ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/08-09-2021

Θέμα    1ο :  Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.1570/07-09-2021)

Θέμα 3ο:  Διάφορα Θέματα

3.1 Προσυμπτωματικός έλεγχος ασφαλισμένων (συν.2 αριθ. πρωτ.1571/07-09-2021)

3.2 Πλαίσιο συνεργασίας με ιδιωτικά θεραπευτήρια (συν.3 αριθ. πρωτ.1572/07-09-2021)

3.3 Σχετικά με τη σύναψη σύμβασης με τα ιδιωτικά Θεραπευτήρια (συν.4 αριθ. πρωτ.1573/07-09-2021)

3.4 Σχετικά με την προμήθεια ενός υπερηχοτομογράφου για τον Οργανισμό στη Θεσσαλονίκη (συν.5 αριθ. πρωτ.1524/01-09-2021)

3.5 Ενημέρωση για τον εμβολιασμό κατά της γρίπης (συν.6 αριθ. πρωτ.1569/07-09-2021)

3.6 Σχετικά με την έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια προληπτικού ελέγχου κατά covid -19 στα ΜΜΕ (συν.7 αριθ. πρωτ.1390/23-07-2021)

3.7 Σχετικά με αντικατάσταση ιατρού (συν.8 αριθ. πρωτ.1514/01-09-2021)

3.8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων ιατρών (συν.9 αριθ. πρωτ.1553/07-09-2021)

3.9 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης υπαλλήλου Λογιστηρίου και ιατρού (συν.10 αριθ. πρωτ.1552/07-09-2021)

3.10 Σχετικά με την υπαγωγή υπαλλήλου του Τμήματος Εσόδων στις εργασίες για την αρ. 165/2021 (ΦΕΚ 3449/Β/29-7-2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (συν.11 αριθ. πρωτ.1520/01-09-2021)

3.11 Σχετικά με τον καθορισμό χρηστών administrators για το e-banking της ΕΤΕ (συν.12 αριθ. πρωτ.1517/01-09-2021)

3.12 Σχετικά με την ανανέωση συμβολαίου συντήρησης VoIP τηλεφωνικού κέντρου (συν.13 αριθ. πρωτ.1405/27-07-2021)

3.13 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 19-07-2021 έως 25-07-2021 (συν.14 αριθ. πρωτ.1403/27-07-2021)

3.14 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και είσπραξη τοκομεριδίων μηνός Ιουλίου (συν.15 αριθ. πρωτ.1523/01-09-2021)

3.15 Απόδοση Χαρτοφυλακίου μηνός Ιουλίου 2021 (συν.16 αριθ. πρωτ.11712/13-08-2021)

3.16 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού μηνός Ιουλίου 2021 (συν.17 αριθ. πρωτ.1526/01-09-2021)

3.17 Σχετικά με την επιστροφή ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων στον Οργανισμό (συν.18 αριθ. πρωτ.1555/07-09-2021)

3.18 Πόρισμα Επιτροπής Έρευνας Οδοντιατρικών Περιστατικών (συν.19 αριθ. πρωτ.1333/15-07-2021)

3.19 Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος νοητής κεφαλαιοποίησης (NDC) στον ΕΔΟΕΑΠ (συν.20 αριθ. πρωτ.1245/29-06-2021)

3.20 Σχετικά με την ανανέωση της ασφάλισης της Ευθύνης των Στελεχών της Διοίκησης (συν.21 αριθ. πρωτ.1525/01-09-2021)

3.21 Έκθεση ελέγχου για τις έξι περιπτώσεις χορήγησης εφάπαξ ενίσχυσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ΣΔΣ 23/19-5-2021 (συν.22 αριθ. πρωτ.1076/07-06-2021)

3.22 Σχετικά με διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στη σύνταξη Έκθεσης Φερεγγυότητας 2020 του ΕΔΟΕΑΠ (συν.23 αριθ. πρωτ.1521/01-09-2021)

3.23 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την επίσκεψη κλιμακίου ΣΕΠΕ στο κτίριο επι της οδού Ορμινίου 38 (συν.24 αριθ. πρωτ.1544/03-09-2021)

3.24 Ενημέρωση για την έναρξη εργασιών Εξελεγκτικής Επιτροπής (συν.25 αριθ. πρωτ.1548/06-09-2021)

3.25 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Αυγούστου 2021, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.26 αριθ. πρωτ.1554/07-09-2021)

 Θέμα 4ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

4.1 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με ανακοίνωση της Ένωσης Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας (Ε.Ε.Τ.Ε.Π) (συν.27 αριθ. πρωτ.10269/20-7-2021)

4.2 Σχετικά με την υπαγωγή των συνταξιούχων-μελών της ΕΤΗΠΤΑ στον κλάδο υγείας του ΕΔΟΕΑΠ (συν.28 αριθ. πρωτ.8700/17-06-2021)

4.3 Αίτημα ασφαλισμένου για χορήγηση πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου (συν.29 αριθ. πρωτ.9017/23-06-2021)

4.4 Αίτημα υπαλλήλου του Οργανισμού (συν.30 αριθ. πρωτ.1545/03-09-2021)

4.5 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με την Ημερήσια Διάταξη (συν.31 αριθ. πρωτ.1533/01-09-2021)

4.6 Eπιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με θέματα Ημερήσιας Διάταξης της ΣΔΣ 41/02-09-2021 (συν.32 αριθ. πρωτ.1538/03-09-2021)

4.7 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 Ν. 4670/2020 (συν.33 αριθ. πρωτ.1068/04-06-2021)