ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 9/10-03-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

2.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.1 αριθ. πρωτ.396/09-03-2022)

2.2 Τροποποίηση απόφασης σχετικά με τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε ασφαλισμένο (συν.2 αριθ. πρωτ.395/09-03-2022)

2.3 Αιτήματα φορέων παροχής υγείας για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (συν.3 αριθ. πρωτ.393/09-03-2022)

2.4 Προσθήκη παραρτήματος στη σύμβαση με Ιδιωτική Κλινική (συν.4 αριθ. πρωτ.415/09-03-2022)

2.5 Προσθήκη παραρτήματος στη σύμβαση με Ιδιωτικά Θεραπευτήρια (συν.5 αριθ. πρωτ.416/09-03-2022)

Θέμα 3ο: Διάφορα Θέματα

3.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 21-02-2022 έως 27-02-2022 και από 28-02-2022 έως 06-03-2022 (συν.6 αριθ. πρωτ.397/09-03-2022)

3.2 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού μηνός Φεβρουαρίου (συν.7 αριθ. πρωτ.398/09-03-2022)

3.3 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Φεβρουαρίου 2022, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.8 αριθ. πρωτ.399/09-03-2022)

3.4 Σχετικά με τη μη αποδοχή θέσης ιατρού (συν.9 αριθ. πρωτ.400/09-03-2022)

3.5 Έγκριση υπερωριών (συν.10 αριθ. πρωτ.411/09-03-2022)

3.6 Σχετικά με ψηφιακό μαστογράφο (συν.11 αριθ. πρωτ.362/01-03-2022)

3.7 Σχετικά με την ανάγκη εξοπλισμού ιατρείων (συν.12 αριθ. πρωτ.376/02-03-2022)

3.8 Ενημέρωση Αρχιάτρου σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας (συν.13 αριθ. πρωτ.361/01-03-2022)

3.9 Σχετικά με την ανανέωση συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας (συν.14 αριθ. πρωτ.412/09-03-2022)

3.10 Σχετικά με πορεία υλοποίησης σύμβασης ΕΔΟΕΑΠ-ΕΟΠΥΥ (συν.15 αριθ. πρωτ.418/09-03-2022)

3.11 Σχετικά με διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια rapid tests (συν.16 αριθ. πρωτ.413/09-03-2022)

3.12 Σχετικά με την προμήθεια υλικών προστασίας για τις ανάγκες των Ιατρείων του Οργανισμού (συν.17 αριθ. πρωτ.414/09-03-2022)

Θέμα 4ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

4.1 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με την έγκριση του τροποποιημένου Επενδυτικού Κανονισμού (συν.18 αριθ. πρωτ.401/09-03-2022)

4.2 Καταγραφή δια περιφοράς απόφαση σχετικά με την έγκριση δαπάνης για τις επιπλέον εργασίες που πραγματοποιήθηκαν για τη συμπλήρωση του φακέλου των ιατρείων, Πολυιατρείων και Πολυοδοντιατρείου του Οργανισμού (συν.19 αριθ. πρωτ.402/09-03-2022)

4.3 Καταγραφή δια περιφοράς απόφαση σχετικά με την αποστολή επιστολής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (συν.20 αριθ. πρωτ.403/09-03-2022)