ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Αθήνα,  4 Απριλίου  2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του.

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Ο ΕΔΟΕΑΠ προκηρύσσει ανοιχτό Διαγωνισμό για την προμήθεια αναλώσιμων υγειονομικών υλικών, που είναι αναγκαία για τα Ιατρεία του ΕΔΟΕΑΠ, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο  Παράρτημα I.  Το κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού  είναι η χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος.

Β. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του διαγωνισμού είναι  η  έγκυρη και έγκαιρη προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού  υλικού, για  ένα τουλάχιστον έτος.

Γ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο  προϋπολογισμός των  αναλώσεων  βάσει  εκτιμήσεων και  ιστορικών στοιχείων ανέρχεται  ενδεικτικά  και όχι  δεσμευτικά περί τις  50.000 ευρώ πλέον φπα. Επισημαίνεται δε ότι η πιθανή δαπάνη είναι προσεγγιστική και δεν δεσμεύει τον ΕΔΟΕΑΠ ούτε για μικρότερο ούτε για μεγαλύτερο ποσό.  Οι παραγγελίες από τον ΕΔΟΕΑΠ μπορούν να είναι τμηματικές ή συνολικές για κάθε είδος, αναλόγως των αναγκών του.

Δ. ΣΥΜΒΑΣΗ

Με τον ανάδοχο/αναδόχους  του διαγωνισμού θα υπογραφεί σύμβαση με διάρκεια ενός  (1) έτους και με δυνατότητα μονομερούς  παράτασης με  ίδιους ή  ευνοϊκότερους για τον ΕΔΟΕΑΠ  όρους.

Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή θα  γίνεται  με   κατάθεση  σε  λογαριασμό  του  αναδόχου εντός 60 ημερών  από την ημερομηνία του τιμολογίου.

ΣΤ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  1. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της εμπορίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
  2. Στην τεχνική προσφορά οι συμμετέχουσες εταιρείες καλούνται να καταθέσουν ένα σύντομο προφίλ, τους κύκλους εργασιών των τελευταίων δύο ετών, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και email) τόσο των υπεύθυνων για τον διαγωνισμό, όσο και των τμημάτων που είναι αρμόδια για τις παραγγελίες από τον ΕΔΟΕΑΠ.
  3. Οι συμμετέχουσες εταιρείες πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001. Αντίγραφο του πιστοποιητικού θα κατατεθεί με την προσφορά.
  4. Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα βεβαιώσουν εντός της τεχνικής προσφοράς ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμόρφωσης με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ 8δ/1348/2004 (ΦΕΚ Β32/16.01.2004), περί της τήρησης αρχών και κατευθυντήριων γραμμών ορθής πρακτικής φύλαξης, διαχείρισης και διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων και να διαθέτουν ISO 13485. Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν σήμανση CE από κοινοποιημένο στην Ε.Ε. φορέα.
  5. Στην τεχνική προσφορά οι συμμετέχουσες εταιρείες θα δηλώσουν ότι αποδέχονται όλους ανεξαιρέτως τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
  6. Τα προς προμήθεια υλικά αναφέρονται αναλυτικά στο τέλος της παρούσας διακήρυξης, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
  7. Στην προσφορά τους οι συμμετέχουσες εταιρείες καλούνται να δηλώσουν ότι μπορούν να παραδίδουν τα υλικά τα οποία διαθέτουν εντός 48 ωρών  από την ημέρα της παραγγελίας εκτός  εορτών και  αργιών.
  8. Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα δηλώσουν ότι τα παραδιδόμενα είδη κατά την ημερομηνία παράδοσης στον Οργανισμό θα έχουν  διάρκεια  ζωής τουλάχιστον  ένα  έτος.

 Ζ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στην προσφορά τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να περιλαμβάνουν εκτός από την έντυπη και  συμπληρωμένη μορφή το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι. της παρούσας προκήρυξης και  αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο xls σε cd ή USB.

Όσοι ενδιαφέρονται θα  τους σταλεί  το   ανωτέρω Παράρτημα Ι.  ηλεκτρονικά στο  email  που  θα  μας  δηλώσουν. Η  αλλοίωση  της  γραμμογράφησης του  αρχείου απαγορεύεται.

Η.  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 90 ημέρες  από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Θ. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο  Οργανισμός με  βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες

γ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από την παρούσα πρόσκληση

Ι.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προθεσμίες

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό  πρέπει να υποβάλουν κλειστή προσφορά  στα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Ορμινίου 38, ΤΚ 11528 Αθήνα, στον Τομέα  Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων – Υπηρεσία Πρωτοκόλλου κατά τις εργάσιμες ημέρες και  ώρες 08.00 – 16.00,   ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς, το αργότερο  έως την  Τρίτη 26 Απριλίου 2022. Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή του courier.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε  στην κα Γιούλη Περδίκη, στο τηλ. 210 – 7264348   ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση   procurement@edoeap.gr)

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (συμπληρώνεται από τον προμηθευτή)

Α/Α ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ EKTIMΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ TIMH ME ΦΠΑ
1 3WAY ΚΑΝΟΥΛΑ STOPCOCK LL 60
2 4LT ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΩΡΛ 25
3 5L ΚΑΘΑΡ/ΚΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 10
4 COBAN ΑΥΤΟΚ ΕΛΑΣ ΕΠΙΔ 10cm 5
5 COBAN ΑΥΤΟΚ ΕΛΑΣ ΕΠΙΔ 5cm 5
6 COBAN ΑΥΤΟΚ ΕΛΑΣ ΕΠΙΔ 7,5cm 5
7 COVERPLAST LATEX-FREE 10
8 DEXTROSE 35% 500ML 3
9 DEXTROSE 5% 1000 ML 10
10 DEXTROSE 5% 250ML 20
11 DEXTROSE 5% 500ML 10
12 FOLΕΥ 14 100% SENSA 2ΠΛΗΣ (ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ) 5
13 FOLΕΥ 16 100% SENSA 2ΠΛΗΣ 5/15 (ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ) 15
14 FOLΕΥ 16 CH DYFOUR (ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ) 2
15 FOLΕΥ 18 100% SENSA 2ΠΛΗΣ (ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ) 15
16 FOLΕΥ 18 CH DYFOUR (ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ) 2
17 FOLΕΥ 20 100% SENSA 2ΠΛΗΣ 5/15 (ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ) 5
18 FOLΕΥ 22 100% SENSA 2ΠΛΗΣ 5/15 (ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ) 5
19 FORTELAST ΑΥΤΟΚ ΕΛΑΣΤ ΕΠΙΔ 5cm 5
20 GEL ΥΠΕΡΗΧΩΝ 5000 GR ΔΙΑΦΑΝΟ 18
21 HANSAPLAST UNIV.ΣΤΡΟΓΓ.STRX50 46852 10
22 HANSAPLAST ΚΑΣΕΤΙΝΑ 45906Χ20 STR 3
23 LACTATED RINGER’S INJECTION 500ML 10
24 ORTHOBAN ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ BAMBAKI 15cm 40
25 ORTHOBAN ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 10CM 65
26 ORTHOBAN ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 5cm 50
27 ORTHOBAN ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 7.5c 65
28 RINGER S SOLUTION 1000ML 10
29 SCOTCHCAST ΕΠΙΔEΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ 5CM (ΚΙΤΡΙΝΟ) 10
30 SCOTCHCAST ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ 10CM (ΜΠΛΕ) 20
31 SCOTCHCAST ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ 12CM (ΠΡΑΣΙΝΟ) 15
32 SCOTCHCAST ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ 7,6c (ΚΟΚΚΙΝΟ) 20
33 SOD CHL 0.9% 100 ML 35
34 SOD CHL 0.9% 1000ML 16
35 SOD CHL 0.9% 250ML 35
36 SOD CHL 0.9% 500ML 16
37 SODIUM CHL.0.9% 10ML (3662438) 75
38 SODIUM CHL.0.9% 5 ML 200
39 SONY UPC-21L ΧΑΡΤΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑ ΩΡΛ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ (ΦΙΛΜ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙ) 5
40 STERI STRIPS ΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΚ 1/2X4 35
41 STERI STRIPS ΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΚ 1/4X3 50
42 VIEW -PACK (ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ) ΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 1.400
43 WATER FOR INJECT.5ML (3662390) 320
44 ΑΙΘΥΛ.ΑΛΚΟΟΛ 95ο 400ml 200
45 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ 3
46 ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΟΥΒΕΡΤΑ 2
47 ΑΜΥΓΔΑΛΕΛΑΙΟ 1L 20
48 ΑΝΤΙΚ ΠΛΑΚ ΕΣΜΥΡ.& ΚΟΜΕΝΕΣ (50ΤΜ) 27
49 ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ 45Χ115 25
50 ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 3
51 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ SPRAY ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 72% ALCOHOL 680
52 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΒΙΟΚΤΟΝΟ gel 4lt 100
53 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 LT 10
54 ΑΣΚΟΣ AMBU 1
55 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ F-55 skintact 2
56 ΑΥΤΟΣΥΓΡ.ΕΠΙΔ. 6cm x 4m 55
57 ΑΥΤΟΣΥΓΡ.ΕΠΙΔ. 8cm x 4m 55
58 ΑΥΤΟΣΥΓΡ.ΕΠΙΔ.10 cm x 4m 40
59 ΒΑΜΒΑΚΙ 150-200ΓΡ. 110
60 ΒΑΜΒΑΚΙ 70ΓΡ. 35
61 ΒΑΜΒΑΚΙ 75ΓΡ. 175
62 ΒΑΣΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 5 ΠΟΔΙΑ ΠΙΕΣΟΜ 1
63 ΒΕΛΟΝΕΣ Μ.ΧΡ. 21X1.1/2 ΠΡΑΣΙΝΕΣ 800
64 ΒΕΛΟΝΕΣ Μ.ΧΡ. 27Gχ1/2” ΓΚΡΙ 265
65 ΒΕΛΟΝΕΣ Μ.ΧΡ.18Χ1.1/2 ΡΟΖ 200
66 ΒΕΛΟΝΕΣ Μ.ΧΡ.23X1 ΜΠΛΕ 100
67 ΒΕΛΟΝΕΣ Μ.ΧΡ.23X1.1/4 ΓΑΛΑΖΙΑ 65
68 ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕΣΟΘ/ΠΕΙΑΣ Μ.ΧΡ G27X4 250
69 ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΔΟΝΤ/ΚΕΣ ΜΧΡ G30 03X12 1
70 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΠΛΑΣΤ TEST PAP (100TEM) 20
71 ΓΑΝΤΙΑ (S) ME ΠΟΥΔΡΑ(100 TMX) 40
72 ΓΑΝΤΙΑ LATEX (XS) ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ(100 TMX) 70
73 ΓΑΝΤΙΑ LATEX (L) ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ(100 TMX) 300
74 ΓΑΝΤΙΑ LATEX (M) ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ(100 TMX) 800
75 ΓΑΝΤΙΑ LATEX (S) ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ 100ΤΜΧ 550
76 ΓΑΝΤΙΑ ΝΑΥΛΟΝ ΣΑΓΡΕ (L) 100ΤΜΧ 3
77 ΓΑΝΤΙΑ ΝΑΥΛΟΝ ΣΑΓΡΕ (Μ) 100ΤΜΧ 55
78 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ (L) 100TMX 20
79 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ (S) 100TMX 80
80 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ (Μ) 100TMX 40
81 ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡ.ΝΟ 7,0 ΑΠΟΣΤ 250
82 ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡ.ΝΟ 7,5 ΑΠΟΣΤ 450
83 ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡ.ΝΟ 8,0 ΑΠΟΣΤ 400
84 ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡ.ΝΟ 8,5 ΑΠΟΣΤ 50
85 ΓΥΑΛΑΚΙΑ 02 (ΡΙΝΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ) 40
86 ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ ΑΤΟΜ.ΣΥΣΚ.(100τμχ) 1.000
87 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠOΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΦΥΛΛΑ) 3
88 ΔΟΧΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ 3LT ΚΙΤΡΙΝΑ (ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ) 210
89 ΕΝΔΟΤΡΑΧ ΚΑΘΕΤ ΜΕ CUFF No 7 2
90 ΕΝΔΟΤΡΑΧ ΚΑΘΕΤ ΜΕ CUFF No 7.5 3
91 ΕΝΔΟΤΡΑΧ ΚΑΘΕΤ ΜΕ CUFF No 8 3
92 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ (Νο 7-7,5-8) 3
93 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 10CM 90
94 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 12CM 60
95 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 15CM 75
96 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 6CM 100
97 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 8cm 90
98 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΠΟΣΤ ΑΥΤ 7.5X5 1.000
99 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΠΟΣΤ ΑΥΤΟΚ 9X10 100
100 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΠΟΣΤ ΑΥΤΟΚ 9X15 115
101 ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΑΖΑΣ ΑΠΛ0 10Χ10 100ΤΕΜ 400
102 ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΑΖΑΣ ΑΠΛΟ 5Χ5 100ΤΕΜ 350
103 ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΑΖΑΣ ΑΥΤΟΚ 9Χ20 115
104 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΙΜOΣΤΑΤΙΚΑ 7,5X12 3
105 ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 15
106 ΕΥΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ SCOTCHCAST 10,1cm 7
107 ΕΥΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ SCOTCHCAST 12,7cm 6
108 ΕΥΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ SCOTCHCAST 5 cm 12
109 ΕΥΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ SCOTCHCAST 7,6 cm 10
110 ΖΥΓΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2
111 ΖΥΓΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΣ 2
112 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΩΠΟΥ 2
113 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ 10
114 ΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤ 9Χ26 (200TMX) 1.300
115 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 3-Way Σιλικόνης (No 18) 2
116 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 3-Way Σιλικόνης (No 20) 2
117 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 3-Way Σιλικόνης (No 22) 2
118 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Ν14 53CΜ 3
119 ΚΑΛΤΣΑ ΣΥΝΘ STOCKINET 3 7,5cm 3
120 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΗΚΓΡΑΦΟΥ SCHILLERR 90X70X400 15
121 ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΩΡΛ 18mm No 4 2
122 ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΩΡΛ 20mm No 5 4
123 ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΩΡΛ 22mm No 6 4
124 ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΩΡΛ 24mm No 7 8
125 ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΩΡΛ 26mm No 8 2
126 ΚΙΤ ΓΙΑ STREP TEST 15
127 ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (Collar cuff ) 70
128 ΛΑΒΗ ΒΙΟΨΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΧΡ 3mm 30
129 ΛΑΒΗ ΒΙΟΨΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΧΡ 4mm 10
130 ΛΑΒΗ ΒΙΟΨΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΧΡ 5MM 10
131 ΛΑΒΗ ΒΙΟΨΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΧΡ 6mm 10
132 ΛΑΒΗ ΒΙΟΨΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΧΡ 8mm 20
133 ΛΑΒΙΔΑ ΤΥΠΟΥ McGill 1
134 ΛΑΒΙΔΑ ΩΤΩΝ 8.5cm 2
135 ΛΑΜΠΑΚΙ FORTELUX/PENSC VAC/LED 1
136 ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ Νο 4 2
137 ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ Νο 5 2
138 ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΛΑΜΑ ΚΥΡΤΗ 1
139 ΛΕΠΙΔΑ No11 XEΙΡ/ΚΕΣ Μ.ΧΡ. 250
140 ΛΕΠΙΔΑ No15 XEΙΡ/ΚΕΣ Μ.ΧΡ. 350
141 ΜΑΠΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ 50
142 ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΧΡ Νο 5 2
143 ΜΑΣΚΑ ΓΙΑ ΑΣΚΟ AMBU (ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ) 2
144 ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ VENTURI ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7
145 ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ AEROSOL ΜΕ ΣΩΛ. 20
146 ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡ/ΟΥ +ΛΑΣΤΙΧΟ 40.000
147 ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡ/ΟΥ ΚΝ95 15.000
148 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ 29CMX250M ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΤΙ 6
149 ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ (M) 500
150 ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ (S) 1.000
151 ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ 100 TEM 10
152 ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ 200 TEM 2
153 ΜΠΛΟΥΖΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΧΡ NW ΠΡΑΣ 3.000
154 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤ ΠΛAΣ 1-6 26
155 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΧΤΥΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ZIMMER 3
156 ΝΕΛΑΤΟΝ 10 ΚΑΘ ΜΧΡ 65
157 ΝΕΛΑΤΟΝ 12 ΚΑΘ ΜΧΡ 40
158 ΝΕΛΑΤΟΝ 14 ΚΑΘ ΜΧΡ 10
159 ΝΕΛΑΤΟΝ 16 ΚΑΘ ΜΧΡ 10
160 ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΑ Μ.ΧΡ. 280
161 ΝΥΣΤΕΡΙ ΜΧΡ ΑΠΟΣΤ.ΚΙΝΑΣ Νο11 65
162 ΝΥΣΤΕΡΙ ΜΧΡ ΑΠΟΣΤ.ΚΙΝΑΣ Νο15 10
163 ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ 1
164 ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΣΤ/ΝΟ ΣΕ ΚΟΥΤΙ 150ML 1.500
165 ΟΥΡΟΣΥΛΕΚΤΕΣ (ΣΑΚΟΥΛΕΣ) 5
166 ΠΑΡΑΦΙΛΜ ΡΟΛΟ 5CM X 15M 10
167 ΠΙΕΣOΜΕΤΡΟ ΤΟΙΧΟΥ 2
168 ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤ.ΜΠΡΑΤΣΟΥ 2
169 ΠΙΠΕΤΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΓΙΑ TKE ΜΕ ΕΜΒΟΛΟ 4.000
170 ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤ Μ.ΧΡ. 5.000
171 ΠΟΥΑΡ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟY RIESTER 2
172 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ 144TMX 5
173 ΡΑΜΜΑ ETHILON 3-0 W1621T 2
174 ΡΑΜΜΑ ETHILON 4-0 699H 1
175 ΡΑΜΜΑ MERSILK W2506T 3/0 46cm 2
176 ΡΑΜΜΑ MERSILK W500H 5/0 75cm 4
177 ΡΑΜΜΑ MERSILK W524 4/0 45CM 3
178 ΡΑΜΜΑ MONOCRYL W3200 3/0 70cm 1
179 ΡΑΜΜΑ MONOCRYL W3435 4/0 70cm 1
180 ΡΑΜΜΑ MONOCRYL W3441 2/0 70cm 1
181 ΡΑΜΜΑ POLYESTER 3/0 19mm 3/8κοπ REF5633 100
182 ΡΑΜΜΑ PROLENE 8630G 5/0 45cm 2
183 ΡΑΜΜΑ PROLENE BP8390 5/0 45cm 2
184 ΡΑΜΜΑ PROLENE W8005T 6/0 45cm 1
185 ΡΑΜΜΑ PROLENE W8007T 4/0 45cm 1
186 ΡΑΜΜΑ PROLENE W8021T 3/0 45cm 6
187 ΡΑΜΜΑ VICRYL RAPID 3/0 70cm 9360Η 1
188 ΡΑΜΜΑ VICRYL RAPID 4/0 45cm 1
189 ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ Νο 14 3
190 ΡΟΛΟ ΠΑΡΑΦΙΛΜ 5 cm x 15m 2
191 ΣΕΡΒΙΕΤΑΚΙΑ ΑΠΛΑ 20ΤΜΧ 2
192 ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ LARGE 10ΤΜΧ 2
193 ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ NORMAL 10ΤΜΧ 2
194 ΣΚΟΥΦAKIΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 4.000
195 ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ TEST ΡΑΡ (100ΤΜΧ) 18
196 ΣΠΡΕΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΣΤ-ΠΑΠ 250ML 4
197 ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ CLASSIC ΕΝΗΛΙΚΩΝ 3
198 ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ CLASSIC ΠΑΙΔΙΚΟ 3
199 ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Νο 1 3
200 ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Νο 2 3
201 ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Νο 3 3
202 ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Νο 4 2
203 ΣΤΡΙΠΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 22,5ΜΜ 100 TMX 150
204 ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚ ΠΛΑΤ 20εκ -ΠΑΚ (25TMX) JUMBO 2
205 ΣΤΥΛΕΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΛ ΑΠ-ΧΥΛΙΚΟ 800
206 ΣΤΥΛΕΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤ. ΜΕ ΥΛΙΚΟ 1.500
207 ΣΤΥΛΕΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤ. ΞΥΛΙΝΟΙ 1.150
208 ΣΤΥΛΕΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤ. ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΙ 100
209 ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΡΣ+ΘΥΛ ΖΕΥΓ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ RIESTER 2
210 ΣΥΡ.ΜΧΡ MΠΕΚ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 50-60 50
211 ΣΥΡΙΓ.Μ.ΧΡ. ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 0,5 ml G27 100
212 ΣΥΡΙΓ.Μ.ΧΡ. ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 1ml 26G 3/8 BD 180
213 ΣΥΡΙΓ.Μ.ΧΡ. ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 1ml G27 100
214 ΣΥΡΙΓ.Μ.ΧΡ.10cc G21 500
215 ΣΥΡΙΓ.Μ.ΧΡ.2,5cc G21 200
216 ΣΥΡΙΓ.Μ.ΧΡ.20cc G21 60
217 ΣΥΡΙΓ.Μ.ΧΡ.5cc G21 500
218 ΣΥΣΚ. ΟΡΡΟΥ ΜΧΡ ΑΠΟΣΤ 20
219 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ 10
220 ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΡΟΥ ΜΕΥΔΙΑΚΛ 20
221 ΣΦΥΡΙ ΝΕΤΡ/ΚΟ ΑΠΛΟ 1
222 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ VACUTAINER 1,6ML 40
223 ΤΑΙΝΙΑ 12,5CMX9,1M ΤΥΠΟΥ DURAPORE 40
224 ΤΑΙΝΙΑ ΕΠΙΔ/ΚΗ ΧΑΡΤ. 2,5CMX9.14M 48
225 ΤΑΙΝΙΑ ΕΠΙΔ/ΚΗ ΧΑΡΤ. 2,5CMX9.14M,14M DEE SILK 85
226 ΤΑΛΚ 200GR 1
227 ΤΙΕΜΑΝΝ 10 ΚΑΘ ΜΧΡ 5
228 ΤΙΕΜΑΝΝ 12 ΚΑΘ ΜΧΡ 5
229 ΤΙΕΜΑΝΝ 14 ΚΑΘ ΜΧΡ 10
230 ΤΙΕΜΑΝΝ 16 ΚΑΘ ΜΧΡ 10
231 ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ + CUFF 8 ΚΙΝΑΣ 2
232 ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ + CUFF 7.5 ΚΙΝΑΣ 2
233 ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 4
234 ΦΑΚΟΣ AΣΗΜΙ ΔΙΑΓΝ LED 6
235 ΦΑΚΟΣ ΜΑΥΡΟ ΔΙΑΓΝ LED 6
236 ΦΙΛΤΡΟ/ΕΠΙΣΤ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟΥ Μ.ΧΡ 300
237 ΦΛΕΒ/ΡΑΣ+ΒΑΛΒ.Μ.ΧΡ.CATHULA Ν.22 (ΜΠΛΕ) 100
238 ΧΑΡΤΙ HKΓΡΑΦΟΥ FUKUDA 145F60-H05 15
239 ΧΑΡΤΙ ΗΚΓΡΑΦΟΥ ESADTE 90Χ70Χ400 20
240 ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤ ΣΕ ΡΟΛΛΟ 10cmX200m 16
241 ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤ ΣΕ ΡΟΛΛΟ 15cmX200m 3
242 ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤ ΣΕ ΡΟΛΛΟ 30cmX200m 1
243 ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤ ΣΕ ΡΟΛΛΟ7,5cmX200m 10
244 ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ mm ΓΙΑ MONITOR 50Χ20 2
245 ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ mm ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ 58Χ20 10
246 ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ 110Χ30 ΑΚΟΥΟΓΡΑΦΟΣ 10
247 ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ 57Χ10 3
248 ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ 57Χ30 ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ (ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ) 25
249 ΧΑΡΤΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ UPP-110HD SONY 45
250 ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 40cmX60cm 5kgr 55
251 ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΟ ΠΛΑΣΤ.50cmX50m 230
252 ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΟ ΠΛΑΣΤ.58cmX50m 780
253 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΠΟΣ 50Χ75 720
254 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΠΟΣΤ 35Χ50 170
255 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΠΟΣΤ 75Χ90 210
256 ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 5
257 ΨΑΛΙΔΙ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΓΥΨΟΥ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 19CM 2
258 ΨΑΛΙΔΙ ΤΥΠΟΥ LISTER 1
259 ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ MINI XL ΜΑΥΡ 1
ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1 AMOXYCILLIN OXOID 10
2 AMOXYCILLIN CALV (AUGMENTIN AMC) 10
3 CEFACLOR 10
4 CEFAMANDOLE OXOID 10
5 CEFOXITIN OXOID 10
6 CEFPROZIL (PROCEF OXOID) 10
7 CHLORAPHENICOLE 10
8 CLINDAMYCIN 10
9 ERYTHROCIN 10
10 FUSIDIC ACID 10
11 GENTAMICIN 10
12 IMIPENEME 10
13 LINCOMYCIN 10
14 MTRONIDAZOLE 10
15 NORFLOXACIN 10
16 NOVOBIOCIN 10
17 OFLOXACIN 10
18 OPTOHIN 10
19 OXACILLIN 10
20 PENYCILLIN 10
21 PERFLOXACIN 10
22 TETRACYCLINE OXOID 10
23 TIRARCILLIN CLAVULANIC 10
24 TIRARCILLIN 10
25 TOBRAMYCIN 10
26 IMMERSION OIL 1000ML 2