ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/02-03-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.350/01-03-2022)

2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.2 αριθ. πρωτ.364/01-03-2022)

2.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.3 αριθ. πρωτ.365/01-03-2022)

2.4 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.4 αριθ. πρωτ.366/01-03-2022)

2.5 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν.5 αριθ. πρωτ.367/01-03-2022)

2.6 Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με την παρακράτηση εισφοράς ασθενείας συνταξιούχων (συν.6 αριθ. πρωτ.368/01-03-2022)

2.7 Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας ενήλικου τέκνου λόγω αναπηρίας (συν.7 αριθ. πρωτ.369/01-03-2022)

2.8 Παροχές σε έμμεσα μέλη περιθαλπόμενα από τον ΕΔΟΕΑΠ (συν.8 αριθ. πρωτ.370/01-03-2022)

2.9 Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με την παράταση προθεσμίας αιτήσεων διακανονισμών σε 72 δόσεις (συν.9 αριθ. πρωτ.371/01-03-2022)

Θέμα 3ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.10 αριθ. πρωτ.351/01-03-2022)

3.2 Ειδικό θέμα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.11 αριθ. πρωτ.352/01-03-2022)

3.3 Σχετικά με τιμές ειδικών εξετάσεων σε Ιδιωτικό Θεραπευτήριο (συν.12 αριθ. πρωτ.372/01-03-2022)

3.4 Σχετικά με νέα συμφωνία με διαγνωστικά κέντρα (συν.13 αριθ. πρωτ.373/01-03-2022)

 Θέμα 4ο: Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 21-02-2022 έως 27-02-2022 (συν.14 αριθ. πρωτ.353/01-03-2022)

4.2 Eπενδυτική πολιτική (συν.15 αριθ. πρωτ.363/02-03-2022)

4.3 Ετήσιος απολογισμός διαχείρισης χαρτοφυλακίου ΕΔΟΕΑΠ (συν.16 αριθ. πρωτ.3455/24-02-2022)

4.4 Σχετικά με τη χορήγηση προκαταβολής-δανείου σε υπάλληλους του Οργανισμού (συν.17 αριθ. πρωτ.354/01-03-2022)

4.5 Σχετικά με την αξιολόγηση προσωπικού του Οργανισμού (συν.18 αριθ. πρωτ.1052/03-06-2021)

4.6 Εξουσιοδότηση για κατάθεση πρότασης αντασφαλιστικού προγράμματος (συν.19 αριθ. πρωτ.355/01-03-2022)

4.7 Σχετικά με την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (συν.20 αριθ. πρωτ.356/01-03-2022)

4.8 Σχετικά με ψηφιακό μαστογράφο (συν.21 αριθ. πρωτ.362/01-03-2022)

4.9 Σχετικά με την ανάγκη εξοπλισμού ιατρείων (Δ.Υ.)

4.10 Ενημέρωση Αρχιάτρου σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας (συν.22 αριθ. πρωτ.361/01-03-2022)

4.11 Ενημερωτικό σημείωμα Υποκαταστήματος Β. Ελλάδος (συν.23 αριθ. πρωτ.357/01-03-2022)

 Θέμα 5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας για παράσταση σε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (συν.24 αριθ. πρωτ.358/01-03-2022)

5.2 Σχετικά με εργατική υπόθεση κατά του οργανισμού (συν.25 αριθ. πρωτ.359/01-03-2022)

5.3 Απολογισμός δικασίμων μηνός Φεβρουαρίου (συν.26 αριθ. πρωτ.360/01-03-2022)