διάταξη (συν.38 αριθ. πρωτ.1533/01-09-2021)

5.9 Eπιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με θέματα Ημερήσιας Διάταξης της ΣΔΣ 41/02-09-2021 (συν.39 αριθ. πρωτ.1538/03-09-2021)

5.10 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 Ν. 4670/2020 (συν.40 αριθ. πρωτ.1068/04-06-2021)