ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 13/07-04-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – πράξεις βεβαίωσης οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές – εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.542/06-04-2022)

2.2 Εισήγηση-ενημέρωση ΔΣ για την μεταβολή του ποσοστού μηνιαίας εισφοράς επικουρικής ασφάλισης από 1/6/2022, με βάση το άρθρο 19 του ν. 4549/2018 (συν.2 αριθ. πρωτ.543/06-04-2022)

2.3 Εκδοθείσα Κ.Υ.Α. για την παράταση του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” από 1/10/2021 έως 31/5/2022 (συν.3 αριθ. πρωτ.544/06-04-2022)

 Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.4 αριθ. πρωτ.553/06-04-2022)

3.2 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.5 αριθ. πρωτ.554/06-04-2022)

3.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω θανάτου (συν.6 αριθ. πρωτ.557/06-04-2022)

3.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω θανάτου (συν.7 αριθ. πρωτ.555/06-04-2022)

3.5 Απόδοση υπολοίπου ποσού εγκεκριμένης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ως κληρονομικό δικαίωμα (συν.8 αριθ. πρωτ.556/06-04-2022)

3.6 Διόρθωση απόφασης που λήφθηκε κατά τη ΣΔΣ 7/23-02-2022 (συν.9 αριθ. πρωτ.566/06-04-2022)

3.7 Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με την ανάθεση αρμοδιότητας στον Τομέα Ασφάλισης για την αναστολή περίθαλψης ασφαλισμένων άμεσων και έμμεσων μελών, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία (συν.10 αριθ. πρωτ.559/06-04-2022)

3.8 Ενεργοποίηση περίθαλψης ασφαλισμένης με καταβολή εισφοράς ασθένειας και διακοπή περίθαλψης πριν την ισχύ του νέου καταστατικού (συν.11 αριθ. πρωτ.560/06-04-2022)

3.9 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη διαδικασία ενεργοποίησης περιθάλψεων (συν.12 αριθ. πρωτ.561/06-04-2022)

3.10 Καταλογισμός οφειλής σε βάρος υπόχρεου εργοδότη & ασφαλιστική τακτοποίηση εισφορών (συν.13 αριθ. πρωτ.562/06-04-2022)

3.11 Αίτημα διαγραφής οφειλής από χρήση ΤΥΠ (συν.14 αριθ. πρωτ.565/06-04-2022)

3.12 Εκκαθάριση επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με NDC και διακανονισμός οφειλής (συν.15 αριθ. πρωτ.571/06-04-2022)

 Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.16 αριθ. πρωτ.545/06-04-2022)

4.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.17 αριθ. πρωτ.546/06-04-2022)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 28-03-2022 έως 03-04-2022 (συν.18 αριθ. πρωτ.547/06-04-2022)

5.2 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Μαρτίου 2022, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.19 αριθ. πρωτ.548/06-04-2022)

5.3 Σχετικά με πρόσληψη υπαλλήλου στο τηλεφωνικό κέντρο (συν.20 αριθ. πρωτ.567/06-04-2022)

5.4 Αναφορά δραστηριοτήτων ιατρικού προσωπικού μηνός Μαρτίου (συν.21 αριθ. πρωτ.563/06-04-2022)

5.5 Σχετικά με τη στελέχωση Υποκαταστήματος Β. Ελλάδος (συν.22 αριθ. πρωτ.568/06-04-2022)

5.6 Σχετικά με ανανέωση συμβάσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού (συν.23 αριθ. πρωτ.552/06-04-2022)

5.7 Σχετικά με την καταβολή δώρου Πάσχα 2021 (συν.24 αριθ. πρωτ.569/06-04-2022)

5.8 Σχετικά με διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους του Οργανισμού και σε ασφαλισμένους του Οργανισμού (συν.25 αριθ. πρωτ.575/06-04-2022)

5.9 Σχετικά με προμήθεια υπερηχοτομογράφου-Triplex (συν.26 αριθ. πρωτ.564/06-04-2022)

5.10 Σχετικά με έγκριση τελικού κειμένου Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για το διαγωνισμό προμήθειας νέας οδοντιατρικής έδρας (συν.27 αριθ. πρωτ.570/06-04-2022)

5.11 Σχετικά με πρόσθετες εργασίες και την έκδοση άδειας μικρής κλίμακας για τη διαμόρφωση χώρων Πολυιατρείου – Πολυοδοντιατρείου (συν.28 αριθ. πρωτ.572/06-04-2022)

5.12 Σχετικά με εξέταση αιτήματος ρύθμισης οφειλής (Δ.Υ.)

5.13 Σχετικά με καταγγελία σύμβασης συμβεβλημένου οφθαλμιάτρου (συν.29 αριθ. πρωτ.558/06-04-2022)

5.14 Σχετικά με την ανανέωση σύμβασης ιατρού (συν.30 αριθ. πρωτ.573/06-04-2022)

5.15 Σχετικά επιστροφή ποσών σε ασφαλισμένους ως αχρεωστήτως καταβληθέντα (συν.31 αριθ. πρωτ.574/06-04-2022)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με τροποποίηση σύμβασης υπαλλήλου του Οργανισμού (συν.32 αριθ. πρωτ.549/06-04-2022)