ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4/02-02-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – πράξεις βεβαίωσης οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές – εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.137/01-02-2022)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.146/01-02-2022)

3.2 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.3 αριθ. πρωτ.147/01-02-2022)

3.3 Αναπροσαρμογή ποσού επικουρικής σύνταξης λόγω τροποποιητικής απόφασης e-ΕΦΚΑ (ΤΣΠΕΑΘ), οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.4 αριθ. πρωτ.148/01-02-2022)

3.4 Προσθήκη τμήματος επικουρικής σύνταξης (συν.5 αριθ. πρωτ.149/01-02-2022)

3.5 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.6 αριθ. πρωτ.151/01-02-2022)

3.6 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης μετά από οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης e-ΕΦΚΑ (συν.7 αριθ. πρωτ.154/01-02-2022)

3.7 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν.8 αριθ. πρωτ.152/01-02-2022)

3.8 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου από τον e-ΕΦΚΑ (συν.9 αριθ. πρωτ.153/01-02-2022)

3.9 Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με την παράταση προθεσμίας αιτήσεων διακανονισμών σε 72 δόσεις (συν.10 αριθ. πρωτ.157/01-02-2022)

3.10 Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με την παράταση ασφαλιστικής ικανότητας ενήλικων τέκνων 18-23 (έμμεσα μέλη) (συν.11 αριθ. πρωτ.155/01-02-2022)

Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.12 αριθ. πρωτ.138/01-02-2022)

4.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.13 αριθ. πρωτ.139/01-02-2022)

4.3 Αιτήματα φορέων παροχής υγείας για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (συν.14 αριθ. πρωτ.140/01-02-2022)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 17-01-2022 έως 30-01-2022 (συν.15 αριθ. πρωτ.150/01-02-2022)

5.2 Ενημέρωση επι των οικονομικών πεπραγμένων (συν.16 αριθ. πρωτ.158/01-02-2022)

5.3 Κανονισμός Προμηθειών (Δ.Υ.)

5.4 Σχετικά με τις προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού (συν.17 αριθ. πρωτ.156/01-02-2022)

5.5 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και είσπραξη τοκομεριδίων μηνός Δεκεμβρίου (συν.18 αριθ. πρωτ.141/01-02-2022)

5.6 Σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης παροχής Νομικών Υπηρεσιών με δικηγόρο (συν.19 αριθ. πρωτ.142/01-02-2022)

5.7 Σύσταση Γραφείου Διαχείρισης Κινδύνων (Δ.Υ.)

5.8 Σχετικά με την εργασία υπαλλήλων του Οργανισμού τις ημέρες αργίας λόγω κακοκαιρίας και λοιπά θέματα (συν.20 αριθ. πρωτ.160/01-02-2022)

5.9 Έκθεση διαχείρισης Κινδύνου ΕΔΟΕΑΠ 31/12/2020 (συν.21 αριθ. πρωτ. 159/02-02-2022)

5.10 Αίτημα υπαλλήλου της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας για τηλεργασία (συν.22 αριθ. πρωτ. 36/11-01-2022)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Aπολογισμός δικασίμων Ιανουαρίου 2022 (συν.23 αριθ. πρωτ.143/01-02-2022)

6.2 Ημερολόγιο δικασίμων Φεβρουαρίου 2022 (συν.24 αριθ. πρωτ.144/01-02-2022)

6.3 Σχετικά με την επαναπρόσληψη υπαλλήλου από δικαστική απόφαση (Δ.Υ.)