ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1/05-01-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

 Θέμα 2ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.2/04-01-2022)

2.2 Συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχου (συν.2 αριθ. πρωτ.3/04-01-2022)

Θέμα 3ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.3 αριθ. πρωτ.4/04-01-2022)

3.2 Ενημέρωση για σύμβαση με Ιδιωτικό Θεραπευτήριο (συν.4 αριθ. πρωτ.20/04-01-2022)

 Θέμα  4ο: Διάφορα Θέματα   

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 13-12-2021 έως 02-01-2022 (συν.5 αριθ. πρωτ.5/04-01-2022)

4.2 Σχετικά με την αλλαγή σύμβασης υπαλλήλου φύλαξης και την κάλυψη της σχετικής θέσης (συν.6 αριθ. πρωτ.17/04-01-2022)

4.3 Σχετικά με τη στελέχωση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και την πρόσληψη ιατρού (συν.7 αριθ. πρωτ.18/04-01-2022)

4.4 Σχετικά με κάλυψη αναγκών του Τομέα Ασφάλισης (συν.8 αριθ. πρωτ.12/04-01-2022)

4.5 Σχετικά με τροποποίηση σύμβασης ιατρού (συν.9 αριθ. πρωτ.13/04-01-2022)

4.6 Σχετικά με τη χορήγηση προκαταβολής-δανείου σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.10 αριθ. πρωτ.6/04-01-2022)

4.7 Αναλογιστική μελέτη για τον Νέο Κανονισμό Υγείας (συν.11 αριθ. πρωτ.14/04-01-2022)

4.8 Σχετικά με νέα προμήθεια rapid tests (συν.12 αριθ. πρωτ.15/04-01-2022)

Θέμα 5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Παροχή πληρεξουσιότητας προς τους δικηγόρους του Οργανισμού για επαλήθευση απαιτήσεων του ΕΔΟΕΑΠ (συν.13 αριθ. πρωτ.7/04-01-2022)

5.2 Aπολογισμός δικασίμων του Δεκεμβρίου 2021 (συν.14 αριθ. πρωτ.8/04-01-2022)

5.3 Ημερολόγιο δικασίμων του Ιανουαρίου 2022 (συν.15 αριθ. πρωτ.9/04-01-2022)

5.4 Σύσταση νέας ομάδας διαχείρισης κρίσης της Πανδημίας του Κορωνοιού Covid 19 (συν.16 αριθ. πρωτ.10/04-01-2022)

5.5 Σχετικά με κλήση καταβολής ποσοστού συμμετοχής ΕΔΟΕΑΠ στις δαπάνες Πολυϊατρείου Πάτρας (συν.17 αριθ. πρωτ.130/04-01-2022)

5.6 Eνημέρωση σχετικά με επιστολές (συν.18 αριθ. πρωτ.16/04-01-2022)