ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΙΣΙΝΗ 18

 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

 

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του. Το πλήθος των άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ είναι κατά προσέγγιση 28.000. Ο ΕΔΟΕΑΠ προσφέρει -μεταξύ άλλων- και υπηρεσίες υγείας πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο ΕΔΟΕΑΠ διενεργεί επαναληπτικό ανοιχτό διαγωνισμό  για την υποβολή προσφορών σχετικά με τις εργασίες που απαιτούνται για τη βελτίωση των λειτουργιών στους ορόφους Α΄, Γ΄ και Δ΄ του κτιρίου του Οργανισμού επί της οδού Σισίνη 18 & Ηριδανού στην Αθήνα, όπου ο ΕΔΟΕΑΠ στεγάζει τις ιατρικές του υπηρεσίες.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να έχουν επισκεφθεί το κτίριο και να διαμορφώσουν προσωπική εκτίμηση για τις εργασίες που πρόκειται να εκτελέσουν.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εργασίες που περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος. Για τυχόν επιπλέον προτεινόμενες εργασίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις υποβάλουν σε ξεχωριστό πίνακα.

Στους ενδιαφερόμενους μπορούν να αποσταλούν από τον κ. Γεώργιο Μαυρίδη τηλ. 210-7264421 (email: mavridis@edoeap.gr) οι κατόψεις των υπό διαμόρφωση ορόφων ηλεκτρονικά όπως και να δοθούν επιπλέον τεχνικές πληροφορίες.

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

  1. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε € 24.500,00 (πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ).
  2. Ο τελικός ανάδοχος θα είναι αυτός που θα υποβάλει την συμφερότερη από τεχνοοικονομική (άποψη) προσφορά.
  1. Η αποπληρωμή της δαπάνης, θα γίνει ως εξής:
    • 40% με την υπογραφή της σύμβασης και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.
    • Το υπόλοιπο του ποσού σύμφωνα με την εξέλιξη των εργασιών, τις αντίστοιχες επιμέρους πιστοποιήσεις εργασιών και την έκδοση των σχετικών τιμολογίων.

 

Γ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

H Επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΔΟΕΑΠ θα αποσφραγίσει σε ειδική συνεδρίασή της, τον φάκελο τεχνικής προσφοράς της κάθε εταιρείας.

Οι προσφέροντες θα πρέπει να αναφέρουν την εμπειρία τους σε ανάλογα έργα σε επαγγελματικούς χώρους.

Μετά την αξιολόγηση και για όσους πληρούν τουλάχιστον τις ελάχιστες προϋποθέσεις από τεχνικής πλευράς, θα ανοιχτούν οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς και θα επιλεγεί η συμφερότερη τεχνοοικονομική προσφορά, βάσει της παρακάτω βαρύτητας των κριτηρίων:

α/α Περιγραφή κριτηρίου Βαρύτητα
Γ-i Οικονομική προσφορά 55
Γ-ii Τεχνική Προσφορά 45
Συνολική ονομαστική βαθμολογία 100

 

Δ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ως χρόνος παράδοσης ορίζεται διάστημα έως  ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.

Η χρονική διάρκεια του έργου θα πρέπει να αναγράφεται στις προσφορές των ενδιαφερομένων και θα αποτελεί μέρος της σύμβασης που θα υπογραφεί, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργασίες θα πραγματοποιούνται εν λειτουργία των  υπηρεσιών ή/και Σαββατοκύριακο.

Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν κλειστή προσφορά στα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Ορμινίου 38, ΤΚ 11528 Αθήνα, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων κατά τις ώρες 08.00 – 16.00, το αργότερο έως τη Δευτέρα  7 Φεβρουαρίου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα επιλέξουν να  υποβάλουν την προσφορά την τελευταία ημέρα που ορίζεται, αυτό θα πρέπει να γίνει έως τις 11.00.  Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να αποσφραγιστούν.

 

ΣΤ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΙΣΙΝΗ 18 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ», ο οποίος θα περιέχει δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους.

Τα περιεχόμενα του κυρίως ως ανωτέρω σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς, ορίζονται ως εξής:

α. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Φάκελος τεχνικής προσφοράς».

β. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», που θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό, επικοινωνήστε με την κα Γιούλη Περδίκη στο τηλ. 210 – 7264348 (email: yiouli@edoeap.gr).

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ Α΄ – Γ΄ – Δ΄ ΟΡΟΦΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΙΣΙΝΗ