ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Αθήνα 11/10/2021

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ     
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΘΕΜΑ:  Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη ιδιωτικών επιχειρήσεων ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης, σε ότι αφορά την μηνιαία εισφορά ποσοστού 2% επί του κύκλου εργασιών (τζίρος)

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΖΙΡΟΣ) ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 12/2017 ΕΩΣ 12/2020

Σας κοινοποιούμε την ΚΥΑ αριθμ. Ε/369//9.10.2021 (ΦΕΚ 4675/Β΄/9.10.2021), η οποία τροποποιεί την ΚΥΑ αριθμ. 165/28.7.2021 (ΦΕΚ 3449/29.7.2021/Τεύχος Β΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται χρηματοδότηση  για τη μηνιαία εισφορά ποσοστού 2% επί του κύκλου εργασιών (τζίρος) των εργοδοτών ΕΔΟΕΑΠ και οι οποίοι, με βάση την κατάσταση ενεργούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) ως ΜΜΕ ανήκουν  στην κατηγορία των ιδιωτικών επιχειρήσεων ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης και συγκεκριμένα για την χρονική περίοδο 12/2017 έως 12/2020.

Να επισημάνουμε, με βάση την παραπάνω τροποποιητική ΚΥΑ, ότι όσες επιχειρήσεις-εργοδότες ΕΔΟΕΑΠ, οι οποίες δραστηριοποιούνταν με βάση τους ΚΑΔ της εταιρείας τους και στο Διαδίκτυο και ήδη έχουν υποβάλει αίτηση ως δικαιούχοι του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 165/28-07-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 3449/29-07-2021), δηλαδή ως επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, ραδιοφωνικών σταθμών και περιοδικού τύπου, τότε αυτόματα θα προστεθεί στο ποσό της χρηματοδότησης και ο κύκλος εργασιών (τζίρος) του Διαδικτύου παρόλο που είχαν υποβάλει υπεύθυνη δήλωση διαχωρισμού του. Συνεπώς δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση.

 

Ο Οργανισμός, με βάση την παραπάνω τροποποιητική ΚΥΑ, θα δέχεται αιτήσεις από επιχειρήσεις, οι οποίες με βάση το δικαιολογητικό της κατάστασης ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) – άρθρο 6 παράγραφος 1, εδάφιο ii – δραστηριοποιούνται, ως παρακάτω:

 

1. Αμιγείς επιχειρήσεις ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (ΚΑΔ μόνο για Διαδίκτυο).

2. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με ενιαίο ΑΦΜ σε περισσότερες της μίας κατηγορίας ΜΜΕ, εκ των οποίων η μία κατηγορία είναι ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και η άλλη είναι κατηγορία που δεν ανήκει στις κατηγορίες α) έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, β) παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, γ) ραδιοφωνικών σταθμών και δ) περιοδικού τύπου. (ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ)

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο: Εργοδότης ΕΔΟΕΑΠ που δραστηριοποιείται βάσει του δικαιολογητικού ΚΑΔ σε Διαδίκτυο, ραδιόφωνο και εφημερίδα δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση, καθώς είχε δικαίωμα λόγω ραδιοφώνου και εφημερίδας να υποβάλει έως 7/9/2021.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο: Εργοδότης ΕΔΟΕΑΠ που δραστηριοποιείται βάσει του δικαιολογητικού ΚΑΔ σε Διαδίκτυο, περιοδικά και περιφερειακής εμβέλειας επίγεια ψηφιακή τηλεόραση δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση, καθώς είχε δικαίωμα λόγω περιοδικών και  περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης να υποβάλει έως 7/9/2021.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3ο: Εργοδότης ΕΔΟΕΑΠ που δραστηριοποιείται βάσει του δικαιολογητικού ΚΑΔ σε Διαδίκτυο και TV Εθνικής εμβέλειας (χωρίς όμως να αναφέρονται ΚΑΔ για εφημερίδα, περιοδικό, ραδιόφωνο και περιφερειακής εμβέλειας επίγεια ψηφιακή τηλεόραση), τότε μπορεί να υποβάλει αίτηση.

 

Στην περίπτωση αυτή του παραδείγματος Νο 3 θα πρέπει να υποβάλει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, όπου να επιμερίζει το ποσό της εν λόγω εισφοράς, που έχει υποβάλει, ανά κατηγορία Μέσου (π.χ. αν εργοδότης ΕΔΟΕΑΠ με το ίδιο ΑΦΜ υπέβαλε ενιαία και μηνιαίως το ποσοστό 2% επί του μηνιαίου κύκλου εργασιών και για την τηλεόραση Εθνικής εμβέλειας αλλά και για την ιστοσελίδα της εταιρείας, θα πρέπει στην υπεύθυνη δήλωση να διαχωρίσει το υποβληθέν ποσό, ανά έτος,  χωριστά για την τηλεόραση εθνικής εμβέλειας και χωριστά για την ιστοσελίδα της εταιρείας).

 

Συνεπώς οι εργοδότες ΕΔΟΕΑΠ, οι οποίοι ανήκουν σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης, όπως περιγράφηκε, θα πρέπει έως την Παρασκευή 15/10/2021 (αποκλειστική προθεσμία) να υποβάλουν σχετική αίτηση ακολουθώντας απαρέγκλιτα την παρακάτω διαδικασία:

1. Υποβολή αίτησης με σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, με θέμα “ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΖΙΡΟΥ”, όπου θα ζητείται η υπαγωγή της εταιρείας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης. Στην αίτηση να αναφέρεται ευκρινώς η επωνυμία της εταιρείας, ο τίτλος του ΜΜΕ, το ΑΦΜ και η Δ.Ο.Υ. της, ο αριθμός ΓΕΜΗ, η κατηγορία του ΜΜΕ (επιχείρηση ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης), καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο και πλήρη διεύθυνση με ταχυδρομικό κώδικα).

2. Συνημμένα στην προαναφερόμενη αίτηση θα υποβάλλονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά του άρθρου 6 της εν λόγω ΚΥΑ, όπως ακριβώς αναφέρονται και περιγράφονται. Για διευκόλυνση σας παραθέτουμε γενικές κατευθύνσεις για τα εν λόγω δικαιολογητικά.

3. Οι εργοδότες του παραπάνω παραδείγματος Νο 3, οφείλουν να υποβάλουν επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, όπου να επιμερίζουν το ποσό της εν λόγω εισφοράς, που έχουν υποβάλει στον ΕΔΟΕΑΠ, ανά κατηγορία Μέσου (π.χ. αν εργοδότης ΕΔΟΕΑΠ με το ίδιο ΑΦΜ υπέβαλε ενιαία και μηνιαίως το ποσοστό 2% επί του μηνιαίου κύκλου εργασιών και για την τηλεόραση εθνικής εμβέλειας αλλά και για την ιστοσελίδα της εταιρείας, θα πρέπει στην υπεύθυνη δήλωση να διαχωρίζει το υποβληθέν ποσό ανά έτος  χωριστά για την τηλεόραση εθνικής εμβέλειας και χωριστά για την ιστοσελίδα της εταιρείας).

4. Στη συνέχεια η αίτηση, μαζί με τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 2 και 3, θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον ΕΔΟΕΑΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση epidotisi@edoeap.gr

 

Λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων, για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας αλλά και προκειμένου να υλοποιηθεί εγκαίρως το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης, παρακαλούμε όπως τηρηθούν απαρέγκλιτα τα παραπάνω αναφερόμενα.

Ρητώς αναφέρουμε ότι προθεσμίες παράτασης για συμπλήρωση ελλειπόντων δικαιολογητικών δεν θα δοθούν.

 

Συνημμένα έγγραφα για συμπλήρωση:

  1. Αίτηση για τη χρηματοδότηση (συνημμένο 1)
  2. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου για την ακρίβεια των δικαιολογητικών (συνημμένο 2)
  3. Πίνακες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, παράγραφοι 2α και 2β – υπογεγραμμένοι από το νόμιμο εκπρόσωπο (συνημμένο 3)
  4. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, παράγραφοι 2γ έως 2θ (συνημμένο 4)
  5. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου για την δήλωση του λογαριασμού (IBAN) της Τράπεζας (συνημμένο 5)

Παρακαλούμε όπως όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις να έχουν θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής, είτε ηλεκτρονικά (gov.gr) είτε από ΚΕΠ.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 2107264371, 2107264378, 2107264369,  2107264473, 2107264370, 2107264340.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ