ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 53/27-10-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα  2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ – ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΣ 45/27.9.2021) (συν.1 αριθ. πρωτ.1867/26-10-2021)

 Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.1868/26-10-2021)

3.2 Αναπροσαρμογή ποσοστών δικαιοδόχων, καταβολή αναδρομικών και συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης  δικαιοδόχου (συν.3 αριθ. πρωτ.1869/26-10-2021)

3.3 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 28 παρ.2 του Καταστατικού (συν.4 αριθ. πρωτ.1858/25-10-2021)

3.4 Διακοπή χορήγησης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.5 αριθ. πρωτ.1873/26-10-2021)

 Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.6 αριθ. πρωτ.1864/26-10-2021)

4.2 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με ασφαλισμένους του εξωτερικού (συν.7 αριθ. πρωτ.1876/26-10-2021)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 18-10-2021 έως 24-10-2021 (συν.8 αριθ.πρωτ.1865/26-10-2021)  

5.2 Σχετικά με την επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Οργανισμό (συν.9 αριθ. πρωτ.1870/26-10-2021)     

5.3 Σχετικά με παραίτηση φυσικοθεραπευτή του Οργανισμού (συν.10 αριθ. πρωτ.1866/26-10-2021)

5.4 Σχετικά με την παραλαβή του έργου της παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης των πληροφοριακών συστημάτων του Οργανισμού (συν.11 αριθ. πρωτ.1714/01-10-2021)

5.5 Σύναψη σύμβασης με εταιρεία τεχνικής υποστήριξης (συν.12 αριθ. πρωτ.1828/19-10-2021)

5.6 Σχετικά με αιτήσεις διακανονισμών για οδοντοτεχνικές και εμφυτευματολογικές εργασίες (συν.13 αριθ. πρωτ.1604/14-09-2021)

5.7 Σχετικά με τη δημιουργία Κοινωνικής Υπηρεσίας (συν.14 αριθ. πρωτ.1874/26-10-2021)

5.8 Σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Λογιστήριο για διαγραφή υπολοίπων (συν.15 αριθ. πρωτ.1659/24-09-2021)

5.9 Σχετικά με τη μη αναγνώριση προσαυξήσεων ΑΚΑ, ΑΚΕ και ΑΚΕΕΔ κάτω του ενός ευρώ (συν.16 αριθ. πρωτ.1769/12-10-2021)

5.10 Ενημέρωση επί των οικονομικών πεπραγμένων (συν.17 αριθ. πρωτ.1871/26-10-2021)

5.11 Επιστολή ιατρού – Απάντηση ιατρού του Οργανισμού (συν.18 αριθ. πρωτ.1790/13-10-2021) & (συν.19 αριθ. πρωτ.1807/19-10-2021)

5.12 Σχετικά με εργατική υπόθεση εργαζομένης του Οργανισμού (συν.20 αριθ. πρωτ.1855/22-10-2021)

5.13 Πόρισμα Επιτροπής Έρευνας Οδοντιατρικών Περιστατικών (συν.21 αριθ. πρωτ.1333/15-07-2021)

5.14 Έκθεση ελέγχου πέντε περιπτώσεων χορήγησης προσωρινής επικούρησης (συν.22 αριθ. πρωτ.1773/12-10-2021)

5.15 Σχετικά με την παρακολούθηση προόδου υλοποίησης προτάσεων εσωτερικού ελέγχου (συν.23 αριθ. πρωτ.1575/08-09-2021)

5.16 Έκθεση ελέγχου για τις έξι περιπτώσεις χορήγησης εφάπαξ ενίσχυσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ΣΔΣ 23/19-5-2021 (συν.24 αριθ. πρωτ.1076/07-06-2021)

Θέμα  6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Ενημέρωση σχετικά με καταλόγους συμμετεχόντων στην Γενική Συνέλευση που εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. (συν.25 αριθ. πρωτ.1744/06-09-2021)

6.2 Αίτημα ασφαλισμένου για χορήγηση πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου (συν.26 αριθ. πρωτ.9017/23-06-2021)

6.3 Αίτημα υπαλλήλου του Οργανισμού (συν.27 αριθ. πρωτ.1545/03-09-2021)

6.4 Σχετικά με τη δημιουργία ομάδας εθελοντών αλληλεγγύης (συν.28 αριθ. πρωτ.15868/04-10-2021)

6.5 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 Ν. 4670/2020 (συν.29 αριθ. πρωτ.1068/04-06-2021)