ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/16-09-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.1612/15-09-2021)

2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.2 αριθ. πρωτ.1614/15-09-2021)

2.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.3 αριθ. πρωτ.1615/15-09-2021)

2.4 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης (συν.4 αριθ. πρωτ.1616/15-09-2021)

2.5 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.5 αριθ. πρωτ.1606/15-09-2021)

2.6 Συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχων (συν.6 αριθ. πρωτ.1607/15-09-2021)

2.7 Διακοπή χορήγησης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.7 αριθ. πρωτ.1608/15-09-2021)

2.8 Αναστολή καταβολής επικουρικής σύνταξης και καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθεισών επικουρήσεων  λόγω εργασίας (συν.8 αριθ. πρωτ.1609/15-09-2021)

2.9 Ένσταση κατά Απόφασης Δ.Σ. σχετικά με υπολογισμό τόκων στεγαστικής παροχής και αίτημα για αναδρομική καταβολή επικουρικής σύνταξης λόγω αναπηρίας (συν.9 αριθ. πρωτ.1610/15-09-2021)

2.10 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με τη διαδικασία εκ νέου ενεργοποίησης ασφαλιστικής ικανότητας οφειλετών ανέργων με ασφάλιστρο (συν.10 αριθ. πρωτ.1617/15-09-2021)

2.11 Κατάσταση ασφαλισμένων που δικαιούνται συμμετοχής στη Γ.Σ. της 22/9/2021 (συν.11 αριθ. πρωτ.1619/15-09-2021)

Θέμα 3ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.12 αριθ. πρωτ.1597/15-09-2021)

3.2 Αιτήματα φορέων Υγείας για σύμβαση με τον Οργανισμό (συν.13 αριθ. πρωτ.1598/15-09-2021)

 Θέμα  4ο: Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 30-08-2021 έως 05-09-2021 & από 06-09-2021 έως 12-09-2021 (συν.14 αριθ. πρωτ.1599/15-09-2021)

4.2 Σχετικά με την καταγραφή απόφασης στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου (συν.15 αριθ. πρωτ.1605/15-09-2021)

4.3 Οριστικοποίηση έκθεσης ελέγχου επι των Οικονομικών Καταστάσεων 2020 (συν.16 αριθ. πρωτ.1593/15-09-2021)

4.4 Σχετικά με διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στη σύνταξη Έκθεσης Φερεγγυότητας 2020 του ΕΔΟΕΑΠ (συν.17 αριθ. πρωτ.1521/01-09-2021)

4.5 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την επίσκεψη κλιμακίου ΣΕΠΕ στο κτίριο επι της οδού Ορμινίου 38 (συν.18 αριθ. πρωτ.1544/03-09-2021)

4.6 Ενημέρωση για την έναρξη εργασιών Εξελεγκτικής Επιτροπής (συν.19 αριθ. πρωτ.1548/06-09-2021)

4.7 Ενημέρωση για την έναρξη εργασιών Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη σύνταξη έκθεσης για την ετησία Γενική Συνέλευση (συν.20 αριθ. πρωτ.1589/13-09-2021)

4.8 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Αυγούστου 2021, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.21 αριθ. πρωτ.1554/07-09-2021)

4.9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη νοσηλευτών, ορθοδοντικού και φυσικοθεραπευτή (συν.22 αριθ. πρωτ.1618/15-09-2021)

4.10 Έγκριση δαπάνης προμήθειας υλικών προστασίας για τις ανάγκες των Ιατρείων του Οργανισμού (συν.23 αριθ. πρωτ.1601/15-09-2021)

4.11 Σχετικά με τη σύναψη σύμβασης με εταιρεία τηλεπικοινωνιών για την αποστολή sms (συν.24 αριθ. πρωτ.1602/15-09-2021)

4.12 Έγκριση υπερωριών (συν.25 αριθ. πρωτ.1603/15-09-2021)

4.13 Σχετικά με αιτήσεις διακανονισμών για οδοντοτεχνικές και εμφυτευματολογικές εργασίες (συν.26 αριθ. πρωτ.1604/14-09-2021)

4.14 Σχετικά με την επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Οργανισμό (συν.27 αριθ. πρωτ.1600/15-09-2021)

4.15 Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος νοητής κεφαλαιοποίησης (NDC) στον ΕΔΟΕΑΠ (συν.28 αριθ. πρωτ.1245/29-06-2021)

4.16 Πόρισμα Επιτροπής Έρευνας Οδοντιατρικών Περιστατικών (συν.29 αριθ. πρωτ.1333/15-07-2021)

4.17 Έκθεση ελέγχου για τις έξι περιπτώσεις χορήγησης εφάπαξ ενίσχυσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ΣΔΣ 23/19-5-2021 (συν.30 αριθ. πρωτ.1076/07-06-2021)

4.18Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο των οικονομικών αποτελεσμάτων και πεπραγμένων για το Δ΄τρίμηνο 2020 (συν.31 αριθ. πρωτ.1579/10-09-2021)

4.19 Σχετικά με την παρακολούθηση προόδου υλοποίησης προτάσεων εσωτερικού ελέγχου (συν.32 αριθ. πρωτ.1575/08-09-2021)

Θέμα 5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας για παράσταση σε αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας (συν.33 αριθ. πρωτ.1611/15-09-2021)

5.2 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με ανακοίνωση της Ένωσης Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας (Ε.Ε.Τ.Ε.Π) (συν.34 αριθ. πρωτ.10269/20-7-2021)

5.3 Σχετικά με την υπαγωγή των συνταξιούχων-μελών της ΕΤΗΠΤΑ στον κλάδο υγείας του ΕΔΟΕΑΠ (συν.35 αριθ. πρωτ.8700/17-06-2021)

5.4 Αίτημα ασφαλισμένου για χορήγηση πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου (συν.36 αριθ. πρωτ.9017/23-06-2021)

5.5 Αίτημα υπαλλήλου του Οργανισμού (συν.37 αριθ. πρωτ.1545/03-09-2021)

5.6 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με την Ημερήσια Διάταξη (συν.38 αριθ. πρωτ.1533/01-09-2021)

5.7 Eπιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με θέματα Ημερήσιας Διάταξης της ΣΔΣ 41/02-09-2021 (συν.39 αριθ. πρωτ.1538/03-09-2021)

5.8 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με ορθοδοντική -προβλήματα (συν.40 αριθ. πρωτ.1576/08-09-2021)

5.9 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με σύμβαση εταιρίας (συν.41 αριθ. πρωτ.1592/14-09-2021)

5.10 Επιστολή Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (συν.42 αριθ. πρωτ.14308/15-09-2021)

5.11 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 Ν. 4670/2020 (συν.43 αριθ. πρωτ.1068/04-06-2021)