ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 45/27-09-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου (συν.1 αριθ. πρωτ.1647/24-07-2021)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.1648/24-09-2021)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.3 αριθ. πρωτ.1655/24-09-2021)

3.3 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ ενίσχυσης (συν.4 αριθ. πρωτ.1653/24-09-2021)

3.4 Απονομή μειωμένης προσωρινής σύνταξης και εφάπαξ ενίσχυσης (συν.5 αριθ. πρωτ.1654/24-09-2021)

3.5 Επαναχορήγηση επικουρικής σύνταξης και καταβολή αναδρομικών (συν.6 αριθ. πρωτ.1670/24-09-2021)

3.6 Μείωση ποσοστού επικουρικής σύνταξης και καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθεισών επικουρικών συντάξεων λόγω ανάληψης εργασίας (συν.7 αριθ. πρωτ.1669/24-09-2021)

3.7 Αίτημα ρύθμισης παρακρατηθείσας οφειλής από την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση (συν.8 αριθ. πρωτ.1673/24-09-2021)

3.8 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με την εκ νέου ενεργοποίηση μητρώου κατόπιν αναστολής (συν.9 αριθ. πρωτ.1674/24-09-2021)

Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.10 αριθ. πρωτ.1649/24-09-2021)

4.2 Αιτήματα φορέων Υγείας για σύμβαση με τον Οργανισμό (συν.11 αριθ. πρωτ.1650/23-09-2021)

4.3 Ενημέρωση για την Κ.Υ.Α και την οδηγία του Οδοντιατρικού Συλλόγου σχετικά με rapid test (συν.12 αριθ. πρωτ.1668/24-09-2021)

Θέμα  5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 13-09-2021 έως 19-09-2021 (συν.13 αριθ. πρωτ.1651/24-09-2021)

5.2 Σχετικά με την καταγραφή απόφασης στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου (συν.14 αριθ. πρωτ.1652/24-09-2021)

5.3 Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο των οικονομικών αποτελεσμάτων και πεπραγμένων για το Δ΄τρίμηνο 2020 (συν.15 αριθ. πρωτ.1579/10-09-2021)

5.4 Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής επι του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων 2020 (συν.16 αριθ. πρωτ.1666/24-09-2021)

5.5 Έκθεση ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επι των οικονομικών καταστάσεων 2020 (συν.17 αριθ. πρωτ.1667/24-09-2021)

5.6 Σχετικά με διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στη σύνταξη Έκθεσης Φερεγγυότητας 2020 του ΕΔΟΕΑΠ (συν.18 αριθ. πρωτ.1521/01-09-2021)

5.7 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την επίσκεψη κλιμακίου ΣΕΠΕ στο κτίριο επι της οδού Ορμινίου 38 (συν.19 αριθ. πρωτ.1544/03-09-2021)

5.8 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Αυγούστου 2021, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.20 αριθ. πρωτ.1554/07-09-2021)

5.9 Έγκριση δαπάνης προμήθειας υλικών προστασίας για τις ανάγκες των Ιατρείων του Οργανισμού (συν.21 αριθ. πρωτ.1601/15-09-2021)

5.10 Σχετικά με τη σύναψη σύμβασης με την εταιρεία τηλεπικοινωνιών για την αποστολή sms (συν.22 αριθ. πρωτ.1602/15-09-2021)

5.11 Έγκριση υπερωριών (συν.23 αριθ. πρωτ.1603/15-09-2021)

5.12 Σχετικά με αιτήσεις διακανονισμών για οδοντοτεχνικές και εμφυτευματολογικές εργασίες (συν.24 αριθ. πρωτ.1604/14-09-2021)

5.13 Σχετικά με την επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Οργανισμό (συν.25 αριθ. πρωτ.1600/15-09-2021)

5.14 Σχετικά με τακτοποίηση απαίτησης από τον ΕΟΠΥΥ για ασφαλισμένο του Οργανισμού (συν.26 αριθ. πρωτ.1672/24-09-2021)

5.15 Σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Λογιστήριο για διαγραφή υπολοίπων (συν.27 αριθ. πρωτ.1659/24-09-2021)

5.16 Σχετικά με την αναγνώριση πτυχίων εξωτερικού (συν.28 αριθ. πρωτ.630/23-03-2021)

5.17 Σχετικά με την αξιολόγηση προσωπικού του Οργανισμού (συν.29 αριθ. πρωτ.1052/03-06-2021)

5.18 Σχετικά με τον διαγωνισμό για την προμήθεια φυσικοθεραπευτικών μηχανημάτων και ειδών (συν.30 αριθ. πρωτ.1656/24-09-2021)

5.19 Σχετικά με τη σύμβαση της Προϊσταμένης του Λογιστηρίου (συν.31 αριθ. πρωτ.1657/24-09-2021)

5.20 Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος νοητής κεφαλαιοποίησης (NDC) στον ΕΔΟΕΑΠ (συν.32 αριθ. πρωτ.1245/29-06-2021)

5.21 Πόρισμα Επιτροπής Έρευνας Οδοντιατρικών Περιστατικών (συν.33 αριθ. πρωτ.1333/15-07-2021)

5.22 Έκθεση ελέγχου για τις έξι περιπτώσεις χορήγησης εφάπαξ ενίσχυσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ΣΔΣ 23/19-5-2021 (συν.34 αριθ. πρωτ.1076/07-06-2021)

5.23 Σχετικά με την παρακολούθηση προόδου υλοποίησης προτάσεων εσωτερικού ελέγχου (συν.35 αριθ. πρωτ.1575/08-09-2021)

5.24 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και είσπραξη τοκομεριδίων μηνός Αυγούστου (συν.36 αριθ. πρωτ.1658/24-09-2021)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας για παράσταση σε αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας (συν.37 αριθ. πρωτ.1611/15-09-2021)

6.2 Επιστολή Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (συν.38 αριθ. πρωτ.14308/15-09-2021)

6.3 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με ανακοίνωση της Ένωσης Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας (Ε.Ε.Τ.Ε.Π) (συν.39 αριθ. πρωτ.10269/20-7-2021)

6.4 Σχετικά με την υπαγωγή των συνταξιούχων-μελών της ΕΤΗΠΤΑ στον κλάδο υγείας του ΕΔΟΕΑΠ (συν.40 αριθ. πρωτ.8700/17-06-2021)

6.5 Αίτημα ασφαλισμένου για χορήγηση πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου (συν.41 αριθ. πρωτ.9017/23-06-2021)

6.6 Αίτημα υπαλλήλου του Οργανισμού (συν.42 αριθ. πρωτ.1545/03-09-2021)

6.7 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με την οριστικοποίηση έκθεσης ελέγχου επι των οικονομικών καταστάσεων 2020 (συν.43 αριθ. πρωτ.1633/22-09-2021)

6.8 Αίτηση μέλους του Δ.Σ. για τη χορήγηση στοιχείων Γενικής Συνέλευσης (συν.44 αριθ. πρωτ.1636/22-09-2021)

6.9 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με τους συμμετέχοντες και ψηφίσαντες στη Γενική Συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ (συν.45 αριθ. πρωτ.1639/23-09-2021)

6.10 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με τους καταλόγους της Γενικής Συνέλευσης του ΕΔΟΕΑΠ (συν.46 αριθ. πρωτ.1640/23-09-2021)

6.11 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με άρνηση παροχής στοιχείων (συν.47 αριθ. πρωτ.1646/24-09-2021)

6.12 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 Ν. 4670/2020 (συν.48 αριθ. πρωτ.1068/04-06-2021)